Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för dricksvatten, gator, parker, lekplatser, skogsmark och den interna servicen som städ, fordon och konferens. Vi utvecklar infrastrukturen, bygger nya skolor och har hand om kommunens naturområden och fastigheter.

Exempel på yrken

Byggledare, projektledare, VA-ingenjör, fastighetsförvaltare, larmtekniker, landskapsarkitekt, gatuingenjör, maskinförare, naturvårdshandläggare, städpersonal, och servicepersonal, anläggningsarbetare och rörmontör.

Arbetsplatser

Våra arbetsplatser är utspridda på många ställen i kommunen. Bland annat Samhällsbyggnadshuset, Milot vår verkstad på Sandbäcken, Tribunen på Kronoparken där serviceavdelningen håller till, Kroppkärrs gård, reningsverket på Sjöstad, vattenverket på Sörmon och flera andra ställen.

Hur hänger det ihop?

Teknik- och fastighetsförvaltningen består av sex avdelningar, som du kan läsa mer om i texten nedanför. Varje avdelning består av ett antal enheter. Vill du se hur det hänger ihop? Kika på vår bild över organisationen.

{"X":0.21,"Y":0.0,"Width":0.655,"Height":1.0}

Avdelningen för offentlig utemiljö

Avdelningen för offentlig utemiljö sköter och utvecklar allt från kommunens gator, vägar och belysning till parker, badplatser och blommor. Här jobbar bland annat parkarbetare, maskinförare och trafikingenjörer.

BIld på person med arbetskläder som lägger av sig en arbetshjälm.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningens uppdrag är att vara kommunens långsiktiga fastighetsägare. På den här avdelningen arbetar man med att utveckla, bygga, driva, sköta och underhålla kommunens lokaler och fastigheter. Här jobbar bland annat larmtekniker, projektledare och snickare.

Vänner längs vandringsled

Markavdelningen

Markavdelningen ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av kommunens marker och natur. Det innebär bland annat att de hanterar frågor kring exploatering, markförsörjning för bostäder, markupplåtelse, natur, vandringsleder och skog. Här jobbar bland annat projektledare, byggledare, naturvårdshandläggare och kommunekologer.

Shutterstock Städ

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen erbjuder internservice till alla kommunens förvaltningar och bolag. Servicen består bland annat av städ, persontransporter, posttjänster, vaktmästartjänster, fordonsuthyrning, konferensservice och uthyrning av personal.

{"X":0.015,"Y":0.0,"Width":0.67,"Height":1.0}

Staben för de tekniska förvaltningarna

Staben för de tekniska förvaltningarna till hör teknik- och fastighetsförvaltningen men arbetar som stöd även för miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Avdelningarna består av ekonomienheten, HR-enheten, Informationsenheten och utvecklingsenheten. Här jobbar bland annat jurister, IT-samordnare, systemförvaltare och löneadministratörer.

Två arbetare placerar ut en brunn i fåra

VA-avdelningen

VA-avdelningen hanterar de flesta frågorna inom vatten och avlopp. De sköter våra VA-anläggningar, bygger ut och rustar upp ledningsnätet och och säkerställer vattenförsörjning och avloppsrening till Karlstadsborna.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?