Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Drogpolicy

Här kan du läsa drogpolicyn för Karlstads kommunala gymnasieskolor.

Våra gymnasieskolor vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning och möjlighet att uppnå goda studieresultat, samt erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen är skolan i lagens mening jämförbar med andra arbetsplatser, och dess ändamål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall, men även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Användning av droger innebär en risk inte bara för den enskilde eleven, utan även för andra elever och personal. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal. Därför verkar våra gymnasieskolor aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger.

Definition

Med drogfri skola menas att varken narkotika, dopningsmedel, receptbelagda läkemedel, alkohol, sniffning eller andra sinnesförändrande och beroendeframkallande substanser som intas i berusningssyfte, får förekomma i eller i anknytning till skolmiljön.

Syfte

Syftet med vår drogpolicy är att:

 • Motverka användning av tobak, alkohol och narkotika.
 • Skapa en trygg och säker arbetsmiljö i skolan.
 • Motverka ohälsa, tillbud och olyckor.
 • Tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro/misstanke om droganvändning.
 • Ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra sina studier.

Mål

Målet med vår drogpolicy är att:

 • Minska andelen elever som använder tobak, alkohol och narkotika
 • Minska användningen av tobak, alkohol och/eller narkotika bland elever som redan använder.
 • De insatser som görs enligt handlingsplanen leder till att eleven är drogfri, genomför studierna och att skapa en trygg och god arbetsmiljö för elever och personal.

Regler

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska därför vara rök-, alkohol- och drogfri. För elever och personal gäller:

 • Rökförbud gäller inom hela skolans område.
 • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skoltid eller verksamhet som sker i skolans regi.
 • Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol och droger på skolan.
 • Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla alkohol och droger på skolan.
 • Att inneha eller sälja narkotika är ett brott och ska enligt lagen anmälas till polisen.

Lagstiftning

Policyn är förankrad i och styrs av gällande lagstiftning. Detta innebär att skolan har att följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör droger i skolmiljön och regleras i följande lagar: Grundlagen, FN:s Barnkonvention, narkotikastrafflagen, tobakslagen, arbetsmiljölagen, skollagen, socialtjänstlagen och sekretesslagen.

Förebyggande insatser

Våra gymnasieskolors förebyggande insatser syftar till att stärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer. Även insatser för att öka upptäcktsrisken har en förebyggande effekt. Genom att tidigt upptäcka, uppmärksamma och agera vid oro och misstanke om användning och/eller spridning av droger, byggt på en kombination av regler, konsekvenser, omtanke och stöd, kan vi ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att kunna genomföra sina studier.
Våra gymnasieskolor arbetar med följande förebyggande insatser.

Kvalitetsarbete

En skola som präglas av tillit och goda relationer, där elever känner sig trygga, utvecklas och genomför sina studier är en viktig skyddsfaktor. Våra gymnasieskolors systematiska kvalitetsarbete är därför en del i det drogförebyggande arbetet.

Policy

Skolans drogpolicy är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Våra gymnasieskolor bedriver i enlighet med Arbetsmiljölagen ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som syftar till en trygg och säker arbetsmiljö. Skolans drogpolicy är en del i det arbetet.

Hälsosamtal

Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds alla elever i årskurs 1. Under hälsosamtalet samtalar man bland annat samtal om alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).

Vårdnadshavare

Vårdnadshavares stöd är viktigt för elevens utveckling. Vårdnadshavare informeras om skolans drogpolicy vid skolstart och lämnar då samtycke till våra rutiner.

Samverkan

Våra gymnasieskolor har elever från olika kommuner och samverkar med socialtjänst, polis och praktikplatser från de olika kommunerna där eleverna bor. Brottsförebyggande insatser, med sök av narkotikahund i skolans lokaler, kan ske i samarbete med polis utanför ordinarie skoltid.

Kunskap och samtal

Personalen uppdateras regelbundet i vår drogpolicy och ges möjlighet till information och kompetensutveckling kring ungdomars droganvändning.

Elever informeras om skolans drogpolicy i samband med skolstart.

I undervisningen ges eleverna utrymme för information och kunskap, samtal och lärande, för att ge eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera kring droganvändning och dess konsekvenser. “Tio goda vanor”, som fokuserar på effektiv hjärnhälsa, är en del i arbetet i att stärka elevernas kunskap och förmåga att göra bra val i livet.

Handlingsplan

Vid misstanke om att en elev innehar, använder eller sprider droger eller är akut påverkad i skolan agerar skolan utifrån gällande handlingsplan och rutiner. Handlingsplanen som beskrivs i ett särskilt dokument syftar till att:

 • Säkerställa att eleven är drogfri om eleven avser att fullfölja studierna vid skolan.
 • Upprätta en åtgärdsplan för eleven som stöd för att kunna fortsätta studierna i skolan.
 • Säkerställa övriga elevers och personals rätt.

För elever på Nobelgymnasiet

Nobelgymnasiet genomför drogtester på slumpmässigt valda klasser regelbundet. Syftet är att sträva efter att vara en narkotikafri skola med tryggt skolklimat och goda studieförutsättningar men också för att förebygga skador och olyckor i samband med användning av droger, tidigt upptäcka och därigenom förebygga användning av droger. Drogtestning är alltid frivilligt men att avstå kan innebära att eleven inte kan delta i vissa praktiska moment eller APL.

Drogtestning kan genomföras vid misstanke om användning av droger och är frivilligt men kan vid misstanke om användande medföra en anmälan till socialtjänsten samt att eleven inte kan delta i vissa moment i skolan. Är eleven under 18 år kontaktas alltid vårdnadshavare.

För elever under 18 år krävs vårdnadshavares godkännande för testerna. Vi vill därför be er om din/er underskrift för detta.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida