Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Olika typer av avfall

Du som är verksamhetsutövare ska se till så att avfallet som uppstår i din verksamhet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Hushållsavfall och matavfall får bara hämtas av Karlstads Energi

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och det liknar avfallet från privata hushåll. Köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor är exempel på hushållsavfall. Matavfallet läggs i separata kärl som hämtas och transporteras till en rötningsanläggning för produktion av biogas. Karlstads Energi ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall inklusive matavfall.

Förpackningar ska sorteras

Returpapper, förpackningar och el-avfall ska sorteras ut på platsen där avfallet uppkommer. Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer, överlåter eller importerar en vara eller en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt efter att den förbrukats.

Mer information:

El-kretsen Länk till annan webbplats.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen Länk till annan webbplats.

Metaller och trä kan återanvändas eller återvinnas

Järn och andra metaller bör sorteras ut för återvinning. Rent trä kan sorteras ut för återanvändning och återvinning eller i sista hand som brännbart. Impregnerat virke betraktas som farligt avfall.

Jord, betong och tegel kan återvinnas i anläggningsändamål

Tegel, betong, sten, jord och grus lämpar sig väl för återanvändning i anläggningsändamål. Även asfalt kan återvinnas. Observera att materialen ska vara fria från farliga ämnen, till exempel kan gammal asfalt innehålla stenkolstjära och kan då betraktas som farligt avfall.

Hantering av jord och massor

Brännbart avfall

Brännbart avfall definieras som "sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat". Exempel på brännbart avfall är plast och träavfall som inte är rent. Avfallet ska sorteras ut på platsen där det uppkommer.

Frityrolja ska samlas upp

Du får inte hälla ut frityrolja, matolja eller annat fett i avloppet, det ska samlas upp och lämnas till en mottagare för fettåtervinning. Fett som hälls ut i avloppet stelnar när temperaturen sjunker och kan bilda en fettpropp. Fettproppar orsakar stora problem i avloppsnätet och det kan bli dyrt att åtgärda dem. Du får inte hälla fettet i fettavskiljaren eftersom den inte är gjord för att ta emot mycket fett på en gång.

Fettavskiljare

Organiskt avfall får inte deponeras

Organiskt avfall får inte deponeras (lagras på soptipp). Industriellt livsmedelsavfall och vissa typer av slam är exempel på organiskt avfall. Det organiska avfallet samlas in och rötas för produktion av biogas och gödningsmedel.

Grovavfall körs till Djupdalen

Grovavfall som till exempel möbler kör du till Djupdalens återvinningscentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De övriga återvinningscentralerna och återvinningsstationerna är till för privata hushåll.

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras på den plats där avfallet uppkommer, det gäller både för yrkesverksamma och för privatpersoner.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas deponeras

Avfall till deponi är det material som återstår när sorteringen är klar och ytterligare återvinning inte är möjlig. Exempel på sådant avfall är blästersand och mineralull. Avfall som ska deponeras måste beskrivas innan det får lämnas på deponi. Det innebär att man som avfallslämnare måste redovisa vad det är för typ av avfall, hur det uppkommit och dess sammansättning. Djupdalen är Karlstads deponi.

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel:

 • Spillolja
 • Oljefilter
 • Glykol
 • Avfettningsbad
 • Batterier
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Lösningsmedelsavfall
 • Kasserade kemikalier
 • Bekämpningsmedel
 • Avfall från oljeavskiljare och tvättrännor
 • Impregnerat virke.

Som verksamhetsutövare behöver du anteckna det farliga avfallet som transporteras bort från din verksamhet. Detta ska även rapporteras in till Naturvårdsverket.

Anteckning och rapportering av farligt avfall

Transport av farligt avfall

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida