Karlstads kommuns planering och uppföljning

Ekonomisk planering och uppföljning

Här kan du läsa om hur kommunen planerar och följer upp sin ekonomi.

Planeringen och uppföljning består av olika delar:

  • Planering av ekonomin genom treårsbudgetar som revideras varje år
  • En samlad uppföljning med helårsprognos var fjärde månad
  • Ett delårsbokslut efter åtta månader 
  • Årsredovisning när året är slut

Kommunens ekonomiska mål

Resultatmål

Resultatet ska över en femårsperiod uppgå till minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag (och utjämning).

Finansieringsmål

Kommunens totala nettolåneskuld inklusive kommunens totala pensionsåtagande ska inte öka.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Karlstads kommun har riktlinjer som beskriver hur kommunen ska arbeta med ekonomisk planering och uppföljning, hur roller och ansvar ska fördelas samt vilka ekonomiska mål kommunen har.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Uppdaterad den