Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Våra verksamheter

Karlstads kommun har över 8000 medarbetare och är den näst största arbetsgivaren i Karlstad. Verksamheten är fördelad på nio förvaltningar och sex kommunala bolag i en koncern. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa bra dagar för Karlstadsborna.

Karlstads kommuns förvaltningar

Karlstads kommun har nio olika förvaltningar och det är medarbetarna på kommunens förvaltningar som utför arbetet som politikerna fattat beslut om. Förvaltningarna är liksom nämnderna uppdelade i olika verksamhetsområden.

Kvinna och man sitter med laptops framför presentation i kontorsmiljö.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsfrågor och omsorg och service för individer och familjer.

Tre personer samtalar framför presentation i kontorsmiljö.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att initiera, analysera, driva på och bevaka utveckling och tillväxt i Karlstad och regionen.

Vass och vatten i förgrunden, bygge och lyftkran i bakgrunden.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med detaljplaner, bygglov, trafikplanering, lantmäteri, kartor, geografisk information och mätning.

Lärare pratar med två elever vid deras platser, de skrattar tillsammans.

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Inom vårt ansvarsområde finns också Naturskolan och Kulturskolan.

Två kvinnor vandrar bland klippblocken i I2-skogen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare.

Tre personer tittar på ritningar i byggmiljö.

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för kommunens gator, interna service, natur, fastigheter samt vatten och avlopp.

Fyra elever i ett klassrum.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för Karlstads kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning. Där ingår även uppdragsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.

Gata i förgrunden, buss och bostäder i bakgrunden.

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar med både myndighetsutövning och med att aktivt sprida kunskap om miljö- och livsstilsfrågor som ska leda till en bättre miljö.

Vårdpersonal som tar blodprov på en vårdtagare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bolag i koncernen Karlstads kommun

Karlstad Airport AB

Karlstad Airport AB ägs av Karlstads kommun och Region Värmland och har 27 anställda. Det är en mycket omväxlande arbetsplats där nästan ingen dag är den andra lik. Den största delen av vår personal är skiftgående och arbetar i rollen som Airport Officer.

Karlstads Bostads AB (KBAB)

På KBAB är vi cirka 130 medarbetare som gör en massa olika saker. Vi är bovärdar, förvaltare, ekonomer, kommunikatörer, projektledare, tekniska specialister och många fler.

Karlstads El- och Stadsnät AB

Är du intresserad av att arbeta på Karlstads El- och Stadsnät? Kul!

Karlstads Energi AB

Här får du arbeta med hållbarhet på riktigt. Vi är hållbara, nära och framåt.

Karlstads Parkerings AB

Karlstads Parkerings AB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Bolagets uppgift är att genom utvecklingsarbete i parkeringsfrågor och tillhandahållande av parkeringsanläggningar och parkeringsplatser främja en hållbar utveckling av Karlstad.

Mariebergsskogen AB

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark och Värmlands största besöksmål. Bolaget arbetar för besökarna och sköter parkens fastigheter och grönytor, djurparken Lillskogen, Naturum Värmland, kiosk, kaféer, bangolf, skridskobana, bad- och lekplatser.

Följ oss i sociala medier

Sidan uppdaterad: 2024-01-17

Hittade du det du sökte på sidan?