Avlopp

Livsmedelsverksamheter behöver ha fettavskiljare

Person som står bakom disken på ett café.

Fett i avloppet skapar stora problem i ledningsnätet, pumpstationer och i våra reningsverk. Fett stelnar och fastnar på insidan av ledningarna och det kan leda till att det blir helt stopp. Därför är det viktigt att livsmedelsverksamheter installerar fettavskiljare. Du ska anmäla installationen och tömning av fettavskiljaren till kommunen. 

Varför behövs fettavskiljare?

På senare år har problem med fett i avloppsledningar ökat. Fett i avloppsvattnet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna vilket leder till att ledningarna blir mindre och får minskad kapacitet. I värsta fall kan det bli helt stopp. Fettstoppet kan orsaka kostsamma översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag. Därför ska livsmedelsverksamheter installera en fettavskiljare som tar hand om fettet i avloppsvattnet, innan det når ut till kommunens avloppsledningar.

Vilka verksamheter ska installera fettavskiljare?

Alla verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp och som tillverkar eller hanterar livsmedel ska installera en fettavskiljare. Krav gäller både befintlig verksamhet, ny verksamhet eller verksamhet som ändrar inriktning. Även livsmedelsverksamheter med enbart avhämtning ska ha fettavskiljare.

Krav på installation av fettavskiljare gäller för: bageri, café, catering, charkuteri, friteringsanläggning, gatukök, hamburgerbar, kebabgrill, konditori, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, produktionskök, restaurang, rökeri, salladsbar, skolmatsal, slakteri, smörgåsbutik och liknande verksamheter.

Anmälan för installation och tömning ska göras till kommunen

Innan du installerar en fettavskiljare behöver du anmäla installation och beställning av tömning till kommunen. 

Installation av fettavskiljare

Det är fastighetsägarens ansvar att en anmälan om installation av fettavskiljare lämnas till kommunen. Skicka med dimensioneringsunderlag och situationsplan.

Här hittar du e-tjänst för anmälan av installation och tömning av fettavskiljare. 

Här hittar du anmälningsblanketten för installation av fettavskiljare.

Beställning av tömning

Fastighetsägaren ansvarar för att ett tömningsabonnemang tecknas med teknik- och fastighetsförvaltningen. 

Här hittar du e-tjänst för anmälan av installation och tömning av fettavskiljare. 

Här hittar du anmälningsblankett för tömning av fettavskiljare. 

Så gör du för att installera en fettavskiljare

  1. Dimensionering. Kontakta en återförsäljare eller VVS-konsult för dimensionering så att storleken på fettavskiljaren blir rätt. Dimensionering ska utföras enligt svensk standard SS-EN 1825-2. Observera att dimensionering ska göras enligt både verksamhet- och sannolikhetskalkyl, den metod som ger högst flöde blir dimensionerad för fettavskiljaren.
  2. Val av fettavskiljare. För att fettavskiljare ska vara godkänd ska den vara utformad och funktionstestad enligt standarden SS-EN 1825-1. Till fettavskiljaren ska vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar anslutas. Observera att installation av bänkfettavskiljare kräver ett godkännande från VA-avdelningen och sker endast i få undantagsfall för till exempel verksamheter som bedrivs i K-märkta byggnader.
  3. Anmälan för installation. En anmälan ska skickas in till VA-avdelningen innan fettavskiljaren tas i bruk. Dimensioneringsunderlag och en situationsplan över avskiljarens placering ska bifogas. Anmälan kan göras via en anmälningsblankett, du hittar den högre upp på denna sida.
  4. Teckna tömningsabonnemang. Beställ tömning av fettavskiljare hos teknik- och fastighetsförvaltningen innan fettavskiljaren tas i drift. Anmälan kan göras via en anmälningsblankett, du hittar den högre upp på denna sida.

Tömning av fettavskiljare

För att fettavskiljaren ska fungera är det viktigt att den töms tillräckligt ofta och återfylls med vatten efter tömning. Tömning ska göras minst fyra gånger per år eller fler gånger om det behövs för att fettavskiljaren ska upprätthålla sin funktion. Tömningsintervall för fettavskiljare beslutas av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Fastighetsägaren ansvarar för att ett tömningsabonnemang tecknas med teknik- och fastighetsförvaltningen. Fettavskiljaren ska vara lättillgänglig för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckta när tömning ska ske.

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Taxa och taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare.

Dispens för tömning av fettavskiljare

En fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år. Du kan ansöka om dispens för tömning av fettavskiljare om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs, till exempel vid säsongsöppen verksamhet. 

Här hittar du blanketten för dispensansökan för tömning av fettavskiljare.

Kontakt

Om du har frågor, hör gärna av dig till oss på telefonnummer 054-540 00 00 eller mejla teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Akuttömning av fettavskiljare

Om du behöver en akuttömning av din fettavskiljare:

  • Dagtid, klockan 08.00-16.00: ring telefonnummer 054-540 65 54
  • Kvällar och helger: ring telefonnummer 112 eller 054-540 65 70, du kommer bli kopplad till SOS alarm, de kopplar dig vidare till tjänsteman i beredskap.

Riktlinjer för fettavskiljare

Alla verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp och som tillverkar eller hanterar livsmedel ska installera en fettavskiljare. Läs gärna våra riktlinjer för mer information om vilka krav och regler som gäller.

Riktlinje för fettavskiljare 

Riktlinjer för frityrolja

Överblivet fett, som frityrolja, stekfett eller liknande, får inte hällas i avloppet eller i fettavskiljaren utan ska tas om hand och samlas in i särskilda kärl. Läs gärna våra riktlinjer för frityrolja för mer information.

Riktlinjer frityrolja

Uppdaterad den