Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Jobbar du hos oss bidrar du till att skapa förutsättningar för livsglädje, både för kropp och själ, genom att erbjuda ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamheter för alla Karlstads kommuninvånare.

Vi ansvarar för kommunens bad- och idrottsanläggningar, fritidsgårdar, parklekar, konst i offentlig miljö, bibliotek och kommunarkiv. Hos oss finns också Alsters Herrgård, teaterbiografen Arenan, Ungdomens hu) och Seniorernas hus.

Vi står för drift och underhåll av idrottsplatser och motionsspår och stöttar på olika sätt kultur- och föreningslivet med både bidrag och arrangemangsstöd. Vi skapar bättre, roligare och mer hälsosammare dagar för Karlstadsborna.

Våra verksamheter

Mötesplaster ungdomar

Mötesplatser

Verksamheten Mötesplatser driver kommunens fritidsgårdar, parklekar, Ungdomens hus, Fritidsknuten - mötesplats för funktionsnedsatta, Bfree - mötesplats för HBTQI+personer, Våga - en normbrytande mötesplats och Seniorernas hus.

Vi erbjuder barn, ungdomar, seniorer och människor med funktionshinder mötesplatser där ansvar, jämlikhet och hänsyn till varandra är bärande principer.

Jobbar du inom Mötesplatser är du en av de viktiga goda vuxna förebilderna för barn och unga i våra verksamheter. Du bidrar till att tillgodose besökarnas behov av fysisk aktivitet och kultur och ger möjlighet till mångsidiga upplevelser.

Här jobbar till exempel

Fritidsledare. fritidspedagoger, verksamhetsutvecklare och samordnare.

Träna Sundstabadet

Idrott och fritid

Verksamheten Idrott och fritid ansvarar för bad- och sportverksamheter som bedrivs i Sundstabadet och Vålbergs simhall samt i utomhusbadanläggningen Parkbadet Kronan och sommaraktiviteterna Sundstalägret, Simtaget och utesimskolorna.

Vi ansvarar också för drift och underhåll av ett stort antal fotbollsplaner, idrottsplatser, motionsspår och skidspår runt om i kommunen. Dessutom ansvarar verksamheten för Racketcenter, en konstfrusen isbana i centrala Karlstad och en ishall i Vålberg.

Vi som jobbar här har som uppgift att se till att Karlstadsborna och föreningslivet ett rikt utbud av spår, arenor, idrottsanläggningar och hallar för olika fritidsaktiviteter.

Här jobbar till exempel

Massörer, friskvårdsinstruktörer, fritidskonsulenter, badmästare, receptionister, vaktmästare och traktorförare. I café Källan jobbar kockar och cafépersonal. För att bassängerna ska skötas på bästa sätt har vi ett antal drifttekniker och våra vaktmästare och städare håller ordning i huset.

Inför sommaren rekryterar vi ett antal simlärare, simlärarassistenter och idrottsledare som jobbar med Sundstalägret och våra simskolor. Löpande under året rekryterar vi även timpersonal.

Stadsbibliotekets avdelning för barn och unga

Kultur

Verksamheten Kultur ansvarar bland annat för teaterbiografen Arenan, Alsters Herrgård, Skaparverkstan och kommunens kulturella programverksamhet. Vi beslutar också om stöd till kulturföreningsverksamhet.

Verksamheten handlägger inköp av konst och konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet, sköter bokningen av kommunens gymnastiklokaler och idrottsanläggningar och arbetar praktiskt med stöd vid arrangemang i Karlstad, både förvaltningens egna arrangemang och andras.

Vi ansvarar även för biblioteksverksamheten där stadsbiblioteket, barnbokbussen och biblioteken i Edsvalla, Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, Väse och Älvsbacka ingår.

Vi har också ett kommunarkiv som förvarar och vårdar kommunens historiska arkiv, som också fungerar som rådgivning i arkivfrågor och främjar arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning.

Vi som jobbar här är med och skapar bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och föreningsliv i Karlstad. Och vi jobbar med läsfrämjande, mångfald, kulturupplevelser och medie- och informationskunnighet.

Här jobbar till exempel

Projektledare för kultur, projektledare för konst, kultursamordnare, verksamhetsutvecklare, bibliotekarier, biblioteksassistenter och arkivarier.

Personer sitter runt ett bord och har ett möte.

Förvaltningsledning och stab

Här jobbar vi med väldigt varierande frågor som rör alla kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Här finns administration, kommunikation, ekonomi, personalfrågor och strategiska frågor. Vi har koll på papper, information, löner, anställningar och utreder olika uppdrag från våra politiker eller medborgare.

Vi stöttar våra kollegor i hela förvaltningen genom exempelvis att arbeta med projektsamordning och med att säkerställa att lagar, policyer och andra styrdokument följs. Vi hanterar och ger också stöd kring kommunikationsfrågor och sköter förvaltningens diarium samt ekonomi- och personalfrågor.

Här jobbar till exempel

HR-specialister, ekonomer, kommunikatörer, strateger, controller och förvaltningssekreterare.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?