Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

En välskött avloppsanläggning håller längre

En enskild avloppsanläggning behöver skötsel för att fungera som den ska. Om du underhåller den ordentligt minimerar du risken för driftproblem och förlänger avloppsanläggningens livslängd avsevärt.

Reningen i en enskild avloppsanläggning sker till stor del med hjälp av naturliga bakterier, så kallad biologisk rening. Därför är det viktigt att du inte häller ut eller spolar ner sådant som kan skada bakterierna, exempelvis lösningsmedel, avfettningsmedel, läkemedel, starka syror, lut och produkter som innehåller klor. Miljöfarliga kemikalier kan helt slå ut den biologiska reningen.

Du bör även undvika att spola ner fett i köksavloppet. Du kan till exempel torka ur stekpannan med hushållspapper innan du diskar ur den.

Överbelastat avlopp

En enskild avloppsanläggning är dimensionerad för att kunna ta emot och rena ett visst högsta flöde per dygn. Överbelastning, även av rent vatten, kan orsaka driftstörningar.

Avloppsanläggningen kan bli överbelastad till exempel om det under en längre period bor fler personer i hushållet än vad avloppet är dimensionerat för, eller om väldigt mycket vatten tillförs under en kort tid, till exempel om ett större badkar töms i avloppet.

Regelbunden slamtömning är viktigt

Slamavskiljarens funktion är att avskilja de grövre partiklarna och fungera som ett säkerhetssteg så att inte den efterföljande infiltrationen eller markbädden ska slamma igen och förstöras. Det är i reningsbädden den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker. Regelbunden slamtömning är därför den viktigaste skötselåtgärden.

Inspektion av avloppsanläggningen

För att försäkra dig om att få den bästa reningseffekten i din avloppsanläggning, få så lång livslängd som möjligt, samt undvika driftstörningar och stopp är det viktigt att kontrollera den med jämna mellanrum.

Om slamavskiljaren är hårt belastad bör du då och då kontrollera om det bildats en tjock ytslamkaka som förhindrar att slammet sjunker till botten. Slamkakan får inte växa upp över tilloppsledningens mynning. I en trekammarbrunn bör det normalt bara finnas flytslam i den första kammaren. Vattennivån i slamavskiljaren ska ligga i nivå med utloppsröret. Om den inte gör det finns det troligen en läcka som måste tätas.

I infiltrationer och markbäddar med flera spridarrör ska lika mycket avloppsvatten fördelas till alla rören. Om det inte är så, är det viktigt att fördelningen justeras. En överbelastning av en del av anläggningen ger ett mycket sämre reningsresultat och förkortar avloppsanläggningens livslängd.

Minireningsverk

Många minireningsverk kräver någon form av professionell tillsyn och de flesta tillverkare av minireningsverk erbjuder serviceavtal med ett till två besök per år samt vid eventuellt driftstopp. Att fylla på fällningskemikalier kan ibland göras av fastighetsägaren eller genom serviceavtal med leverantören.

Fosforrening

För dig som har en markbädd eller ett minireningsverk med kompletterande fosforrening är det viktigt att regelbundet fylla på fällningskemikalier, alternativt byta ut din fosforfälla, för att en tillräcklig rening av fosfor ska ske. Om någon annan än kommunen ska ta hand om din fosforfälla, till exempel om du vill sprida materialet på egen jordbruksmark, krävs ett tillstånd från miljönämnden.


Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida