Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Slam är en restprodukt från avloppsvattnet

Vid rening av avloppsvattnet får vi ut slam. Av slammet kan vi sedan göra fordonsgas och gödsel.

Vid rening av avloppsvattnet får vi ut slam som restprodukt. Slammet används för att göra fordonsgas. Det slam som blir kvar efter fordonsgasen har framställts används som gödsel och sprids på åkermark. Slammet från Sjöstadsverket är kvalitetssäkrat enligt Revaq. Att slammet är Revaq-certifierat innebär att det är godkänt som växtnäring inom jordbruket. Revaq är ett certifieringssystem inom Svenskt vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-organisationer.

Slam blir biogas

Avloppsslam bildas i reningsverken när avloppsvattnet renas. Det består av organiskt material, näringsämnen och nästan allt annat som vi spolar ner i avloppet. I vår slammottagning avvattnas slammet och förtjockas. Sen skickas det till vår rötkammare där det blir biogas. Efter det kan vi framställa fordonsgas.

Slam på åkermark

Slammet är näringsrikt men innehåller också metaller och föroreningar. Eftersom slammet innehåller näringsämnen så finns det ett långsiktigt miljömål om att återföra dessa till marken. För fosfor, som är en ändlig resurs, har riksdagen satt upp ett miljömål att minst 60 procent av fosforn i avloppsslam ska återföras till marken.

För att bidra till att målet uppfylls har Karlstads kommun kvalitetssäkrat återvinningen av avloppsslam och certifierat det genom att ansluta sitt största avloppsreningsverk, Sjöstadsverket, till Revaq.

Vad betyder det för dig att slammet är certifierat?

 • Genom att ta tillvara på den växtnäring, främst fosfor och kväve, som du spolar ned i toaletten sluter vi kretsloppet och skapar en långsiktigt hållbar plattform för framtiden.
 • Genom att arbeta med växtnäring på åkermark kan vi minska användningen av kemikalier och andra oönskade ämnen i samhället. Detta leder inte bara till ett renare slam utan också till renare vattendrag, bättre badvatten och friskare sjöar.
 • Användningen av växtnäring i slam kan ersätta handelsgödsel i jordbruket. Det finns många exempel på att jorden då blir friskare genom att antalet maskar och andra markorganismer ökar.
 • Alla konsumenter bidrar till slammet och betalar kostnaden via vatten- och avloppstaxan. Genom en kvalificerad användning i jordbruket undviker vi andra kostsamma lösningar, till exempel förbränning, och håller kostnaderna nere.
 • Certifieringen gör att endast kvalitetsmässigt bra slam används på åkermark, med full öppenhet och insyn. Därmed förbättras tryggheten i livsmedelsproduktionen.

Kommunens policy för slam

Här kan du läsa ett utdrag ur Karlstads kommuns slampolicy:

Karlstads kommun ska eftersträva att det slam som produceras vid Sjöstadsverket ska vara av sådan kvalitet att det på ett säkert sätt kan användas inom jordbruket. På så sätt skapas ett hållbart kretslopp där växtnäring i form av fosfor återförs från avloppsslam till åkermark i enlighet med de nationella miljömålen.

Detta uppnås genom att vi ska:

 • systematiskt förbättra slammets kvalitet genom att aktivt arbeta med att minska tillförseln av främmande ämnen till avloppet.
 • uppfylla de krav som ställs på verksamheten i gällande lagar och förordningar.
 • öppet och noggrant dokumentera var slam sprids och hur verksamheten bedrivs.
 • samverka med andra aktörer, både lokalt och regionalt.
 • förebygga smittspridning vid slamhanteringen.
 • arbeta enligt befintliga rutiner och riktlinjer.
 • sträva efter att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
 • utbilda, informera och stimulera.

Vi behöver din hjälp

Du kan göra en stor miljöinsats genom att konsekvent välja miljömärkta produkter och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans kan vi fortsätta skapa rent vatten och hållbart kretslopp!

Sidan uppdaterad: 2024-03-14

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida