Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Parkeringstillstånd

Det finns flera olika typer av parkeringstillstånd som du kan ansöka om, tillstånd för nyttoparkering, tillstånd för rörelsehindrad och tillstånd för varutransport.

Parkering av fordon med nyttoparkeringskort

Har du i ditt yrke ett serviceutrustat fordon och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser i Karlstads kommun kan du köpa ett nyttoparkeringskort för ditt fordon.

Du kan få tillstånd för nyttoparkering om du transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser. Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för att arbetet ska kunna utföras. Ansök via e-tjänst eller blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Om du ansöker via pappersblankett så skickar du din ansökan till:
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

Tillståndet är inte avsett för fordon som endast används för förarens förflyttning eller transport av mindre mängd gods. Tillståndet gäller för den verksamhet och det fordon som du uppgett i din ansökan.

Tillståndet gäller:

 • Gäller för parkering upp till 2 timmar per parkeringstillfälle på gatumark inom Karlstad kommun:
 • På gator som är skyltade med parkeringsförbud
 • På parkeringsplatser där parkering under kortare tid än 2 timmar är tillåten
 • På avgiftsbelagda parkeringsplatser, utan att betala avgift

Tillståndet gäller INTE:

 • På gator där det är förbjudet att stanna och parkera
 • På vändplatser
 • På tomtmark där fastighetsägaren reglerar parkeringen, se skyltar.
 • På parkeringsplatser reserverade för ett visst fordonslag, viss trafikantgrupp, ändamålsplatser och busshållplatser.

Nyttoparkeringstillståndet kostar 2 400 kronor per kalenderår eller 240 kr per månad och fordon, exklusive moms. Avgiften faktureras.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ansök via e-tjänst eller blankett.

Om du ansöker via pappersblankett så skickar du din ansökan till:
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

I vår webbkarta kan du se var det finns parkeringsplatser för rörelsehindrade. Här kan du också se var våra parkeringsområden och parkeringshus ligger.

Parkeringstillståndets giltighet baseras på läkarintygets giltighet, dock högst 5 år. Det är personligt och får endast användas när innehavaren själv färdas i fordonet. Tillståndet gäller i hela landet, även i de flesta europeiska länder enligt EU-rådets rekommendationer. Besked om giltighet utomlands kan du få från kommunen.

Platser där tillståndet gäller

 • På parkeringsplats som är reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Platser där tillståndet INTE gäller

 • På huvudled.
 • I parkeringshus om inte ägaren har medgivit det.
 • På privat mark om inte markägaren har medgivit det.
 • Där det är förbud att stanna.
 • Platser för vissa ändamål, till exempel lastplats, taxiplats och vändplats.
 • Reserverade parkeringsplatser.
 • På busshållplats.
 • På gångfartsområde är parkering tillåten endast på särskild anordnad p-plats.
 • På anvisad plats för visst slag av fordon (till exempel buss).

Tillåten parkering

 • Högst 3 timmar där parkeringsförbud råder.
 • Högst 3 timmar där parkering är tillåten kortare tid än 3 timmar.
 • Högst 24 timmar där parkering är tillåten 3-24 timmar.
 • Högst 24 timmar på parkeringsplats för rörelsehindrad om inte annat anges på tilläggstavla.

Parkeringstillståndet kostar inget och i alla kommuner i Värmland har avgiftsbefrielse medgetts. Det innebär att avgift inte behöver betalas så länge parkeringstillståndet ligger synligt i fordonets framruta. Det finns dock ett undantag, från och med 10 juni 2024 är det är parkeringsavgift på kvartersmark på områdena Älgen, Gamla badhuset, Sandgrund, Slussvakten, Karolinen, Sundstabadet, Rosenbad och Solstaden Sportcenter. Det är bolaget Karlstads parkering som har beslutat om att införa parkeringsavgift på parkeringsplatser för rörelsehindrande.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska polisanmälas och sedan spärrar kommunen kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Parkeringstillstånd för varutransport

Om du har parkeringsplats i Tingvallastaden och måste köra på buss- och gågator, eller har leverans av varor och liknande med tungt eller skrymmande gods, måste du ha en dispens från lokal trafikföreskrift för att få köra på dessa gator.

Det går att ansöka om tillstånd att köra varutransporter i Tingvallastaden, en så kallad dispens från lokal trafikföreskrift. Du ansöker om dispens för varutransport via vår e-tjänst eller via blankett.

Om du ansöker via pappersblankett så skickar du din ansökan till:
Teknik- och fastighetsförvaltningen
651 84 Karlstad

Dispensen gäller för färd till och från parkeringsplats dygnet runt. För varutransporter gäller dispensen mellan klockan 03.00-11.00 på Drottninggatan och Västra Torggatan samt dygnet runt på bussgatorna Kungsgatan och Tingvallagatan vid Stora Torget.

Dispensen gäller i tre år.

Eftersom många butiker har ändrade öppettider på grund av corona så förlänger vi tillfälligt tiden för varuleverans till Drottninggatan och Västra Torggatan. Den nya tiden är 03-15 vardagar utom vardagar före röda dagar och helgdagar. Undvik helst varuleveranser mellan 11-13 då det är mycket aktivitet på gatorna. De tillstånd som innehavaren har gäller men med nya tider, nytt tillstånd kommer inte skickas ut. De utökade tiderna gäller tills vidare.

Om du vid ett enstaka tillfälle behöver köra och parkera på gator där biltrafik är förbjuden eller du har ett ärende på en plats där du måste bryta mot de gällande parkeringsbestämmelserna kan du ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

Du ansöker om tillfälligt parkeringstillstånd via vår e-tjänst. Det tar 1-2 arbetsdagar att få ett tillfälligt parkeringstillstånd.

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?