Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så jobbar gymnasieskolan med

Här kan du läsa om hur vi jobbar inom olika områden. Här hittar du också kontaktuppgifter för att kunna ta del av viktiga handlingar för skolornas verksamheter.

Det individuella valet

Vi jobbar för att ge våra elever de bästa möjligheterna att själva forma sin utbildning och träffa andra elever. Därför erbjuder våra gymnasieskolor flera gemensamma kurser, så att elever från olika skolor kan läsa kurser tillsammans.

Våra elever kan till exempel läsa fler programspecifika kurser, komplettera sin högskolebehörighet eller välja kurser som de tycker verkar intressanta.

Mobbing och likabehandling

Alla ska känna sig trygga och respekterade på våra gymnasieskolor. Vår människosyn präglas av övertygelsen om att alla människor har samma värde. Vi tillåter därför inte någon form av diskriminering på grund av:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Handlingar som kan likställas med trakasserier eller annan kränkande behandling är inte heller tillåtna. Vår människosyn ska färga verksamheten och bli synlig genom att vi ständigt är i dialog med varandra kring dessa frågor.

Gymnasieskolornas likabehandlingsplaner

I enlighet med Skollagens 6 kap. 8 § utformar varje rektorsområde på gymnasieskolorna likabehandlingsplaner. Tanken med en likabehandlingsplan är att stå upp för och garantera demokratiska principer om människors lika värde och elevens rätt till integritet, respekt och tolerans. När dessa rättigheter kränks handlar det om lagöverträdelser såsom diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanerna tar upp hur personal och elever i skolan ska agera mot varandra och var gränserna för agerandet går. Gränserna hittar vi både i lagtexter och styrdokument och det handlar om att både följa lagen och att stå upp för skolans värdegrund.

Ta del av gymnasieskolornas likabehandlingsplaner

Du som vill läsa gymnasieskolornas likabehandlingsplaner i sin helhet är välkommen att kontakta oss

Skicka ett mail till gymnasieforvaltningen@karlstad.se alternativt hör av dig till kontaktcenter på 054-540 00 00.

Drogförebyggande arbete

På gymnasieskolorna jobbar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. En plan finns med återkommande aktiviteter för både elever och personal. Biträdande rektorer, pedagoger och elevhälsans personal skapar också egna aktiviteter utifrån specifika behov på respektive skola.

På Nobelgymnasiet kan det genomföras drogtester på undervisningsgrupper, som exempelvis vid farliga moment i utbildningen och inför att elever ska på arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Ta del av gymnasie- och vuxenutbildningens plan för drogförebyggande arbete

Du som vill läsa gymnasie- och vuxenutbildningens plan för drogförebyggande arbete är välkommen att kontakta skicka ett mail till gymnasieforvaltningen@karlstad.se alternativt hör av dig till kontaktcenter på 054-540 00 00.

Elevhälsa

På våra gymnasieskolor finns elevhälsan för alla elever. Elevhälsan jobbar för att göra skolan tillgänglig och för att alla elever ska må bra och utvecklas så att de kan uppnå både sina egna och utbildningens mål.

Rektor leder elevhälsoarbetet på skolan. I elevhälsoteamen jobbar skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan arbetar förebyggande och följer elevers hälsa, lärande och utveckling under hela studietiden. Alla som jobbar i elevhälsoteamen ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade.

Elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet får svara på en hälsoenkät och utifrån svaren genomförs ett hälsosamtal. Hälsosamtalet och svaren på hälsofrågorna registreras utan personuppgifter i elevhälsodatabasen ELSA. Den data som samlas in ger elevhälsan ett viktigt kunskapsunderlag som används för att utveckla och prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen.

Här kan du läsa mer om hur elevhälsan jobbar

Skolmat

Karlstads kommun följer befintliga livsmedelsavtal. Vi har höga kvalitetskrav när vi upphandlar leverantörer och strävar efter att öka inslaget av etiska krav och närproducerat när vi upphandlar.

För att minska klimatpåverkan gör vi smarta val. Vi handlar ekologisk och närproducerad mat i säsong, serverar vegetariska maträtter, lagar mat från grunden och slänger mindre. Vi använder också mindre plast och kemikalier och städar med miljövänliga medel.

Specialkost och anpassad måltid

Elever som inte kan äta den mat som serveras i skolrestaurangerna kan få annan mat. Specialkost får elever som har medicinska skäl och elever som äter vegankost.

Elever som har svårigheter med att delta i den ordinarie skolmåltiden kan få anpassad måltid. Beroende på vilka behov eleven har kan vi ge eleven olika former av stöd under skolmåltiden.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med skolmaten på våra gymnasieskolor

College-certifieringar

Karlstads gymnasieskolor har fem program som är college-certifierade:

 • El- och energiprogrammet på Nobelgymnasiet
 • Fordons- och transportprogrammet på Nobelgymnasiet
 • Teknikprogrammet på Sundsta-Älvkullegymnasiet
 • VVS- och fastighetsprogrammet på Nobelgymnasiet
 • Vård- och omsorgsprogrammet på Tingvallagymnasiet

Fyra fördelar med college-samarbeten

 • Chanserna att få jobb efter studierna ökar eftersom kursen anpassas efter näringslivets behov.
 • Stora möjligheter för praktik tack vare goda kontakter med branschen.
 • Möjlighet att skaffa kontakter i branschen under din studietid.
 • Det främjar entreprenörskap och hjälper våra elever att hitta en anställning efter studietiden.

Läs mer om de olika college-typerna

Läs mer om Teknikcollege här Länk till annan webbplats.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege här Länk till annan webbplats.

Läs mer om ETG college-certifiering här Länk till annan webbplats.

Internationalisering?

Elever som studerar hos oss har möjlighet att läsa hela eller delar av gymnasieutbildningen utomlands. För elever som går ett yrkesprogram finns också möjlighet att göra praktik utomlands.

Klagomål

Här kan du lämna synpunkter på gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida