Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Efterfrågeacceleration

Efterfrågeaccelation eller Demand Acceleration är en metodik för hur offentlig sektor kan driva innovation och omställning med offentlig upphandling som verktyg genom att öka efterfrågan på hållbara lösningar.

Upphandling som innovationsdrivare - hur hänger det ihop?

Ibland saknar vi själva lösningar på problem men känner däremot till mycket om behovsbilden. Nya innovativa lösningar kräver ofta att många olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter samlas kring en utmaning och bidrar. Vi kan inte alltid lösa våra utmaningar själva utan vi behöver umgås med olika aktörer för att åstadkomma det.

Metoden efterfrågeacceleration erbjuder ett sätt att integrera upphandling, innovation och utveckling så att vi tar oss hela vägen från utmaning till effekter i verksamhet och nytta för medborgare. Med hjälp av upphandling kan vi driva innovation till kommersiellt skalbara och hållbara lösningar för oss och för andra. Lite förenklat handlar det om att upphandla medverkande i en samskapande process som tillsammans med verksamhet och andra intressenter genomför att utvecklingsarbete, med fokus på problemet, målgruppen och affären för en framtida lösning.

Några förutsättningar för att metodiken skall kunna användas är:

 • Ni har inte hittat någon existerande lösning på problemet på marknaden.
 • Det finns fler som har samma behov och som därmed skulle kunna vara potentiella användare/kunder av en sådan lösning, det vill säga det finns en marknad för lösningen.
 • Det är ett prioriterat problem/utmaning, det vill säga ni är beredda att avsätta både tid och pengar för att tillsammans utveckla/samskapa en värdeskapande lösning.

Stor potential

Offentlig upphandling omsätter årligen över 800 miljarder kronor bara i Sverige. Om bara en procent skulle kunna användas för att driva innovation och utveckling så skulle det motsvara mer än dubbelt så mycket som hela Vinnovas (Sveriges innovationsmyndighet) nuvarande budget!

Dom grundläggande principerna för efterfrågeacceleration, som är navet och den teoretiska grunden för upphandlingsmetodiken, är:

 1. Upphandling kan driva utveckling och innovation
  Upphandling i offentlig sektor kräver utvärdering, medan innovation innebär en osäker process utan fördefinierade specifikationer. Det går det att kombinera upphandling och innovation genom att använda de grundläggande principerna för offentlig upphandling som riktlinjer för samarbete mellan den offentliga kunden och leverantörer.

 2. Innovation kräver utrymme för experimenterande och lärande
  Innovation handlar om att skapa värde genom nya eller bättre lösningar via en utforskande, experimentell och iterativ process. Detta kräver utrymme, resurser och förankring i organisationen. Innovation ställer också krav på förmåga att omfamna misslyckanden och lära sig stegvis. Genom att ta begränsade risker i början kan man minimera osäkerhet och öka chanserna till framgångsrik upphandling av innovationer.

 3. Framgång kan inte analyseras fram, den framträder efterhand
  Innovation är en process där användare och tillhandahållare av lösningar samarbetar, där flera alternativa leverantörer bör bjudas in istället för att välja en enda leverantör.
  De som inte kan möta kundernas behov, eller skala upp lösningen på marknaden, bör gradvis väljas bort. Innovationsprocessen bör därför tillåta samskapande i flera faser för minskad risk och osäkerhet.

 4. Interaktion triggar insikter
  Skisser, presentationer, demonstratorer och prototyper används för att förtydliga behov. Krav och lösningar bidrar till att skapa interaktion och dialog för att öka förståelsen under processen. I en samskapande process bör potentiella lösningar och leverantörer inkluderas tidigt, och behovsformuleringen ska ses som en startpunkt på innovationsprocessen, inte som slutpunkten för en omfattande behovsanalys.

 5. Skalbara lösningar ökar det gemensamma värdet
  Skalbarhet är viktigt i alla steg av processen, från marknadsanalysen av behovet till utvärderingen av lösningens affärspotential och leverantörers förmåga att sprida tjänsten på marknaden.

 6. Immateriella tillgångar tillhör leverantören
  Leverantörerna bör äga de immateriella tillgångarna som utvecklas under processen, vilket kan kombineras med principen om samskapande. Detta skapar också incitament för att tjänsterna skalas upp och utvecklas.

De olika stegen

Stegen nedan ska inte ses som en strikt processbeskrivning, utan snarare ett ramverk att förhålla sig till och som man får anpassa efter de specifika behova man har men i korthet så finns det ett antal steg att ta sig igenom.

Ramverket är illustrerat som en tratt för att åskådliggöra att det handlar om att gradvis förfina insikter om både lösning och behov och gradvis hantera risken man tar. I samband med att en utvärdering av inkomna svar och tilldelning till ett antal leverantörer är gjort så utgår en mindre ekonomisk ersättning. I takt med att man blir säkrare på att det går att lösa problemet på ett värdeskapande sätt så kan man också öka den ekonomiska ersättningen eftersom risken då sjunkit.

Demand Acceleration

 1. Utmaning
  Som inledning behöver man beskriva sitt behov, sätta upp målsättningar för vad man vill åstadkomma och vilka effekter man eftersträvar. Initativet behöver förankras i organisationen så att nödvändiga resurser både i form av kompetens och pengar kan säkras.

 2. Marknadsanalys
  Här vill man dels nå ut till marknaden för att klarlägga att det faktiskt inte finns någon existerande lösning på problemet och att det finns bolag som har potential att vara med i ett gemensamt utvecklingsarbete. Man vill också klartlägga marknadspotentialen genom att identifiera andra potentiella kunder. Att kunna påvisa en marknadspotential är viktigt för att kunna engagera innovativa bolag i processen.
  Genom att efterfråga idéer på hur man skulle kunna lösa den utmaning man jobbar med så är innovationsprocessen i full gång!

 3. Upphandling
  I en upphandling går man sedan ut för att attrahera bolag med förmåga att jobba tillsammans med oss i ett utvecklingsarbete. Det är viktigt att förstå att det är inte en lösning man upphandlar i det här skedet, utan förmågan att utveckla en.
  För att värdera förmåga så kan det bli aktuellt att titta på referenser, dvs uppdrag som bolagen gjort tidigare, men det kan också vara god idé att begära in arbetsprover eller förfinade idéer från marknadsanalysen för att kunna göra en utvärdering och en tilldelning.

  Kontraktet man upprättar med tilldelade leverantörer delas in efter de faser man valt att genomföra, och att det är bara den första fasen som kontraktet omfattar med övriga faser som optionella, samt ekomiska ersättningar man avser per fas.

  I bilden nedan är utvecklingsdelen indelad i Konceptfas, Prototypfas och Utvecklingsfas och det är här som det verkliga utvecklingsarbetet drar igång! Genom att möta målgrupp, användare och verksamhet så byggs en fördjupad förståelse för utmaningen och möjliga lösningar och hur dessa bör utformas för att skapa så stort värde som möjligt.

 4. Konceptfas
  Detta är den första fasen som de tilldelade bolagen går in i och om man levererar det som förväntas i slutet av fasen så utgår den ekonomiska ersättning man stipulerat i avtalet. En utvärdering görs, dels av lösningens potential att lösa utmaningen, dels bolagets potential att utveckla och skala lösningen på en marknad.
  De bolag som lever upp till de krav man satt går vidare i nästa fas och då aktiveras/beställs den optionen i avtalet.

 5. Prototypfas
  De bolag som klarade kraven från Konceptfasen går vidare i Prototypfasen där man förfinar idéer och lösningar ytterligare. De bolag som levererar enligt uppställda krav erhåller den ekonomiska ersättningen som finns angiven i avtalet.
  I detta exempel så återstå nu en fas - Utvecklingsfasen. Det är här som idéer och prototyp skall omsättas till lösning som är möjlig att införa och nyttiggöra. Ofta vill man ha en leverantör att förhålla sig till efter slutleverans och under den resterande avtalstiden. Precis som tidigare så görs en förnyad utvärdering av dels av lösningens potential att lösa utmaningen, dels bolagets potential att utveckla och skala lösningen på en marknad för att på så sätt få fram vem som blir den som slutligt skall utveckla, leverera och skala lösningen på marknaden.

 6. Utvecklingsfas
  Här sker det slutliga utvecklingsarbete fram emot slutleverans och införande.

 7. Implementering, införande och skalning
  Här sker införandet och nyttiggörandet av lösningen parallellt med att leverantören förvaltar, vidareutvecklar och skalar lösningen på marknaden.

Finns en fast budget för hela projektet så kommer, enligt det här exemplet, den ekonomiska ersättningen för koncept- och prototypfas vara definierad medan ersättningen för utvecklingsfasen beror på hur mycket man gjort av med av budgeten under de tidigare faserna.

Guider och metoder

Vill du lära dig mer om efterfrågeacceleration och få tillgång till ytterligare metodstöd? Gör ett besök här!

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida