Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Regler för lån av digitala verktyg

Här kan du läsa om de regler som gäller för lån av digitala verktyg på våra gymnasieskolor.

Allmänt om låneregler

Karlstads kommun erbjuder dig som elev att under din studietid låna ett digitalt verktyg med tillbehör (till exempel laddare och väska/fodral). En förutsättning för detta erbjudande är att du tillsammans med vårdnadshavare läser igenom reglerna och skriver under att ni tillsammans har godkänt dem.

Det är tillåtet att använda det digitala verktyget utanför skolan och på din fritid. Det digitala verktyget är ett redskap för dina studier och ska användas för att du som elev ska kunna nå en ökad måluppfyllelse genom att underlätta och stimulera utbildningen. Karlstads kommun tillhandahåller inte tillgång till internet i elevens hem och ger heller inte support för att ansluta det digitala verktyget till trådlösa nätverk i hemmet.

Det digitala verktyget tillhör Karlstads kommun och skolans rektor har rätt att säga upp lånet och återta det om du som elev bryter mot dessa låneregler. Du kommer då att få låna ett digitalt verktyg vid de tillfällen/lektioner som det behövs i undervisningen, så långt det är möjligt. Samma regler gäller när du som elev tillfälligt lånar ett digitalt verktyg, laddare eller väska/fodral.

Skolan har också rätt att vid behov uppdatera och installera om det digitala verktyget.

Regler för lån av digitalt verktyg

Följande regler gäller för lån av digitala verktyg:

 • Elev ska alltid följa lärarens instruktioner om hur och till vad det digitala verktyget får användas. Rektor eller läraren har enligt skollagen rätt att ta hand om utrustning som stör undervisningen under lektionstid. Det digitala verktyget ska vara i användbart skick, dvs. med laddade batterier och fungerande mjukvara, när lektionen börjar.
 • Elev får inte låna ut, hyra ut, sälja, pantsätta eller på annat sätt ge bort det digitala verktyget till någon annan. Det digitala verktyget är stöldbegärligt och ska därför alltid hanteras, förvaras och transporteras på ett ansvarsfullt sätt så att det inte kommer till skada eller förloras. Elev ska alltid ha tillsyn över det digitala verktyget om det inte är inlåst eller tillbakalämnat till skolan.
 • Det digitala verktyget ska användas till skolrelaterat arbete. Att du har tillgång till Karlstads kommuns IT-miljö innebär även tillgång till internet. Det är inte tillåtet att sprida personuppgifter om någon eller publicera bild- och ljudmaterial på någon i strid med lag eller skolans värdegrund. Ingen kränkande eller känslig information får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. Material som kan uppfattas som stötande eller kränkande får inte lagras eller hanteras på det digitala verktyget. All internettrafik i Karlstads kommuns nät loggas. Karlstads kommun har rätt att kontrollera webbläsarhistorik och innehåll i det digitala verktyget.
 • Elev ansvarar för att ha ett säkert lösenord (helst med minst 8 tecken och en blandning av stora och små bokstäver och siffror) och att lösenordet skyddas och inte lämnas ut det till någon annan. Om elev tillfälligt lämnar det digitala verktyget ska skärmen låsas (t.ex. genom att trycka Windowstangent och L på en elevdator).
 • Det digitala verktygets lagringsutrymme ska användas till skolinnehåll. Elev ansvarar själv för det som lagras och skolan ersätter inte program, filer eller annat material som lagrats i det digitala verktyget exempelvis om det måste installeras om. Du ansvarar för att säkerhetskopiera dina filer via skolans molntjänst. Åtkomst till skolans molntjänst fungerar inte från utlandet (om inte kommunens IT-avdelning ger tillstånd). Kontakta alltid skolans IT-pedagog i god tid innan utlandsresor (t.ex. vid utlandspraktik) om elev har behov av åtkomst till molntjänsten.
 • När du slutar på skolan ska du omgående återlämna det digitala verktyget till skolan. Efter 3 år (normal studietid) har du möjlighet att köpa det digitala verktyget i befintligt skick, till ett bestämt pris. Priserna för utköp kan variera beroende på datormodell och enligt aktuell prislista. För att säkra att skolan har tillgång till elevdatorer till blivande elever, kan rektor häva möjligheten för elev att köpa ut sin elevdator.
  • Observera att möjligheten att köpa ut det digitala verktyget efter 3 studieår inte gäller för introduktionsprogrammen.

Avsiktlig skadegörelse eller oaktsamhet

Karlstads kommun tror och förväntar sig att det digitala verktyget, laddaren och väskan/fodralet är helt och i fint skick under din studietid. Om elev avsiktligt eller genom oaktsamhet skadar det digitala verktyget, förlorar det eller skadar IT-miljön kan eleven bli ersättningsskyldig. Det samma gäller laddare och väska/fodral. Detta gäller på samma sätt som om någon annan av kommunens egendom skadas, till exempel en krossad ruta.

Det kan till exempel vara avsiktlig skadegörelse om det digitala verktyget, laddare eller väska/fodral skadas eller försvinner för att eleven:

 • medvetet har haft sönder sitt eget eller någon annans digitala verktyg
 • säljer eller ger bort det digitala verktyget
 • laddar ner material som innebär att det digitala verktyget slutar att fungera eller försämrar dess kvalitet.

Det kan till exempel vara oaktsamt om det digitala verktyget, laddaren eller väska/fodral skadas eller försvinner för att eleven:

 • glömt det digitala verktyget någonstans
 • inte transporterar det digitala verktyget i den tillhörande väskan/fodralet
 • låter någon obehörig låna det digitala verktyget, laddar eller väska/fodral
 • inte låser sitt skåp i skolan där det digitala verktyget förvaras
 • lämnar det digitala verktyget i stark värme eller kyla
 • har mat eller flytande vätskor i närheten av det digitala verktyget
 • använder det digitala verktyget som värmande sittunderlag
 • använder det digitala verktyget som regnskydd när det regnar

Rutin vid skada eller förlust

Om skada eller förlust av det digitala verktyget uppstår ska skolan meddelas omgående. Skolan startar då en utredning enligt följande rutin:

 • Skolan dokumenterar tillsammans med eleven skadan eller förlusten. Skolan kontaktar elevens vårdnadshavare.
 • Skolan lämnar in det digitala verktyget till leverantören. Om det digitala verktyget är stulet ska vårdnadshavare göra en polisanmälan.
 • Skolans leverantör av digitala verktyg bedömer skadan och rapporterar till skolan med ett kostnadsförslag eller om det omfattas av garanti.
 • Skolan gör en bedömning om skadan eller förlusten uppstått. Vårdnadshavare och elev kan bli ersättningsskyldiga enligt civilrättsliga regler. Beslut om att begära ersättning fattas av rektor.

Sidan uppdaterad: 2024-03-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida