Budget

Budgetprocessen

Budgetprocessen pågår från november fram till kommunfullmäktiges beslut i juni. Efter detta är arbetet avslutat på central nivå och nämnderna har fått sina budgetramar. Under hösten fördelar nämnder och förvaltningar sina ramar i en internbudget.

November

 • Ekonomiska förutsättningar, skatteintäkter, pensioner, finansiella poster m.m. uppdateras.
 • Beräknar och justeerar av budgetramar utifrån demografi (förändringar i antal förskolebarn, antal elever samt antal äldre i olika åldersintervall) och kapitaltjänst.
 • Bedömer utrymme för kompensation för pris- och löneökningar.

December

 • Kommunstyrelsen fastställer utkast till budgetramar. Kommunledningskontoret  skickar ut det till nämnderna.

Januari

 • Kommunledningskontoret  skickar ut anvisningar och budgetförutsättningar  till nämnderna.

April

 • Nämnderna lämnar sina budgetskrivelser.
 • Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar nämndernas skrivelser.
 • Uppdatering av ekonomiska förutsättningar, skatteintäkter, pensioner, finansiella poster m.m.

Maj

 • Politisk behandling i kommunledningsutskottet.
 • MBL-förhandling.

Juni

 • Politisk behandling i kommunstyrelsen.
 • Beslut i kommunfullmäktige.

 

 

Uppdaterad den