Tillstånd, regler och tillsyn

Förorening i mark och byggnad

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Då ska det anmälas till miljöförvaltningen.

Efter en lång tid med industrier i vår kommun har en del mark blivit förorenad. Föroreningen kan komma från verksamheter som lades ned för länge sedan, men kan också komma från diffusa läckage till omgivningen. Även byggnader kan förorenas av till exempel byggnadsmaterial med farligt innehåll som till exempel PCB i fogmassa som trängt in i betong eller tegel.

Vem är ansvarig?

Den som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för att göra något åt situationen. Har du köpt en fastighet efter den 1 januari 1999, kan du som fastighetsägare bli ansvarig för undersökning och sanering av förorenad mark. Många markundersökningar görs i samband med fastighetsöverlåtelser, där köparen vill försäkra sig om hur föroreningssituationen på fastigheten ser ut.

Informationsblad om förorenad mark

Vid förorening, kontakta miljöförvaltningen

Den som upptäcker en förorening är skyldig att genast informera miljöförvaltningen. Det är förbjudet att utföra åtgärder (avhjälpandeåtgärder) i ett område som är förorenat utan att anmäla det till miljöförvaltningen.

Blankett för anmälan om avhjälpandeåtgärder

Blankett för upplysning om förorenad mark

Blankett för att anmälan sanering av PCB

Uppdaterad den