Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Eget avlopp

I kommunens större tätorter finns kommunala vatten- och avloppsledningar, men om du redan bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning.

Varför behöver avloppsvattnet renas?

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan skapa sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten. Det kan också förorena din egen och grannarnas vattentäkter. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan dessutom påverka badvatten och vattendrag och ge upphov till störande lukt och försumpning.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning. Övergödning innebär en ökad tillförsel av näringsämnen, särskilt fosfor, till vattendrag och sjöar. Det bidrar till igenväxning, men kan även leda till syrebrist och fiskdöd.

Vad säger lagen?

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller på något annat sätt tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett, och du ska göra en anmälan till miljöförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten, BDT, eller ändrar en befintlig avloppsanläggning. Ska du installera en torrtoalett behöver du enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna i Karlstad skicka in en anmälan.

Egenkontroll

Du som redan har en egen avloppsanläggning ska sköta om den. Egenkontroll innebär att du ska ha rutiner för att avloppsanläggningen ska fungera och rena avloppsvattnet som avsett. På så sätt motverkas att otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut och skadar eller medför olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Olika typer av avloppsanläggningar

Markbäddar och infiltrationsanläggningar är de vanligaste anläggningstyperna i Karlstads kommun. Om de anpassas till markförutsättningarna och utformningen och belastningen är riktig fungerar dessa anläggningar som regel bra även om reningsfunktionen kan avta med tiden.

När förutsättningarna i området ställer högre reningskrav väljer en del minireningsverk eller kompletterande fosforrening. I besvärliga lägen kan slutna tankar vara ett alternativ. Det enklaste och billigaste alternativet är en kretsloppsanpassad torrtoalett och infiltrering av bad-, disk- och tvättvatten, BDT.

Kontakta miljöförvaltningen om du vill ha råd. Du når oss via Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller på miljoforvaltningen@karlstad.se.

Avloppskartan - ett verktyg för dig som ska anlägga ett eget avlopp

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?