Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Samverkansområden

Ett samhälle med komplexa samhällsutmaningar ställer höga krav på vår förmåga till förnyelse och omställning. Vårt innovationsarbete ska bidra till att vi tar större kliv framåt för att möta framtidens utmaningar och kunna fortsätta erbjuda en attraktiv välfärd med väl utformade tjänster. Samverkansområdena är en viktig del i Karlstads kommuns styrmodell och visar hur vi valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen och utveckla verksamheten vi ska leverera till Karlstadsborna.

Illustration av två händer som omfamnar ett jordklot. Halva jordklotet är täckt av blommor som växer ur klotet.

Utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd

Inom detta samverkansområde arbetar vi med att utveckla och förvalta en växande stad och landsbygd. Det gör vi genom att skapa attraktiva livsmiljöer där människor och företag trivs och utvecklas, bygga bostäder, bostads- och grönområden för hälsa och välbefinnande, och utveckla stad, mindre tätorter och landsbygd för upplevelser och näringsverksamhet. Vi driver kultur-, sport- och fritidsanläggningar som gynnar våra invånare och besökare, tillgängliggör konst och kulturarv, och utvecklar förutsättningarna för besöksnäringen. Vi planerar vår fysiska miljö, skapar nya mark- och exploateringsområden, beviljar bygglov och utövar tillsyn, samt bedriver förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskydd. Vi har god beredskap och samhällsskydd, räddningstjänst, och tillhandahåller energi och värme, vatten och avlopp, samt avfalls- och återvinningstjänster till invånare, besökare och näringsliv. Vi utvecklar infrastruktur för hållbara transporter och tillgodoser en god tillgång till bredband.

En illustration av tre händer med färgglada skjortärmar som pekar mot en glödlampa med blixtar kring sig

Utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden

Inom detta samverkansområde arbetar vi med att utbilda för lärande och sysselsättning genom livets alla skeden. Det innebär att vi utbildar och utvecklar verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och särskilda utbildningsformer, samt annan pedagogisk verksamhet. Utbildning tillsammans med arbetsmarknadsåtgärder samt nära samarbete med näringslivet skapar goda förutsättningar till sysselsättning genom livets alla skeden. Vi bedriver kulturskola, biblioteksverksamhet och allmän fritidsverksamhet samt tillhandahåller historiska arkiv.

	Illustration av tre händer som håller i ett öra respektive två megafoner

Skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv

Inom detta samverkansområde arbetar vi med att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor och ett självständigt liv för människor som är i behov av samhällets stöd i olika skeden i livet. Detta är grundläggande förutsättningar som vi arbetar med inom olika områden men här fokuserar vi på målgrupperna inom individ- och familjeomsorg för barn och vuxna, insatser för äldre och funktionshindrade, hemsjukvård, konsumentstöd och överförmyndarverksamhet. Vi arbetar även med främjande och förebyggande verksamheter till breda målgrupper som fritidsgårdar, samverkan med civilsamhälle, föreningsstöd, medborgardialog.

En illustration av ett schackbräde och två händer som håller i varsin pjäs

Strategiskt utveckla Karlstads kommun som organisation

Detta samverkansområde består av ett antal styrande och stödjande verksamheter som utgör stöd till kärnverksamheterna inom de övriga samverkansområdena. Detta inkluderar HR, ekonomi, inköp, lokalförsörjning, kommunikation och marknadsföring, informationshantering, digitala tjänster och förmågor, kris och säkerhet, samt intern service och inventariehantering. Dessa verksamheter är alla nödvändiga för att utveckla kommunen som organisation och stödja kärnverksamheterna i sina uppdrag.

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hittade du det du sökte på sidan?