Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Plant Design-Anläggningskonstruktör 3D

Plant Design-Anläggningskonstruktör 3D är för dig som har intresse för teknik och smarta industrier. Här får du designa, rita, göra beräkningar, projektera anläggningar och mycket mer.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • är intresserad av teknik och 3D-CAD
 • är driven och nyfiken
 • vill arbeta med smart industri
 • har lätt för att kommunicera och tycker om att samarbeta med andra.

Studieform:
Hybrid

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik:
20 veckor

Start:
Augusti 2023

Ansökningsstatus:
Ansökan är stängd

Vad gör en anläggningskonstruktör?

Som anläggningskonstruktör arbetar du framför allt med att dokumentera och designa industrier i 2D- och 3D-program. I programmen dimensionerar du tankar, pumpar, rör och all annan kringutrustning som sedan genererar ritningar och slutligen en förbättrad eller förnyad anläggning. Som anläggningskonstruktör är det viktigt att du känner till en produkts hela livscykel, från idé till återvinning. Behovet av anläggningskonstruktörer är stort i närregionen, hela landet och på den internationella marknaden.

Yrkesroller efter examen

 • anläggningskonstruktör
 • konsulterande konstruktör
 • montageledare

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i:

 • automatisering
 • beräkningar inom mekanik
 • CAD
 • ekonomi och miljö och hållbarhet
 • produktionsmetoder
 • produktions- och energiteknik

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Plant Design 1

30

Plant Design 2

25

Automationsteknik

15

Branschkunskap
och projektmetodik

20

Datorbaserad
konstruktionsteknik 1

25

Datorbaserad
konstruktionsteknik 2

30

Engelska för tekniker

20

Mekanik

15

Hållfasthet-
och materiallära

20

Produktions-
och serviceteknik

25

Strömningsteknik

15

Tillämpad matematik
för tekniker

15

Värme och
termodynamiska system

15

LIA 1 – Konstruktion 2D

25

LIA 2 - Process

20

LIA 3 - Konstruktion 3D

25

LIA 4 - Konstruktion 3D

30

Examensarbete

30

Totalt

400


Plant Design 1, 30 yhp

Kursen ger en helhetsbild av hur en anläggning kommer till; från idé till drift i full skala, kunskaper i att organisera och genomföra anläggningsprojekt. Undervisningen bedrivs delvis i projektform, med exempel från industrin, för att ge deltagarna en verklighetsnära bild av företeelsen anläggningsteknik och kommande arbetsuppgifter. Kursen bygger på övriga kurser och knyter samman dessa till en helhet.

Plant Design 2, 25 yhp

Kunskaper i produktutveckling där konstruktionens betydelse för lönsam produktion och rätt kvalitet är viktiga inslag. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i dimensionering av mekaniska konstruktioner med tillämpning av mekanik, hållfasthetslära och maskinelement, samt tillämpning av beräkningsprogram för rörkonstruktioner.

Automationsteknik, 20 yhp

Kunskaper om begrepp och problemställningar vid industriell automatisering, samt ge kännedom om de vanligaste eltekniska komponenterna.

Branschkunskap och projektmetodik, 15 yhp

Grundläggande kunskaper om yrkesroller inom konsultbranschen för process- och verkstadsindustri inför kommande LIA-perioder samt en grundläggande förståelse för vad den blivande yrkesrollen innebär. Ett annat delmål för kursen är att ge den studerande en inblick i vad det innebär att arbeta i projektform.

Datorbaserad konstruktionsteknik 1, 25 yhp

Kunskap i datorbaserade konstruktioner i både tvådimensionell (2D) och tredimensionell (3D) miljö. Kursen genomförs med konstruktionsuppgifter hämtade från industrin. Denna undervisning är till största delen integrerad med delarna CAD-program 2D och 3D. CAD-program ger kunskaper om hur man använder datorstödda ritsystem som allmänt används inom industrin. Databashantering och kopplingen mellan konstruktion och produktion behandlas också.

Datorbaserad konstruktionsteknik 2, 30 yhp

Fördjupade kunskaper i datorbaserade konstruktioner i både 2D- och 3D-miljö. Kursen genomförs med konstruktionsuppgifter hämtade från industrin.

Engelska för tekniker, 20 yhp

Kunskaper om den tekniska vokabulär som används i industriella sammanhang, kunskaper i hur man läser och förstår tekniska beskrivningar i skrift och tal, kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer muntligt och skriftligt, hur man skriver tekniska rapporter samt ges insikt i hur man hanterar kulturella skillnader vid bland annat affärsrelationer.

Mekanik, 15 yhp

Kunskaper om vektorbegreppet i fysiken och Newtons mekanik samt om krafter och hur de påverkar sin omgivning/mekaniska konstruktioner. Kursen omfattar elementär mekanik, med huvudvikten på statik.

Hållfasthet- och materiallära, 20 yhp

Kunskaper i dimensionering av mekaniska konstruktioner med tillämpning av mekanik, hållfasthetslära och maskinelement. Målet med kursen är kunskaper att tillämpa beräkningar av mekaniska konstruktioner och dimensionera exempelvis bärande element med hjälp av hållfasthetsläran. Vidare ska den studerande få kunskaper i materialegenskaper och kunskaper i materialvalsmetodik.

Produktions- och serviceteknik, 25 yhp

Kursen ger en inblick om sambandet mellan produktion och konstruktion samt underhållsarbete samt kunskaper i produktionsteknik och underhållsmässighet i den kommande yrkesrollen som anläggningskonstruktör. Kursen är indelad i två delkurser: Produktionsteknik och Serviceteknik.

Strömningsteknik, 15 yhp

Den studerande ska genom kursen få lära sig att dimensionera pumpar och rörsystem.

Tillämpad matematik för tekniker, 15 yhp

Kunskaper i matematik relaterat till tekniska beräkningar.

Värme och termodynamiska system, 15 yhp

Kunskaper beträffande funktion av energiomvandlande maskiner och system samt energitekniska mätmetoder. Den studerande får även kunskaper i att dimensionera och göra energitekniska beräkningar på värmeöverföringsanläggningar samt ger kännedom om energiresurser och deras användande ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synpunkt.

LIA 1 – Konstruktion 2D, 25 yhp

Fördjupade kunskaper i konstruktionsarbete. Den studerande ska kunna inhämta information ur en textmassa, kunna tolka informationen samt överföra den till ett processflödesschema, rörlayout och sektionsritning. CAD- och beräkningsprogram används.

LIA 2 - Process, 20 yhp

Den studerande ska genom kursen få fördjupade kunskaper i ett verklighetstroget upplägg genom att lösa ett givet problem under verklighetsnära förhållanden.

LIA 3 - Konstruktion 3D, 25 yhp

Kunskaper och färdigheter i konstruktionsarbete med fokus på
3D-modellering och hur tillverkningsmetoder och ekonomisk hänsyn påverkar konstruktionsarbetet. CAD- och beräkningsprogram används.

LIA 4 - Konstruktion 3D, 30 yhp

Fördjupade kunskaper och färdigheter i 3D-modellering. Den studerande ska utifrån ett påbörjat projekt genomföra förändringar, kompletteringar och kvalitetskontroll.

Examensarbete, 30 yhp

Den studerande ska genom kursen tillämpa och fördjupa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser för att formulera och besvara en frågeställning som behandlar en fördjupning av innehållet i ett arbetsområde med anknytning till någon av kurserna. Problemställningen bör hämtas från något av de samverkande företagen.

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Det innebär att du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna infinna dig på skolan under de tillfällen som kräver det. Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

Förutsättningar du ska ha för att kunna delta på distans:

 • bra internetuppkoppling
 • headset

Som studerande får du låna en dator på skolan.

Vi använder Itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i kursen Matematik 2/Matematik B eller motsvarande kunskaper.

Urval och platser

Följande kurser (eller motsvarande) ger poäng i urvalsprocessen: Matematik 1, Matematik 2, Fysik 1, Engelska 5 och Svenska 1.

Vi tar emot 18 studerande på utbildningen.


Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • AFRY
 • Billerud Gruvöns bruk
 • Cowi
 • Norconsult
 • Rejlers
 • Stora Enso
 • Sweco
 • Valmet

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

David Fryklind

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2023-10-05

Hittade du det du sökte på sidan?