Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ansökan och överklagan inom socialtjänsten

Här finns information hur du gör om du har psykisk ohälsa, missbruk eller beroende och vill söka någon form av stöd och hjälp. Om du har sökt stöd men inte fått det, kan du överklaga beslutet. Här finns också information om hur du gör då.

Så här ansöker du

Kontakta oss via Kontaktcenter, telefon: 054-540 00 00. Vår telefontid är måndag-fredag 9-10 och 13-14. När du ringer bokar vi ett möte, där du får berätta om dina behov och får mer information om de insatser vi kan erbjuda. Vid mötet kan du få göra en ansökan, antingen på en gång eller så får du en ansökningsblankett med dig.

Efter att vi har fått din ansökan kommer vi tillsammans med dig att utreda vilket behov du har och vilket stöd som kan passa för dig. Alla behovsprövningar är individuella och dina önskemål och behov är utgångspunkten för vårt arbete.

Om du blir beviljad insatser kommer socialsekreteraren att samarbeta med dig och de som utför insatserna för att stödet ska bli så bra som möjligt.

All personal har tystnadsplikt.

Överklagan vid avslag

Om du helt eller delvis får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Behöver du stöd med överklagan kan socialsekreteraren hjälpa dig med det.

Överklagandet ska vara skriftlig. Skriver du vilket beslut du vill överklaga, till exempel genom att skriva beslutsdatum eller lämna med en kopia på beslutsmeddelandet. Skriv också varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Skicka gärna med handlingar eller annat som visar varför du borde få stödet.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till den nämnd eller den handläggare som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden eller beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Underteckna överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om något är oklart kan du ringa Kontaktcenter för att bli kopplad till den som har handlagt ärendet för att få mer upplysningar.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida