Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trafikstörningar och mindre byggnationer

Här kan du se aktuella vägarbeten, avstängning och var framkomligheten är begränsad på grund av byggnation. Ta reda på hur länge störningen pågår.

Störningskartan - så använder du den

Klicka på en röd prick i kartan så ser du hur länge byggnationen eller störningen pågår. Du får också information om eventuella omledningar eller andra rekommendationer.

Störningar i tabellform

Om du har svårigheter att ta del av informationen i kartan eller vill använda en skärmläsare så kan du se störningarna i ett specifikt område i tabellformat.

Övriga trafikstörningar på Trafikverket.se

Informationen i kartan och tabellen gäller arbeten som påverkar kommunens vägar. Arbeten som påverkar andra vägar och trafiken generellt informerar Trafikverket om.

Vägarbeten och mindre byggprojekt som påverkar framkomligheten

Nu bygger vi klart sista etappen av gång- och cykelbanan längs Sommarrovägen, från Skogsstigen och söderut. Arbetet planeras till v. 32-37.

Kollektivtrafiken kan påverkas. Läs mer på Värmlandstrafiks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det nya scenhuset byggs på samma plats som tidigare använts för kulturevenemang, på innergården vid Älvgatan 9. Det blir en rödmålad träbyggnad med viss stålkonstruktion. Hänsyn har tagits till de omkringliggande byggnadernas höga kulturvärden. Utformning och placering har bestämts i nära samarbete med Länsstyrelsen och Värmlands museum.

2017 fick kultur- och fritidsnämnden ett uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten att starta upp en publik verksamhet för att locka fler besökare till kvarteret Almen. Under tre somrar, 2017 till 2019, bedrevs en mycket uppskattad och välbesökt verksamhet i kvarteret, bland annat med konserter, utställningar och sommarteater. Under de åren har Visklubben Hallen stått för den tillfälliga scenen som blev ett positivt tillskott för kulturlivet i kvarteret Almen, och Värmlandsteatern spelade Söderkåkar under två somrar i kvarteret. Nu vill kommunen satsa på en permanent lösning.

Utökat evenemangsutbud 

Med en permanent scen skapas möjligheten att utöka den uppskattade sommarverksamheten och det kommer även bli möjligt för aktiviteter och evenemang i kvarteret under andra tider på året. Scenen ska även göra det enklare för fler aktörer att ha verksamhet i kvarteret då de slipper att själva konstruera och bygga en scen.  

Kulturföreningar, organisationer och professionella 

Tanken med scenen är att i första hand kulturföreningar i kommunen ska få tillgången till scenen, och att den ska ingå in kultur- och fritidsförvaltningens nolltaxa för stödberättigade föreningar. Möjligheten ska även finnas för andra föreningar, organisationer och det professionella kulturlivet, men då till ett uthyrningspris. Även de lokaler som finns i den intilliggande ekonomibyggnaden kommer att gå att få låna eller hyra för utställningar eller liknande evenemang. Verksamheten i kvarteret ska vara öppen för alla och helst gratis. 

Tar höjd för eventuella fynd i marken 

Eftersom scenen ska byggas på mark som varit orörd under väldigt lång tid, måste projektet ta hänsyn till att arkeologiska fynd kan dyka upp under arbetets gång. Värmlands museum står redo att hjälpa till om det skulle dyka upp intressanta föremål under markarbetena. 

Eftersom projektet måste ta höjd för eventuella arkeologiska fynd har kultur- och fritidsförvaltningen valt att avvakta med sommarens bokningar. Bokningen kommer öppna så snart det finns en klar bild över när projektet är klart.

Fakta om projektet 

Byggstart i mars 2023. Beräknas vara klart i juli 2023. Entreprenören som bygger åt Karlstads kommun är Byggteknik i Karlstad. Arkitekten som ritat byggnaden är Dan Fallquist, Cadden AB. Budgeten är 2,6 miljoner.

Ett gupp ska byggas där gång- och cykelbanan Henstastråket korsar Selma Lagerlöfs gatan. Det är för att öka trafiksäkerheten i korsningspunkten och förbättra framkomligheten för de som går och cyklar.

Under byggtiden byggs en tillfällig väg in till Hultsberg och hållplatsen Mor Märtas väg stängs av. Planerad byggtid är vecka 22-27.

En gång- och cykelbana ska byggas längs Tuggelitevägen. Bakgrunden är ett e-förslag som beviljades av teknik -och fastighetsnämnden 2021 den 25 augusti. Under byggtiden påverkas trafiken. Det är utmärkt på plats med skyltar. Planerad byggtid är vecka 23-32 med uppehåll för semester.

Under kallelser och protokoll för teknik- och fastighetsnämnden kan du läsa mer om e-förslaget.

Arbeten med att sänka hastigheten på vissa gator pågår i Vålberg och Edsvalla. Sänkningen är ett led i en större satsning på att öka trafiksäkerheten i kommunen.

De senaste åren har hastigheter ändrats i nästan hela kommunen och arbetet fortsätter även i år. Bostadsgator i Vålberg och Edsvalla, där gående och cyklister blandas, skyltas om till 30 km/h och större gator till 40 eller 60 km/h, helt i enlighet med kommunens hastighetsplan.

Vägmärken ska bytas ut och hastighetssänkande refuger ska sättas ut på Brattgårdsgatan, Vårdkasvägen, Söderängsgatan och Åslidsvägen. Till hösten byggs också en hastighetsdämpande åtgärd på Långgatan norr om Kedjevägen samt en hastighetsdämpande åtgärd och passage över Brattgårdsgatan samt en gång- och cykelbana längs delar av Brattgårdsgatan.

Tidplan

Arbetena påbörjas under maj och kommer att pågå till tidig höst.  

Vi underhåller det kommunala vattnet och avloppet samt bygger ut till områden där det inte finns.

Samhällsutvecklingsprojekt och större byggprojekt

På vår webbplats Karlstad växer kan du läsa mer om olika samhällsutvecklingsprojekt och större byggprojekt som är på gång i kommunen. Ta del av planerna för framtidens Karlstad redan när de är på idéstadiet.

Sidan uppdaterad: 2023-08-03

Hittade du rätt information på sidan?