Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Guide: normpositiv persona

En persona är en fiktiv beskrivning av din kund eller användare och används för att förstå målgruppen bättre.

Vad är en persona?

En persona är en fiktiv beskrivning av din kund eller användare. Personas beskriver olika målgruppers beteenden, förutsättningar och behov och kan användas för att:

  • Öka empati och förståelsen för din målgrupp.
  • Sätta användaren i fokus när du utvecklar dina tjänster och i och med det också utveckla mer attraktiva och värdeskapande tjänster.
  • Öka förutsättningarna för att nå hela din målgrupp och inte bara delar av den.

Vad menar vi med normpositiv?

I vissa fall finns det ett värde av att exempelvis ålder, kön eller yrke finns med i personan, men det kan också bidra till att bygga in skadliga stereotyper eller fördomar i personan. Fundera därför på om den informationen verkligen behövs eller om ni kan kategorisera era personas på ett mer normpositivt sätt. Kanske kan era personas represenreas genom olika årtstiden eller jordens element?

En ikon på ett moln med vind och en ikon på en eld. Under ikonerna beskrivs de olika naturelementen.

Steg för steg

Det finns olika sätt att utveckla sina personas på. Här kommer en variant!

  1. Kvalitén på dina personas avgörs av hur väl du känner till gruppen personan symboliserar. Utveckla därför gärna dina personas tillsammans med dom som är i direktkontakt med användar- eller kundgruppen och som har god kännedom om deras vardag.
  2. Mappa upp era olika personas. Hur många olika personas ingår i er målgrupp? Om ni har data om vem som använder er tjänst eller produkt och/eller har gjort användarintervjuer sedan tidigare utgår ni från den informationen när ni definierar era personas. Om ni inte har sådan information börjar ni med att definiera två - tre personas från er kund- eller användargrupp som ni skulle vilja nå och komplettera med fler personas och data allteftersom ni lär er mer om målgruppen.
  3. Beskriv kort och övergripande vad som kännetecknar respektive persona (se exempelmallar längst ned på sidan). Fyll på era personas detaljrikedom genom att genom att använda data om/direkt från målgruppen. Om ni inte har någon kunskap alls om er målgrupp eller vilka som ingår i den behöver ni börja med att producera sådan data (i begreppet data ingår material som till exempel intervjuer, statistik, litteratur eller observationer). Det här arbetet kan behöva göras i flera steg och itereras. En bra minnesregel att komma ihåg är att en gemensam tanke från två eller tre personer i målgruppen är en mer av en åsikt. En gemensam tanke från en större grupp av personer är ett mönster.
  4. Om du har möjlighet, verifiera dina personas mot den verkliga kundgruppen. Maskera personlig information som kön eller ålder om du angett sådant och be kundgruppen återkomma med vad de känner igen sig i respektive inte känner igen sig i. Ni kan också be dem stryka under de attribut eller beskrivningar de känner stämmer respektive inte stämmer in på dem. På så sätt minskar ni risken att missa/utesluta en kundgrupp samt att förutfattade meningar sänker kvalitén på ert slutresultat. Träffar ni rätt med era personas?
  5. Uppdatera och utveckla dina personas baserat på de insikter du fått från användartestet. Kom ihåg att en persona inte är en slutpunkt utan en startpunkt inför något som ska skapas eller förändras. Fundera därför på hur ni ska använda era personas och agera på de insikter dessa ger er.

Nedladdningsbara mallar och exempel

Sidan uppdaterad: 2024-05-24

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida