Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Datahantering

Data är att se som en grundläggande resurs i likhet med mer traditionella resurser som personal, kapital eller olika naturresurser. Att se och nyttja data på det sättet är en nödvändig förflyttning för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter i framtiden.

En strategisk och demokratisk resurs

Data är en resurs som behöver hanteras, utvecklas och förvaltas på ett säkert och strukturerat sätt. Liksom en resurs som hjälper oss att ta oss an och se möjligheter på nya sätt. En resurs som bidrar till att spegla verkligheten som den faktiskt är och som hjälper oss att förutse och fatta beslut eller planera olika insatser.

Som en alltmer datadriven organisation innebär det också att reflektera över hur vi ser på och använder data som en demokratisk resurs. Rätten att vara delaktig i samhället finns inskriven i vår grundlag och all data som samlas in från invånare innebär ett åtagande att tolka, representera och företräda invånaren i andra hand. Genom den information invånare lämnar ifrån sig kan vi förstå deras behov, värden och utmaningar. Likt skattemedel kan data ses som en resurs som ska bidra till att skapa sociala värden och ökad välfärd.

Det innebär en förflyttning där vi ser användardata som både en individuell och kollektiv resurs. Data hjälper oss skapa bättre service och tjänster för den enskilda individen, samtidigt som data hjälper oss nå nya insikter om samhället i stort. Och som alla resurser måste data bli föremål för en dialog mellan medborgaren och det offentliga, där både förtroendevalda, tjänstepersoner och allmänhet bjuds in att resonera och reflektera.

Riktning för datahantering

Karlstads kommun ska utveckla och accelerera användning av data och information för att stärka kommunens förmåga till transformation och förnyelse.
Med data som strategisk resurs skapar vi ökad nytta, värde och tillväxt för medborgare och näringsliv.

Åtgärdsområden

En strukturerad datahantering är en grundläggande förutsättning för att kunna föra in nya applikationer och tillämpningar (såsom automatisering, AI och sakernas internet) och skapa möjligheter för öppna och delade data. Det i sin tur innebär att frågor inom exempelvis informationssäkerhet blir än mer centrala. Den öppna tillgången ökar möjligheterna till samskapande av produkter och tjänster med andra aktörer vilket driver innovation och värdeskapande.

Arbetet för att göra denna förflyttning utgår från sex områden. Inom varje område kommer aktiviteter genomföras som leder till olika typer av leveranser och värde.

  1. Strategisk utveckling av digital förmåga inklusive att etablera koncerngemensamma tekniska förutsättningar som möter framtida behov och lägger grunden för att bli en mer datadriven organisation.
  2. Forma organisatoriska förutsättningar inklusive roller, arbetssätt och tillhörande stöd för en datadriven organisation.
  3. Utveckla vår förmåga att hantera information och data
  4. Tillgängliggöra delade data, öppna data och analysmöjligheter
  5. Främja datadriven verksamhetsutveckling och innovation
  6. Kompetensförsörja
En pyramid som illustrerar de sex åtgärdsområdena i Karlstads kommuns datahanteringsstrategi

Vill du veta mer? Hör av dig!

Johanna Thunström

Utvecklingsstrateg

Sidan uppdaterad: 2024-07-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida