Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Underhållsarbete vid Sjöstads reningsverk

Från och med februari 2024 och till och från under året gör Karlstads kommun underhållsarbete på Sjöstads avloppsreningsverk. Det kan innebära ökad lukt från Sjöstadsverket till och från under arbetets gång.

Du som bor i närheten av verket eller passerar kan märka av den ökade lukten. Vi behöver genomföra underhållsarbetet för att kunna fortsätta röta slam som sedan görs till fordonsgas.

Vid rening av avloppsvattnet får vi ut slam som restprodukt. På Sjöstads avloppsreningsverk har vi en anläggning för rötning av slam. Slammet används för att göra fordonsgas. För att vi ska kunna fortsätta röta vårt slam från reningsverket behöver delar av processen underhållas i form av rengöring och inspektion. Efter underhållsarbetet får vi bättre kapacitet för att kunna fortsätta producera fordonsgas.

Lukten ökar när slam töms från rötkammaren

På Sjöstadsverket har vi en anläggning för rötning ned två rötkammare. Underhåll kommer utföras på en rötkammare i taget. Det innebär att allt slam inte kan rötas. Därför kommer orötat slam transporteras i väg från anläggningen och det är då det kan uppstå ökad lukt.

Om slam

Vid rening av avloppsvattnet får vi ut slam som restprodukt. På Sjöstads avloppsreningsverk har vi en anläggning för rötning av slam. Vid rötning av slam bildas metan och koldioxid, det vill säga biogas. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som gasbilar kan köra på. Under 2022 producerades det 629 738 Nm3 fordonsgas. Det motsvarar cirka 660 000 liter bensin.

Det slam som blir kvar efter fordonsgasen har framställts används som gödsel och sprids på åkermark. Slammet från Sjöstadsverket är kvalitetssäkrat enligt Revaq. Att slammet är Revaq-certifierat innebär att det är godkänt som växtnäring inom jordbruket. Revaq är ett certifieringssystem inom Svenskt vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer. Läs mer om slam här.

Genom att ta tillvara på den växtnäring, främst fosfor och kväve, som du spolar ned i toaletten sluter vi kretsloppet och skapar en långsiktigt hållbar plattform för framtiden.

Har du frågor om arbetet?

Ta kontakt med oss via kommunens Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00 eller mejl: karlstadskommun@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-01-25

Sidan uppdaterad: 2024-02-02

Hittade du det du sökte på sidan?