Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Produktionstekniker inriktning elektronik

Utbildningen passar dig som har intresse för teknik och elektronik. Här får du en snabb väg ut i elektronikindustrin. Utbildningen hette tidigare industriell elektrotekniker.

Utbildningen passar dig som

 • gillar att varva praktik och teori
 • har ett intresse för teknik och teknikutveckling
 • är villig att resa under och efter utbildningen
 • har ett intresse för elektronik.

Studieform:
Hybrid

Längd:
2 år

Studietakt:
Heltid

Praktik/LIA:
20 veckor

Start:
Augusti 2024

Ansökningsstatus:
Öppnar 26 februari

Vad gör en produktionstekniker med inriktning mot elektronik?

Som examinerad har du en bred kompetens inom elektronik och flera möjligheter att utvecklas inom branschen. Du kan antingen arbeta som operatör och förvalta en befintlig produkt alternativt arbeta med att utveckla nya produkter, göra inköp eller sälja produkter vidare till företag inom branschen.

Yrkesroller efter examen

 • inköpare och försäljare
 • operatör
 • produktionsledare
 • produktionstekniker
 • testutvecklare

Lärande i arbete

Under din utbildning kommer du att praktisera på ett eller flera företag inom branschen i 20 veckor under det som kallas för Lärande i arbete (LIA). Detta ger dig värdefulla kunskaper, erfarenheter och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

Du ska vara öppen för att resa under LIA-perioderna då många företag inom branschen finns utanför Karlstads kommun.

Kunskaper efter utbildningen

Hos oss lär du dig det som branschen efterfrågar, vilket gör dig anställningsbar direkt efter din yrkeshögskoleexamen. Du får bland annat kunskap i

 • kvalitets- och miljöcertifieringssystem
 • hur du gör beräkningar och dimensioneringar av elektriska applikationer
 • lödteknik
 • produktionsteknik
 • programmering och hantering av maskiner för elektronikproduktion

Kurser och innehåll

Den här tabellen visas bäst på laptop i fullbredd.

Kurs

Poäng

Analogteknik

15

Beredning och
produktionsteknik

10

Branschkunskap,
projektmetodik och
entreprenörskap

10

CAD-teknik

20

Data och kommunikationsteknik

15

Digitalteknik

10

Ellära-elektronik

30

Engelska för tekniker

15

Examensarbete

30

Kommunikationsteknik
och dokumentation

15

Kretskortmontering
olika metoder

15

Kvalitet i produktion

10

LIA 1

15

LIA 2

25

LIA 3

30

LIA 4

30

Mjuklödning

20

Mikroprocessorteknik

15

Mät- och felsökningsteknik

20

Organisation-kvalitet-miljö

15

Styr- och robotteknik

20

Förberedande matematik

15

Totalt

400


Analogteknik, 15 yhp

Fördjupning inom ämnet elektronik (analoga kretsar) med inriktning på transistorer, OP-förstärkare med olika tillämpningar. Kunskaper i komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå samt transistorkopplingar.

Beredning och produktionsteknik, 10 yhp

Kunskap om beredning av projekt, tidsstudier, kostnads- och efterkalkyler samt ställtidsrationalisering, typ SMED-metoden. Kursen behandlar även ERP-system (Enterprice Resource Planning) och PLM-system (Product Lifecycle Management).

Branschkunskap, projektmetodik och entreprenörskap, 10 yhp

Genom besök på ett flertal branschföretag ges en bild av dagens arbetsmiljö och olika yrkestyper inom aktuellt område. I kursen ges inblick i att arbeta i projektform och att leda projekt, kunskap om hur mänsklig kommunikation fungerar och hur den kan användas och förbättras, förståelse för begreppet gruppdynamik och hur studenten i kommande yrkesroll kan dra nytta av dess effekter. Speciell tyngdpunkt på ledarskap och entreprenörskap är ett genomgående tema i kursen.

CAD-teknik, 20 yhp

En orientering i något av de vanligast förekommande CAD-programvaror för framtagning av PCB-layout och mönsterkort. Kursen behandlar även mekanisk CAD-kunskap, samt ger EMC-kunskaper (Electro Magnetic Compatibility) tillämpbara vid layout för mönsterkortsframställning. Kursen behandlar också mekanisk konstruktion i både 2D och 3D miljö.

Data och kommunikationsteknik, 15 yhp

Kunskaper om industriell IT-teknik samt om hur persondatorer kan användas till mät-, styr- och reglertekniska applikationer. Kursen ska också ge färdigheter i felsökning och installation av hård- och mjukvara, samt ge grundläggande kunskaper om datorkommunikation. Vidare ska kursen förmedla kunskaper om datorarkitektur, operativsystem, programspråk samt utvecklingsverktyg.

Digitalteknik, 10 yhp

Kunskaper i talsystem, koder, logiska kopplingselements egenskaper, funktion och verkningssätt. Att kunna sätta samman grindnät, skriva logiska uttryck (Boolesk), skriva sanningstabeller. I kursen ingår även dimensionering och simulering med dator samt uppbyggnad på labbkort, komponentkännedom både på komponentnivå och systemnivå av digitala kretsar.

Ellära-elektronik, 30 yhp

Kunskaper i elläran som elektriska begrepp och enheter, serie- och parallellkretsar, elektriska lagar (Ohms, Kirchoffs med flera), batterier och ackumulatorer, lik- och 1-fas växelström. Kunskaper om elementära begrepp inom den analoga elektroniken, om olika sorters mönsterkort och kretskort med hålmonterade respektive ytmonterade komponenter, om passiva och aktiva komponenter, märkning och kapsling. Kursen tar även upp viktiga avsnitt som ESD-skydd och komponenters funktions-beskrivningar och tålighet samt ger kunskaper om mätmetoder och grundläggande instrumentkännedom.

Engelska för tekniker, 15 yhp

Kunskaper i hur man läser och förstår tekniska beskrivningar i skrift och tal. Kursen ska ge kunskaper om hur man beskriver och förklarar tekniska processer muntligt och skriftligt samt hur man skriver tekniska rapporter. Kursen behandlar även kulturella skillnader och affärsetikett.

Examensarbete, 30 yhp

Självständigt eller i grupp utveckla sina kunskaper inom ett yrkesrelevant område, samt att utveckla sin förmåga att lösa ett givet problem. Det ska vara ett självständigt arbete i projektform som redovisas muntligt och skriftligt. Arbetet ska ligga inom området industriell elektronik.

Kommunikationsteknik och dokumentation, 15 yhp

Insikt i hur man läser teknisk dokumentation, formulerar sig i skrifter samt hur man presenterar information som har betydelse för utvecklingen inom företaget.

Kretskortmontering olika metoder, 15 yhp

Kunskap om ytmonterade komponenter, ESD-skydd och olika monteringsmetoder. Vidare behandlas produktionsteknik, lödningsteknik och avsyning.

Kvalitet i produktion, 10 yhp

Översikt om olika tekniker och metoder som används i industrin för att mäta kvalitetsparametrar och tolka resultaten.

LIA 1, 15 yhp

Introduktion i industriell elektronikmiljö och vanligen tillämpade produktionsmetoder.

LIA 2, 25 yhp

unna göra fackmannamässiga bedömningar av utfört arbete, förklara reparationsmetoder samt avlödningsmetoder för kretskort.

LIA 3, 30 yhpy

Insikt i ett företags kvalitetssystem och arbete med miljö, 5S, arbetsmiljö, och säkerhet. Kursen ska även ge förståelse för ett företags organisation, samt förmåga att i praktiken tillämpa industristandard IPC-A610.

LIA 4, 30 yhp

Kompetens att praktiskt tillämpa industristandard IPC-A610. Kursen ska ge fördjupad insikt i tillämpad mätteknik och felsökning.

Mjuklödning, 20 yhp

Kunskap om olika lödmetoder, monteringsmetoder samt kunna bedöma lödningars utseende. Kursen behandlar även viktiga begrepp som avsyning och gällande kvalitetskrav, kunskaper om hålmonterade komponenter och kontakter, metodiken att montera dessa manuellt, samt vilka hjälpmedel och maskiner som finns till förfogande för lödtekniken.

Mikroprocessorteknik, 15 yhp

Insikt om moderna RISC processorer som programmeras på assemblernivå. Tillämpningar med interna funktioner samt periferikretsar tas upp, likaså grunderna för programmering i högnivåspråk.

Mät- och felsökningsteknik, 20 yhp

Fördjupning av mätteknik, schemaläsning, samt lära sig metoder för felsöknings- och reparationsteknik.

Organisation-kvalitet-miljö, 15 yhp

Insikt i företagsorganisation, grunder i industriell ekonomi och kvalitetssystem.

Styr- och robotteknik, 20 yhp

Översikt av programmerbara styrsystem, PLC-system och deras industriella användningsområden och tillämpningar. Stor vikt läggs vid olika pneumatiska-, hydrauliska- och elektriska drivsystem samt olika givare och deras återkopplingsegenskaper i positioneringssystem. Kursen behandlar även robotteknikens allmänna definitioner, utveckling, mekaniska strukturer, begreppet frihetsgrader, repeternoggrannhet och precision, olika robotprinciper och deras användning.

Förberedande matematik, 15 yhp

Kunskaper i matematik som är direkt relaterat till teknisk (el och elektronik), ekonomiska och kvalitetstekniska beräkningar.

Att studera en hybridutbildning

Under en hybridutbildning deltar en del studerande från skolans lokaler samtidigt som en del studerande deltar online. Det innebär att du kan välja att delta vid de teoretiska lektionerna via Teams, men du ska kunna infinna dig på skolan under de tillfällen som kräver det. Lektionerna spelas inte in, utan ska följas i realtid.

Vid flera moment som kursstart, tentamen/prov eller obligatoriska praktiska moment måste samtliga studerande vara på plats på skolan. Kraven under en hybridutbildning är lika höga som under en platsbunden utbildning.

Förutsättningar du ska ha för att kunna delta på distans:

 • tillgång till dator
 • bra internetuppkoppling
 • webbkamera
 • headset

Vi använder itslearning som gemensam lärplattform, där uppgifter och material läggs ut. Kommunikationen sker via Microsoft Teams.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Förutom den grundläggande behörigheten måste du ha godkänt betyg (E/G) i Matematik 2, eller motsvarande kunskaper.

Urval och platser

Betyg i följande kurser (eller motsvarande) ger poäng i urvalsprocessen: Praktisk ellära, Elektronik och mikrodatorteknik, Ellära A, Grundläggande elektronik, Mekatronik 1, Fysik 1, Engelska5, Matematik 1, Matematik 2 och Svenska 1. Det innebär dock inte att du behöver ha betyg i samtliga av dessa kurser, utan du får poäng för de kurser som du är godkänd i.

Vi tar emot 20 studerande på utbildningen.


Samarbete med näringslivet

Utbildningen sker i nära samarbete med näringslivet och har en ledningsgrupp med representanter från olika företag runt om i branschen. Ledningsgruppen är med och utformar utbildningen.

Företag med representanter i ledningsgruppen:

 • Gebax Unimetron AB
 • Hanza Elektromekan
 • Inission AB
 • Note AB
 • Satcube
 • Servicon
 • Stoneridge

Kontakt

Hör av dig till vår utbildningsledare om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Mikael Persson

Lärare Gymnasiet allm.ämnen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?