Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bygg- och rivningsavfall

Vid bygg- och rivningsarbeten ska avfallet sorteras ut redan på platsen för bygget eller rivningsarbetet.

Åtminstone följande avfallsslag ska sorteras ut. De ska förvaras skilda från varandra och från annat avfall:

 1. trä,
 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
 3. metall,
 4. glas,
 5. plast,
 6. gips
 7. elavfall och farligt avfall.

Kraven på utsortering är ett sätt att hushålla med resurser. Avfallet ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning.

Farligt avfall, elavfall, PCB och asbest

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas med andra avfallsslag. Du kan läsa mer om vad som är farligt avfall i avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., i miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du behöver föra anteckningar över det farliga avfallet som hanteras i din verksamhet samt rapportera in det till ett nationellt register hos Naturvårdsverket.

Sanering eller rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan arbetet påbörjas.

Vid renovering och rivning där det förekommer asbest kan det krävas en anmälan till Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggherren ansvarar för avfallshanteringen

Det är i första hand byggherren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsarbeten. Det är viktigt att farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivningen eller renoveringen startar. Det är en förutsättning för att bygg- och rivningsavfallet ska kunna tas omhand på ett säkert sätt.

Dispens från att sortera ut avfallet

Du kan ansöka om dispens från att behöva sortera ut avfallet om en separat insamling inte är genomförbar eller om den inte ger några fördelar som överväger nackdelarna. Farligt avfall och elavfall måste alltid sorteras ut, du kan alltså inte få dispens från att sortera ut detta.

Du kan få dispens om:

 • det inte är tekniskt genomförbart att sortera ut avfallet, med hänsyn till god praxis för avfallsinsamlingen,
 • en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid en separat insamling,
 • en separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 • en separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida