Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Elevhälsa och stöd

Elevhälsan jobbar för att göra skolan tillgänglig för alla och för att alla elever ska må bra och utvecklas så att de kan uppnå både sina egna och utbildningens mål.

Hjälp med studier eller mående

Alla kan behöva hjälp ibland. Om du som elev mår dåligt eller behöver extra stöd i dina studier kan du vända dig till elevhälsan. Du får då träffa någon av oss som jobbar i elevhälsoteamet. Även du som vårdnadshavare är såklart välkommen att kontakta oss.

Första linjen

Första linjen unga är en mottagning dit du kan vända dig för att prata om ditt mående. Du kan få stöd via telefon, videomöte eller boka in ett möte där vi träffas och pratar. Ibland kan det vara svårt att förklara vad man vill ha hjälp med. Då kan du be någon annan att ta kontakt med oss.

Prata med oss om du behöver stöd eller råd, till exempel om du är stressad, orolig, nedstämd eller har relationsproblem. Ingen fråga eller problem är för litet. Vi vill hjälpa dig tidigt innan problemen blir större. Vi finns för dig som är 6-20 år. Föräldrar och närstående är också välkomna.

Här kan du läsa mer om Första linjen unga och boka tid. Länk till annan webbplats.

Så jobbar vi

Elevhälsan jobbar med att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att du ska nå goda resultat i skolan.

Främjande och förebyggande arbete

Vi jobbar förebyggande och följer din hälsa, lärande och utveckling under hela studietiden. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med mobbning och likabehandling.

Elevhälsoteamet har inte ansvar för behandlande insatser som till exempel samtalsbehandling eller medicinering. Däremot samverkar vi med andra verksamheter utifrån elevens och vårdnadshavares behov och önskemål.

Samverkan utanför skolan

I vissa situationer kan hjälp från andra behövas. Därför samarbetar vi till exempel med socialtjänst, Region Värmland, Första linjen, Polisen, frivilligorganisationer och brottsofferjour. Vi kontaktar aldrig någon av dem utan att du vet om det.

Allas lika värde

Alla som jobbar i elevhälsoteamen ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att möta alla lika. Vår ambition är att bemöta alla utifrån var och ens förutsättningar.

I vårt arbete utgår vi från skollagen och FN:s konvention om barnets rättigheter.

På Sveriges Riksdags webbplats kan du läsa om skollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Barnombudsmannens webbplats kan du läsa om FN:s konvention om barnets rättigheter Länk till annan webbplats.

HBTQI-utbildad verksamhet

Elevhälsan är en HBTQI-utbildad verksamhet vilket innebär att vi har goda kunskaper i HBTQI-frågor och att vi jobbar aktivt med att skapa en öppen och inkluderande verksamhet. HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Elevhälsoteamen

Vi som jobbar i elevhälsoteamen har olika utbildning och kompetenser. Här nedanför kan du läsa om hur vi jobbar och vad vi kan hjälpa dig med.

Rektor leder elevhälsoarbetet på skolan och ingår också i elevhälsoteamet.

Skolkurator

Skolkuratorn jobbar med elevers psykosociala hälsa. Det kan till exempel handla om trygghet, trivsel, arbetsmiljö, relationer och den sociala situationen både i och utanför skolan. Vi ger till exempel samtalsstöd till elever och gör sociala kartläggningar och utredningar. Vi ger också handledning och konsultation till skolpersonal och vårdnadshavare. Vi jobbar på organisations-, grupp- och individnivå.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ger psykologisk handledning till personalen på skolan. Det sker antingen på uppdrag av elevhälsa eller rektor. Skolpsykologen jobbar med främjande och förebyggande insatser på organisations- och gruppnivå.

Specialpedagog

Specialpedagogen jobbar tillsammans med skolpersonal för att göra skolan tillgänglig för alla elever. Men det kan ändå vara så att du som elev behöver stöd och hjälp i dina studier. Då kan specialpedagogen tillsammans med dig och dina lärare se över din studiesituation för att hitta vägar och den hjälp som du behöver.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Kontakt med skolläkare sker vid behov.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och lämnar inte ut information utan samtycke.

Studie- och yrkesvägledare

På gymnasieskolorna finns också studie- och yrkesvägledare med i elevhälsoteamen. De hjälper dig med att reda ut vad du vill göra och välja i framtiden, till exempel genom att ge dig vägledning om de utbildningar som finns att välja mellan.

Under gymnasietiden får du kontinuerlig information om inriktningar, programfördjupningar och individuella val inom ditt program. Du får också aktuell information kring vidare studier, yrken och arbetsmarknad.

Hälsobesök

Alla elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet får komma på ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken pratar vi om livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation. Kontakt med skolläkare sker vid behov.

I samband med alla hälsobesök får både elever och vårdnadshavare svara på hälsofrågor och utifrån svaren har vi ett hälsosamtal. Hälsosamtalet och svaren på hälsofrågorna registreras utan personuppgifter i elevhälsodatabasen ELSA.

Här kan du läsa mer om elevhälsodatabasen ELSA

För att kunna följa elevernas hälsa och utveckling överförs vanligtvis elevhälsovårdsjournalen vid flytt och början på gymnasieskolan.

Vilket stöd finns det?

Om det av någon anledning inte fungerar i undervisningen eller i andra situationer i skolan kan du, eller ditt barn, få extra anpassningar eller särskilt stöd.

Vid behov av hjälp ska du i första hand vända dig till lärare eller mentor. Tillsammans kan ni diskutera vilka anpassningar som behövs i undervisningen.

Extra anpassningar

Extra anpassningar är olika sätt att göra undervisningen mer tillgänglig och insatserna går att genomföra inom den ordinarie undervisningen. Anpassningarna är tidsbestämda och ska hjälpa eleven att nå kunskapsmålen. Det är elevens lärare som beslutar om extra anpassningar.

Åtgärdsprogram och särskilt stöd

Om de extra anpassningarna inte är tillräckliga kan eleven erbjudas särskilt stöd. Visar det sig att en elev behöver särskilda stödåtgärder gör skolan en utredning och utarbetar ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare och elever får möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behov eleven har, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Insatser inom särskilt stöd är mer omfattande än extra anpassningar, pågår under en längre tid och är oftast inte möjliga att genomföra inom den ordinarie undervisningen.

Det är rektor som beslutar om särskilt stöd.

Studiecenter

Studiecenter är en plats på Tingvallagymnasiet där du kan studera i lugn och ro. Här finns också skolbiblioteket som gör att du har nära till böcker och annan information. Studiecenter är öppet för alla elever från grundskolan och uppåt.

Under tisdags- och torsdagskvällar finns handledare på plats i Studiecenter för att hjälpa dig med dina matematikstudier. Du behöver inte anmäla dig i förväg.

Här kan du läsa mer om Studiecenter.

Lovskola

Karlstads kommuns gymnasieskolor jobbar ständigt med att fler elever ska nå målen. Därför anordnar vi lovskola för våra elever på alla lov utom jullovet. Om du har behov av extra stöttning i något ämne är du varmt välkommen till våra lovskolor.

Här kan du läsa mer om lovskolan.

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska kan ansöka om att läsa ditt modersmål som ett ämne i skolan.

Modersmålsundervisningen sker i huvudsak på onsdagar 16.00-18.00.

Du kan få modersmålsundervisning om du:

  • har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska
  • modersmålet talas hemma
  • har goda kunskaper i modersmålet.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare

Om du vill läsa ditt modersmål som ett ämne i skolan ska anmäla detta till din studie- och yrkesvägledare.

Modersmålsundervisning anordnas om det inom gymnasiet finns en grupp på minst fem elever som vill läsa samma språk och om det går att finna lämplig lärare. Karlstads kommunala gymnasieskolor erbjuder undervisning på 20 olika språk.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?