Konst och museer

Rådet för konstnärlig gestaltning

Sedan 2009 är ett råd för konstnärlig gestaltning med och påverkar konsten på och vid nya byggen. 

Enprocentsregeln tillämpas

Karlstads kommun har beslutat att från och med 2009 avsätta en procent av byggkostnaderna vid alla större projekt i kommunal regi till konstnärlig gestaltning. Det gäller större projekt med en budget över fem miljoner kronor.

Den ”pott” som detta skapar ska fördelas på lämpliga projekt där konstnärlig gestaltning anses särskilt viktigt. Konstnärerna som valts ut av rådet tar i samverkan med kommunen fram ett gestaltningsförslag som sedan genomförs integrerat i den ordinarie byggprocessen. 

Varför finns ett råd för konstnärlig gestaltning?

För att hantera denna satsning på offentlig konst i Karlstad har ett Råd för konstärlig gestaltning bildats. Rådet lämnar bland annat förslag på vilka byggen som är aktuella, hur mycket pengar som ska satsas på olika projekt, vilken inriktning konstverken ska ha och vilken konstnär som är mest lämpad för uppdraget.

Rådet är sammansatt av tre representanter från de berörda kommunala förvaltningarna (teknik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen), tre externa representanter med kompetens inom konstområdet och en extern representant med stadsplaneringskompetens. Läs mer om vilka medlemmarna i rådet är under Mer information.

Uppdaterad den