Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Produktions­tekniker inriktning elektronik

Efter examen finns både möjlighet att ta ett övergripande ansvar för produktionen av modern elektronik eller arbeta mer praktiskt med framställning av elektroniska produkter.

I korthet

 • Gör karriär som exempelvis elektronikingenjör eller produktionsledare.
 • För dig som vill varva teori och praktik.
 • Behovet av produktionstekniker är mycket stort, många får jobb redan innan examen.
 • Hybridutbildning, både fysiska lektioner och möjlighet att följa vissa lektionerna på distans.
 • Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta med avancerad elektronik för användning inom sjukvården, fordonsbranschen eller tillverkningsindustrin.

Studieform
Hybrid

Längd
2 år

Studietakt
Heltid

Praktik/LIA
20 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökningsstatus
Öppen

Elev som skrattar och studerar till produktionstekniker med inriktning mot elektronik

Bli en viktig del av en högteknologisk bransch

Betydelsen av högkvalitativ och miljömässigt hållbar elektronik ökar för varje dag.

Detta gör att möjligheterna till jobb är väldigt stora, oavsett vilken bransch eller land du vill arbeta i.

Utbildningen är utformad tillsammans med branschen. Som examinerad kommer du att vara eftertraktad just på grund av detta och kombinationen av praktiskt och teoretiskt kunnande.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Optimera och göra produktionen mer hållbar.
 • Produktutveckla, testa och underhålla elektroniska komponenter.
 • Bevaka och implementera nyheter när det gäller elektronik och produktion.
 • Vara en länk mellan produktion och andra avdelningar på företaget.

Exempel på yrkesroller

 • Produktionsingenjör
 • Elektronikutvecklare
 • Produktionsplanerare
 • Kvalificerad montör
 • Produktionstekniker

Praktik - Lärande i arbete

En stor del av utbildningen sker ute i arbetslivet på det som kallas Lärande i arbete (LIA) där du får:

 • Testa yrket i skarpt läge.
 • Knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Nära samarbete med branschen

Hos oss är arbetslivet alltid närvarande. Exempelvis sitter sju branschföretag i ledningsgruppen och hjälper till att planera den så den alltid är relevant.

 • Gebax Unimetron AB
 • Hanza Elektromekan
 • Inission AB
 • Note AB
 • Satcube
 • Servicon
 • Stoneridge
Elev som har praktik i en butik visar en kudde för en kund

Pär fick drömjobbet innan examen

– Under LIA:n har man möjligheten att visa upp sig för framtida potentiella arbetsgivare och man får också med sig enorma mängder kunskaper och färdigheter. Jag har bland annat tagit lödcertifikat enligt försvarsstandard.

Under utbildningen ingår 20 veckors LIA där de studerande får prova på yrket på plats på ett företag. Många studerande har under denna tid knutit värdefulla kontakter för framtiden som har genererat i en anställning.

Finansiering

Utbildningen är CSN- berättigande och kostnadsfri. Är du mitt i karriär finns också möjlighet att ansöka om extra stöd i form av omställningsbidrag. Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna vara dig på skolan under vissa tillfällen.

Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

 • tillgång till dator
 • bra internetuppkoppling
 • webbkamera
 • headset

Vi använder itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Kurser och innehåll

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen.

Du får bland annat kunskap i:

 • Kvalitets- och miljöcertifieringssystem
 • Hur du gör beräkningar och dimensioneringar av elektriska applikationer
 • Löd- och produktionsteknik
 • Programmering och hantering av maskiner för elektronikproduktion

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Analogteknik

20

Beredning och
produktionsteknik

10

Branschkunskap,
projektmetodik och
entreprenörskap

10

CAD-teknik

20

Data och kommunikationsteknik

15

Digitalteknik

10

Ellära-elektronik

35

Engelska för tekniker

10

Examensarbete

30

Kommunikationsteknik
och dokumentation

10

Kretskortmontering
olika metoder

15

Kvalitet i produktion

10

LIA 1

15

LIA 2

25

LIA 3

30

LIA 4

30

Lödning

20

Mikroprocessorteknik

15

Mät- och felsökningsteknik

20

Organisation-kvalitet-miljö

15

Styr- och robotteknik

20

Förberedande matematik

15

Totalt

400


Analogteknik, 15 yhp

Fördjupning inom ämnet elektronik (analoga kretsar) med inriktning på transistorer, OP-förstärkare med olika tillämpningar. Kunskaper i komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå samt transistorkopplingar.

Beredning och produktionsteknik, 10 yhp

Kunskap om beredning av projekt, tidsstudier, kostnads- och efterkalkyler samt ställtidsrationalisering, typ SMED-metoden. Kursen behandlar även ERP-system (Enterprice Resource Planning) och PLM-system (Product Lifecycle Management).

Branschkunskap, projektmetodik och entreprenörskap, 10 yhp

Genom besök på ett flertal branschföretag ges en bild av dagens arbetsmiljö och olika yrkestyper inom aktuellt område. I kursen ges inblick i att arbeta i projektform och att leda projekt, kunskap om hur mänsklig kommunikation fungerar och hur den kan användas och förbättras, förståelse för begreppet gruppdynamik och hur studenten i kommande yrkesroll kan dra nytta av dess effekter. Speciell tyngdpunkt på ledarskap och entreprenörskap är ett genomgående tema i kursen.

CAD-teknik, 20 yhp

En orientering i något av de vanligast förekommande CAD-programvaror för framtagning av PCB-layout och mönsterkort. Kursen behandlar även mekanisk CAD-kunskap, samt ger EMC-kunskaper (Electro Magnetic Compatibility) tillämpbara vid layout för mönsterkortsframställning. Kursen behandlar också mekanisk konstruktion i både 2D och 3D miljö.

Data och kommunikationsteknik, 15 yhp

Kunskaper om industriell IT-teknik samt om hur persondatorer kan användas till mät-, styr- och reglertekniska applikationer. Kursen ska också ge färdigheter i felsökning och installation av hård- och mjukvara, samt ge grundläggande kunskaper om datorkommunikation. Vidare ska kursen förmedla kunskaper om datorarkitektur, operativsystem, programspråk samt utvecklingsverktyg.

Digitalteknik, 10 yhp

Kunskaper i talsystem, koder, logiska kopplingselements egenskaper, funktion och verkningssätt. Att kunna sätta samman grindnät, skriva logiska uttryck (Boolesk), skriva sanningstabeller. I kursen ingår även dimensionering och simulering med dator samt uppbyggnad på labbkort, komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå av digitala kretsar.

Ellära-elektronik, 30 yhp

Kunskaper i elläran som elektriska begrepp och enheter, serie- och parallellkretsar, elektriska lagar (Ohms, Kirchoffs med flera), batterier och ackumulatorer, lik- och 1-fas växelström. Kunskaper om elementära begrepp inom den analoga elektroniken, om olika sorters mönsterkort och kretskort med hålmonterade respektive ytmonterade komponenter, om passiva och aktiva komponenter, märkning och kapsling. Kursen tar även upp viktiga avsnitt som ESD-skydd och komponenters funktions-beskrivningar och tålighet samt ger kunskaper om mätmetoder och grundläggande instrumentkännedom.

Engelska för tekniker, 15 yhp

Kunskaper i hur man läser och förstår tekniska beskrivningar i skrift och tal. Kursen ska ge kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer muntligt och skriftligt samt hur man skriver tekniska rapporter. Kursen behandlar även kulturella skillnader och affärsetikett.

Examensarbete, 30 yhp

Självständigt eller i grupp utveckla sina kunskaper inom ett yrkesrelevant område, samt att utveckla sin förmåga att lösa ett givet problem. Det ska vara ett självständigt arbete i projektform som redovisas muntligt och skriftligt. Arbetet ska ligga inom området industriell elektronik.

Kommunikationsteknik och dokumentation, 15 yhp

Insikt i hur man läser teknisk dokumentation, formulerar sig i skrifter samt hur man presenterar information som har betydelse för utvecklingen inom företaget.

Kretskortmontering olika metoder, 15 yhp

Kunskap om ytmonterade komponenter, ESD-skydd och olika monteringsmetoder. Vidare behandlas produktionsteknik, lödningsteknik och avsyning.

Kvalitet i produktion, 10 yhp

Översikt om olika tekniker och metoder som används i industrin för att mäta kvalitetsparametrar och tolka resultaten.

LIA 1, 15 yhp

Introduktion i industriell elektronikmiljö och vanligen tillämpade produktionsmetoder.

LIA 2, 25 yhp

unna göra fackmannamässiga bedömningar av utfört arbete, förklara reparationsmetoder samt avlödningsmetoder för kretskort.

LIA 3, 30 yhpy

Insikt i ett företags kvalitetssystem och arbete med miljö, 5S, arbetsmiljö, och säkerhet. Kursen ska även ge förståelse för ett företags organisation, samt förmåga att i praktiken tillämpa industristandard IPC-A610.

LIA 4, 30 yhp

Kompetens att praktiskt tillämpa industristandard IPC-A610. Kursen ska ge fördjupad insikt i tillämpad mätteknik och felsökning.

Mjuklödning, 20 yhp

Kunskap om olika lödmetoder, monteringsmetoder samt kunna bedöma lödningars utseende. Kursen behandlar även viktiga begrepp som avsyning och gällande kvalitetskrav, kunskaper om hålmonterade komponenter och kontakter, metodiken att montera dessa manuellt, samt vilka hjälpmedel och maskiner som finns till förfogande för lödtekniken.

Mikroprocessorteknik, 15 yhp

Insikt om moderna RISC processorer som programmeras på assemblernivå. Tillämpningar med interna funktioner samt periferikretsar tas upp, likaså grunderna för programmering i högnivåspråk.

Mät- och felsökningsteknik, 20 yhp

Fördjupning av mätteknik, schemaläsning, samt lära sig metoder för felsöknings- och reparationsteknik.

Organisation-kvalitet-miljö, 15 yhp

Insikt i företagsorganisation, grunder i industriell ekonomi och kvalitetssystem.

Styr- och robotteknik, 20 yhp

Översikt av programmerbara styrsystem, PLC-system och deras industriella användningsområden och tillämpningar. Stor vikt läggs vid olika pneumatiska-, hydrauliska- och elektriska drivsystem samt olika givare och deras återkopplingsegenskaper i positioneringssystem. Kursen behandlar även robotteknikens allmänna definitioner, utveckling, mekaniska strukturer, begreppet frihetsgrader, repeternoggrannhet och precision, olika robotprinciper och deras användning.

Förberedande matematik, 15 yhp

Kunskaper i matematik som är direkt relaterat till teknisk (el och elektronik), ekonomiska och kvalitetstekniska beräkningar.

Behörighet och urval

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i Matematik 2, eller motsvarande kunskaper.

Betyg i följande kurser (eller motsvarande) ger poäng i urvalsprocessen: Praktisk ellära, Elektronik och mikrodatorteknik, Ellära A, Grundläggande elektronik, Mekatronik 1, Fysik 1, Engelska5, Matematik 1, Matematik 2 och Svenska 1. Det innebär dock inte att du behöver ha betyg i samtliga av dessa kurser, utan du får poäng för de kurser som du är godkänd i.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.


Hör gärna av dig

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig vår utbildningsledare.

Mikael Persson

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-06-19

Hittade du det du sökte på sidan?