Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Egenkontroll för dricksvattenanläggning

För att veta att dricksvattnet du producerar eller levererar är rent och uppfyller kvalitetskraven behöver du bedöma och åtgärda de faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet.

Ditt dricksvatten kan vara utsatt för risker – håll koll med en faroanalys

Din dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift. Som producent är du skyldig att visa hur du bedömt och åtgärdat faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det gör du genom att se över faror längs hela kedjan, från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran. Farorna bedöms och dokumenteras i det som kallas för faroanalys. Faroanalysen ligger sedan till grund för hur dina undersökningar av vattnets kvalitet ska se ut.

Undersökningsprogram

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska upprätta ett undersökningsprogram med angivna provtagningspunkter för att kontrollera att kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna uppfylls. Undersökningsprogrammet ska baseras på faroanalysen, båda dokumenten ska fastställas och omprövas minst vart femte år.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida