Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Processoperatör och laborant

Processoperatör och laborant är för dig som vill vara med och påverka den spännande utvecklingen inom Sveriges processindustri. Här får du tillgång till ett unikt processtekniskt center under utbildningen.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är driven och noggrann
 • har ett intresse för processindustri
 • vill kunna arbeta skift.

Studieform:
Platsbunden

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik:
20 veckor

Start:
Augusti 2023

Ansökningsstatus:
Ansökan är stängd

Vad gör en processoperatör eller laborant?

Värmland har ett gigantiskt nätverk av företag med inriktning mot skogs- och processteknik, med producerande enheter, världsledande maskinleverantörer, forskningsanläggningar och ingenjörskompetens som slår det mesta inom branschen.

Som processoperatör eller laborant arbetar du framför allt med massa- och papperstillverkning inom en processteknisk verksamhet som till exempel skogsindustrin. Du har ett stort fokus på miljö och hållbarhet i ditt arbete.

Under utbildningen kommer du att ha tillgång till ett unikt processtekniskt center där du själv kommer få framställa pappersmassa och tillverka papper i en skalenlig modell av en pappersmaskin.

Yrkesroller efter examen

 • laborant på ett processlaboratorium
 • processoperatör
 • processtekniker

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • apparatteknik med värme- och strömningslära
 • industriella processer inom massa- och papperstillverkning
 • processautomation
 • service och underhåll

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Apparatteknik med
värme- och strömningslära

30

Fysik med fysikalisk
mätteknik

25

Förberedande
beräkningskunskap

25

Industriella processer
med massa och papperstillverkning 1

30

Industriella processer
med massa och papperstillverkning 2

30

Kemiska processer och kemisk analysteknik

30

Kommunikation och information

20

Material- och hållfasthetslära

15

Miljö och kvalitetsteknik

20

Processautomation

25

Service och underhåll

20

LIA 1

60

LIA 2

40

Examensarbete

30

Totalt

400

 

Apparatteknik med värme- och strömningslära, 30 yhp

Grundläggande kunskaper om strömningslära med tillämpningar på pumpar och fläktar. Kunna göra kvalitativa beskrivningar av, och göra enkla beräkningar på, utrustning relevant för processindustrin samt kunna göra enkla beräkningar med smältvärme, ångbildningsvärme samt specifika värmekapaciteter.

Fysik med fysikalisk mätteknik, 25 yhp

Kunna redogöra för olika fysikaliska begrepp och utföra enkla beräkningar på energiomvandlingar, verkningsgrader och andra fysikaliska processer vanligt förekommande inom processindustrin. Känna till kvalitetssystem och standards för provningsverksamhet och kunna utföra och analysera resultat av olika pappersprovningar.

Förberedande beräkningskunskap, 25 yhp

Kunskap för att lösa matematiska problem relevanta för arbete på laboratorium eller inom produktion inom processindustrin. Statistiska begrepp, beräkningar och praktiska användningsområden av statistik inom skogsindustrin ingår som en del i kursen.

Industriella processer med massa- och papperstillverkning del 1, 30 yhp

Grundläggande genomgång av metoder för kemisk massatillverkning samt att arbeta med olika arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor aktuella för arbete inom processindustrin.

Industriella processer med massa- och papperstillverkning del 2, 30 yhp

Grundläggande genomgång av metoder för tillverkning av mekanisk- och halvkemisk massa samt papper och kartong. Hur slutproduktens kvalitetskrav påverkar val av råvara och processutrustning.

Kemiska processer och kemisk analysteknik, 30 yhp

Känna till den grundläggande kemin för massa- och papperstillverkning, kunna planera och utföra provtagningar samt utföra standardmässiga kemiska analyser efter givna standarder. Ha ett aktivt arbetsmiljö- och säkerhetstänkande när det gäller kemikaliehantering och skyddsutrustning.

Kommunikation och information, 20 yhp

Kunskaper om hur man skriver tekniska rapporter, om teknisk processbeskrivning i rapporter och muntlig presentation inför en grupp. De studerande får under kursen, i samarbete med övriga studerande, ta fram informationsmaterial och presentera detta.

Material- och hållfasthetslära, 15 yhp

Känna till konstruktionsmaterial, vanliga inom massa- och pappersindustrin, med hänsyn till miljö, hållfasthet, korrosion och temperaturväxlingar. Känna till egenskaper, standards och provning av de vanligaste materialen med tyngdpunkt på stål. Kunna läsa, tolka och förstå ritningar och flödesscheman med relevans för processindustrin.

Miljö- och kvalitetsteknik, 20 yhp

Kunskap och förståelse för olika kvalitets- och miljöfrågor inom den moderna processindustrin.

Processautomation, 25 yhp

Förståelse för egenskaper och funktion för de vanligaste givarna och känna till olika signalöverföringssystem, kunna tolka enkla reglertekniska scheman samt identifiera komponenter i en reglerkrets utifrån scheman, ritningsunderlag och tabeller i tekniskt underlag för en reglerkrets. Kunskaper om hur olika styrtekniska komponenter kan samverka samt känna till grunderna i elsäkerhet.

Service och underhåll, 20 yhp

Grundläggande kunskaper om service- och underhållsarbete för maskiner och utrustning, driftsunderhåll samt olika felsökningsmetoder. Kunskaper om produktionsekonomi och säkerhetsarbetet kopplat till underhåll.

LIA 1, 60 yhp

Kompetens att självständigt utföra tilldelade arbetsuppgifter på ett säkert sätt när det gäller arbetsmiljö, skydds- och säkerhetsutrustning samt kunna arbeta i ett arbetslag och förstå vikten av sin egen roll i detta. Fördjupade kunskaper om valt yrkesområdet ur processteknisk och arbetsmiljömässig synpunkt, arbetsplatsens provningsverksamhet samt produktionskontroll enligt för verksamheten gällande standarder

LIA 2, 40 yhp

Fördjupad kunskap som motsvarar företagets befattningsbeskrivning för aktuell befattning. Fördjupad kunskap om produktionsteknik, provningsverksamhet samt produktionskontroll enligt för verksamheten gällande standarder. Den studerande ska få arbetsplatsrelevant kunskap om automationsteknik, miljö- och kvalitetsteknik, apparatteknik samt service och underhåll.

Examensarbete, 30 yhp

Formulera och lösa en problemställning som i normalfallet hämtas från något av de samverkande företagen. Arbetet genomförs i nära samarbete med företaget och med handledare från företaget. Arbetet ska ligga inom området processteknik.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i kursen Matematik 2/matematik B eller ha motsvarande kunskaper.

Urval och platser

Följande kurser (eller motsvarande) ger poäng i urvalsprocessen: Matematik 1, Matematik 2, Fysik 1a och Kemi 1, Naturkunskap 1 och Naturkunskap 2.

Vi tar emot 18 studerande på utbildningen.

Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • AFRY
 • Billerud Gruvöns bruk
 • Karlstads Energi
 • Nordic Paper Säffle AB
 • Paper Province
 • Stora Enso Skoghalls bruk
 • Valmet

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Charlotte Hjort

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

Hittade du det du sökte på sidan?