Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Automationsingenjör inriktning processteknik

Utbildningen passar dig som är intresserad av teknik. Här får du möjlighet att utveckla industrier och att bidra till ett konkurrenskraftigt Sverige.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • har ett intresse för teknik
 • är driven och lösningsfokuserad
 • gillar att arbeta i team tillsammans med andra.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik/LIA:
20 veckor

Start:
Augusti 2024

Ansökningsstatus:
Öppnar 26 februari

Vad gör en automationsingenjör?

Som automationsingenjör arbetar du med att förbättra och utveckla industrin med hjälp av modern teknik och automation. Du ser till att processer och maskiner fungerar, utvecklas och förbättras. Automation är en framtidsbransch av stor betydelse för bland annat konkurrenskraften och för de stora frågorna runt resursanvändning, energi och miljö. Du har därmed en viktig roll i utvecklingen för våra industrier där automation är en central och betydande del för produktionen.

Yrkesroller efter examen

 • automationsingenjör
 • automationstekniker
 • elkonstruktör inom industrin
 • instrumenttekniker
 • processingenjör.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha den grundläggande behörighet för studier inom yrkeshögskolan, d.v.s. ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i någon av följande kurser eller ha motsvarande kunskaper: Fysik 1a, Mekatronik 1 eller Ellära 1.

Urval och platser

Urvalet görs på en sammanvägning av betygen i följande (eller motsvarande kurser): Engelska 5, Svenska 1, Matematik 1, Matematik 2, Mekatronik 1, Ellära A och Fysik 1a samt relevant eftergymnasial utbildning med godkända betyg inom el eller automation. Det innebär dock inte att du behöver ha betyg i samtliga av ovanstående kurser, utan du får poäng för de kurser som du är godkänd i.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.

 

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i

 • driva och arbeta i projekt
 • driftsättning
 • processer
 • programmering av industriella styrsystem
 • reglerteknik
 • robotteknik
 • uppbyggnad av system.

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

 

Kurs

Poäng

Automationssystem/
programmering

60

Branschkunskap,
projektmetodik och gruppdynamik

15

Elteknik-, motorstyrning

30

Engelska för tekniker

15

Examensarbete

30

Industriell IT

20

Industriell mätteknik

15

Industriell styrteknik

20

Kommunikation

15

Konstruktion CAD/
schemaläsning

35

LIA-Automation 1

25

LIA-Automation 2

25

LIA-Processteknik

20

LIA-Underhåll el

30

Processteknik

20

Reglerteknik

15

Robotteknik

10

Totalt

400

Automationssystem/programmering, 60 yhp

En översikt av programmerbara styrsystem, PLC- och DCS-system samt deras industriella användningsområden och tillämpningar. Programmering med hjälp av reläschema, Boolesk och annan fabriksinriktad programkod ingår. Vidare behandlas programmering av räknare, regulatorer, kommunikation och andra inbyggda funktioner, programmeringsövningar i beskrivande språk samt objektorienterad programmering med synpunkter på programstruktur och översikt av olika programmeringssätt. Störningar och avstörning i anläggningar med PLC-system tas upp. Kursen ger även grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion av industriella servosystem.

Branschkunskap, projektmetodik och gruppdynamik, 15 yhp

Översiktliga kunskaper om automationsbranschen samt fördjupade kunskaper om automationsingenjörens roll, kunskaper i projektledning, projektarbete samt gruppdynamik. Kunskaperna kommer att tränas och tillämpas i kursen "Konstruktion/CAD/Schemaläsning".

Elteknik-, motorstyrning, 30 yhp

Den studerande ska lära sig funktionsprova och utföra metodisk felsökning av relä och kontaktorutrustning samt får kunskap om personligt skydd i samband med arbete under spänning. Vidare får den studerande kompetens i att driftsätta system för varvtalsstyrning av motorer.

Engelska för tekniker, 15 yhp

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om den tekniska vokabulär som används i industriella sammanhang samt kunna läsa, förstå och själv skriva tekniska rapporter på engelska. Vidare ska den studerande kunna muntligt föredraga och argumentera på engelska omkring olika tekniska lösningar.

Examensarbete, 30 yhp

Den studerande ska genomföra ett självständigt arbete i projektform, skriva en rapport med hjälp av en rapportmall samt framställa ett presentationsmaterial som muntligt redovisas inför grupp. Arbetet ska ligga inom området automation. Problemställningen ska i normalfallet hämtas från något av de samverkande företagen och då genomförs arbetet i nära samarbete med företaget och med handledare från företagen.

Industriell IT, 20 yhp

En översikt av de IT-relaterade delarna av industriautomationen och deras industriella användningsområden och tillämpningar: virtualisering av datorer, molntjänster, nätverk och nätverkssäkerhet, serveradministration, datainsamling, SCADA/HMI samt trådlös kommunikation.

Industriell mätteknik, 15 yhp

Den studerande ska lära sig välja rätt mätmetod, rätt givartyp och mätomvandlare för olika processtyper samt anpassa givarsignalen för mätsystemet. I kursen ingår även att den studerande ska beakta och undersöka utvecklingen av industriella mätmetoder.

Industriell styrteknik, 20 yhp

Den studerande ska konstruera och ta i drift pneumatiska- och hydrauliska anläggningar. Vidare ska den studerande kunna utföra metodisk felsökning och utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på pneumatiska- och hydrauliska anläggningar och kunna arbeta på ett skydds- och miljömedvetet sätt.

Kommunikation, 15 yhp

Den studerande ska lära sig att formulera och uttrycka sig på god svenska, både muntligt och skriftligt. Den studerande ska lära sig att använda en standardmässig rapportmall, läsa och skriva tekniska rapporter av olika slag samt skriva ansökningshandlingar. Den studerande ska också lära sig att använda ord-, bild- och kalkylprogram för att ta fram olika typer av dokument och för muntliga presentationer. Vidare ska den studerande lära sig att förbereda och genomföra muntliga presentationer inför grupp. Vid dessa ska den studerande kunna använda olika tekniska hjälpmedel.

Konstruktion/CAD/Schemaläsning, 35 yhp

Den studerande ska kunna konstruera och dokumentera industriella elanläggningar samt skaffat sig kunskap om gällande regler för dokumentation av elanläggningar genom att i projektgrupper genomföra en konstruktionsuppgift som även omfattar att ta i drift och testa ut "anläggningen".

LIA-Automation 1, 25 yhp

Den studerande genom samverkan med yrkesprofessionella lär sig vad som förväntas av en Automationsingenjör i en industriell miljö, samt tillgodogöra sig kunskaper från de yrkesprofessionella genom de utmaningar som uppstår under LIA-kursen.

LIA-Automation 2, 25 yhp

Den studerande genom samverkan med yrkesprofessionella lär sig vad en Automationsingenjör behöver och använder för verktyg samt hur de används i en industriell miljö. Dessutom få möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper från de yrkesprofessionella genom de utmaningar som uppstår under LIA-kursen.

LIA-Processteknik, 20 yhp

Den studerande ska förstå processen dess delsystem och dess komponenters betydelse för slutresultatet, samt förstå driftpersonals vardag och hur de interagerar med automationen.

LIA-Underhåll El, 30 yhp

Den studerande ska skaffa sig kännedom om el-utrustningens typiska miljö i fält och i el-rum samt uppleva de vanligaste problemen inom el-området och hur man kan förebygga och avhjälpa dessa.

Processteknik, 20 yhp

Den studerande ska skaffa sig kunskaper om framställning av massa- och papper samt vilken utrustning som fordras för detta. Vidare ska den studerande känna till på vilket sätt man mäter olika pappers fysikaliska egenskaper samt tillägnat sig kunskap om tillverkningsprocessen och en inblick i andra processtekniska branscher.

Reglerteknik, 15 yhp

Den studerande ska kunna analysera återkopplade reglersystem med avseende på stabilitet snabbhet och dämpning samt kunna optimera reglersystemet utifrån dessa parametrar. Vidare ska den studerande kunna anpassa mätgivare och signalomvandlare.

Robotteknik, 10 yhp

Den studerande ska känna till industrirobotens principiella uppbyggnad samt kunna skriva och testa ut program på ett säkert sätt. Vidare ska den studerande kunna tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • AFRY
 • Billerud Gruvöns bruk
 • Cowi
 • Emerson
 • MinIngenjör
 • Norconsult
 • Stora Enso Skoghalls Bruk
 • Sweco
 • Valmet

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Ammar Mortada Kaittas

Lärare gymnasiet yrkesämnen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du det du sökte på sidan?