Idrottsanläggningar och idrottshallar

Villkor och regler vid nyttjande av lokaler och anläggningar

Allmänna villkor

 1. Lokaler får endast användas under den tid och för det ändamål som står angivet i bokningsbeskedet. Du är som nyttjanderättshavare också skyldig att följa kompletterande villkor och anvisningar som lämnas av kultur- och fritidsförvaltningen.

 2. Om inte tiden ska användas ska avbokning meddelas via e-post, tre dagar före den bokade tiden.

 3. Ansvaret är ditt, som nyttjanderättshavare, att skaffa och följa de tillstånd från myndigheter som behövs (till exempel polistillstånd).

 4. Lokalen ska lämnas i ursprungligt skick.

 5. Den som inte följer de allmänna och särskilda reglerna får första gången en muntlig varning, andra gången en skriftlig varning och tredje gången blir laget/gruppen avstängd från lokalen. Avstängningstidens längd beslutas av kultur- och fritidsförvaltningen i varje enskilt fall.

 6. Om lokalen inte kunnat användas på grund av yttre orsaker ska detta meddelas via e-post inom tre dagar efter det aktuella tillfället, lördagar och röda dagar inräknade.

 7. Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att avboka nyttjandetiden för arrangemang, match eller annat utan att bli skadeståndsskyldiga.

 8. Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att vägra nyttjande av lokal om det på sannolika grunder kan antas att denna kan medföra allvarliga ordningsstörningar eller olaglig handling, till exempel hets mot folkgrupp, i eller vid lokalen. Om bokningen redan är bekräftat har förvaltningen rätt att när som helst bryta/häva nyttjandet. Nyttjanderättshavaren har då inte rätt till ersättning. 

 9. Bokningen får inte överlåtas till någon annan utan att kultur- och fritidsförvaltningen skriftligen godkänner det.

 10. Ansvaret ligger hos dig som nyttjanderättshavare att se till att nycklar och taggar blivit utkvitterade, i de fall det behövs.

 11. Öppning av lokal sker via telefon, du som nyttjanderättshavare ansvarar för att uppge rätt telefonnummer vid bokningstillfället för inpassering. Om vaktbolaget används för att öppna uppstår en kostnad som debiteras nyttjanderättshavaren.

 12. Vid skada på lokalen eller övrig egendom ska anmälan göras direkt till kultur- och fritidsförvaltningen. Vid skada kommer ersättning utkrävas.

 13. Nyttjanderättshavaren svarar för skada eller förlust av egna tillhörigheter i lokalen.

 14. Karlstads kommun/kultur- och fritidsförvaltningen har egendomsförsäkring som innefattar fast och löst egendom. Nyttjanderättshavaren ansvarar för egen försäkring avseende ansvar och olycksfall.

 15. Det är nyttjanderättshavarens ansvar att se till att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som är tillåtet enligt brandmyndigheten och att inte nödutgångar är blockerade eller låsta.

 16. Kontakt Karlstads kommun på 054-540 65 70 för felanmälan som rör lokalen till exempel elavbrott. Ring 112 vid fara, olycka, brand eller inbrott och följ de instruktioner du får.

 17. Nyttjanderättshavaren ska utse en ansvarig ledare (personen ska vara myndig) som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagarna får bara vara i lokalerna när den ansvarige ledaren är närvarande. Den ansvarige ledaren ser till att deltagarna får upplysning om brandskydd och om de risker som kan vara förenade med verksamheten och att övriga regler följs.

 18. Vid falsklarm betalar nyttjanderättshavaren utryckningskostnad.

 19. Den ansvarige ledaren ser till att ytterdörrarna är låsta under pågående verksamhet i lokalen, att material, redskap med mera ställs tillbaka där de stod. Den ansvarige ledaren ska också se till att ljuset släcks, att samtliga fönster är stängda och samtliga ytterdörrar är låsta när hyrestiden är slut.

 20. Rökning, alkohol och andra droger är förbjudna i kommunens lokaler.

 21. Bilparkering på skolgården är förbjuden. Används skolans ordinarie parkeringar.

Särskilda villkor för idrottslokaler och idrottsanläggningar

Vid övernattning i skolor och fritidsanläggningar inom Karlstads kommun  gäller:

 1. Kultur- och fritidsförvaltningens idrottslokaler hyrs främst ut för idrottsverksamhet men får även hyras ut för övernattning till ungdomslagens deltagare och ledare      vid cuper och turneringar. Frågor om uthyrning till annat ändamål ska beslutas av ansvarig chef.

 2. Brandskyddsansvarig ska finnas utsedd vid varje tillfälle.

 3.  Endast lokal med öppningsbara fönster mot det fria (inte  mot ljusgård), med karmunderstycke max 2 meter ovan mark, får användas.

 4.  Samtliga rum där det finns sovande personer ska förses med tidig indikering på brand (till exempel brandvarnare).

 5. Max personantal är 1 person/4 kvadratmeter golvyta i övernattningsrummet.

 6. Korridorer och andra utrymningsvägar ska vara helt fria från löst brännbart material.

 7. Dörrar och fönster i utrymningsvägar ska vara lätta att öppna inifrån utan nyckel eller annat redskap.

 8.  Utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt rökdetekterande utrymningslarm. Utrymningslarm kan ersättas av ständig cirkulerande vakter. 

 9. Vakter/motsvarande ska ha direkt tillgång till telefon för larmning.

 10.  Rökförbud råder inomhus.

 11.  Arrangören ska i förväg meddela räddningstjänsten om tidpunkt för övernattning samt antalet sovande. Anmälan sker till Räddningstjänsten via e-tjänst - https://e-tjanster.raddningkarlstad.se/ 1 vecka i förväg.

 12. Fotboll får bara spelas med boll för inomhusbruk.

 13. Bara skor för inomhusbruk som inte gör märken i golv får användas.

 14. Vid innebandyspel, där sarg används, ska nyttjanderättshavaren ansvara för upp- och nedmontering av sarg. Upp- och nedmonteringen ska göras under bokad tid. Sargen ska ställas där den stod. Om detta inte görs, debiteras nyttjanderättshavaren 1500 kronor i avgift.

Uppdaterad den