Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Marken vid gamla gasverket saneras

I området där Klaraborgs gasverk tidigare låg finns föroreningar i marken efter gasproduktionen. Nu ska området saneras för att minimera risken för att föroreningarna ska spridas och påverka människor och miljö. För att Karlstads kommun ska kunna genomföra detta behöver tillståndet godkännas och samråd med berörda hållas.

Under åren 1871 till 1938 försåg Klaraborgs gasverk Karlstad med gas, bland annat till stadens gatubelysning. Gasverket låg mellan stadsdelarna Tingvallastaden och Kvarnberget, där det idag är en parkeringsplats mellan järnvägen och Karl IX:s gata. Gasverket finns inte längre kvar, men marken innehåller föroreningar efter produktionen som skett där.

Åtgärder för sanering och stabilitet

För att minska risken för att föroreningarna ska spridas och påverka människor och miljö ska området saneras. Både marken där Gasverket låg samt ett område längs älvkanten ska saneras. Innan arbetet kan påbörjas genomförs en mängd utredningar, bland annat av mark, grundvatten och sediment, för att saneringen ska genomföras på bästa sätt.

I samband med saneringsarbetet, ska stabiliteten vid älvkanten förbättras för att säkra framkomligheten för trafik längs Älvgatan. Marken längs älven har dålig stabilitet, men åtgärderna har ännu inte kunnat påbörjas på grund av riskerna för att sprida föroreningarna.

Åtgärderna finansieras delvis av Naturvårdsverket.

Ofarligt att vistas i området

Föroreningarna utgörs framför allt av PAH, metaller och cyanid. De finns en bit under markytan, så det finns inga risker att vistas i området. Föroreningarna är hälsofarliga först om man kommer i kontakt med dem, till exempel om man gräver i marken.

  • Miljötekniska undersökningar 2022–2024
  • Projektering 2023–2024
  • Miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventeringar 2024
  • Tillståndsansökan för vattenverksamhet till mark- och miljödomstolen 2024–2025
  • Genomförande av etapp 1–2, start preliminärt 2025
  • Klart preliminärt 2027
  • Projektet finansieras till största del av naturvårdsverket

Samrådsunderlag för projektet

För att genomföra åtgärderna för saneringen för gamla gasverkets område behöver ett tillstånd för vattenverksamhet att godkännas. Dessutom behövs ett samråd hållas med berörda för att kunna genomföra projektet.

Här nedan kan du ta del av underlaget:

Skicka in dina eventuella synpunkter

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstads kommun.

Du kan skicka in dina eventuella synpunkter senast den 21 juni 2024. Eventuella synpunkter lämnas via e-post till gasverket@karlstad.se eller via brev till
Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Kontaktperson

Johan Törebrand
Projektledare
Teknik- och fastighetsförvaltningen
E-post: johan.torebrand@karlstad.se

Sidan publicerad: 2024-05-22

Sidan uppdaterad: 2024-05-29

Hittade du det du sökte på sidan?