Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Budget 2023-2025

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december om strategisk plan och budget för 2023-2025. Budgeten bygger på det grönröda styrets förslag. Den innehåller en rad satsningar, inom såväl driftbudget som investeringar.

Strategisk plan och budget 2023-2025

Satsningar 2023-2025

Totalt omfattar budgeten för 2023 sex miljarder kronor. De fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2023 motsvarar det ett resultat på cirka 119 miljoner kronor.

Det grönröda styrets budgetförslag för 2023 sammanfattas i fem rubriker:

 • Hela kommunens utveckling.
 • Miljö och klimat.
 • Barn, skola och utbildning.
 • Trygghet genom hela livet.
 • Grön omställning för hållbar tillväxt och fler jobb.

Här är några av satsningarna som styret vill göra:

 • Fler ska klara behörigheten till gymnasiet. Barn- och ungdomsnämnden får tio miljoner kronor för att öka måluppfyllelsen i högstadiet och mellanstadiet.
 • Det konkreta miljöarbetet i barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska stärkas genom anslag för miljöstrateger.
 • Elevhälsan stärks i grundskola och gymnasieskola.
 • Tillgängliga och kostnadsfria mensskydd i kommunala grundskolor.
 • Kulturskolan görs tillgänglig och avgiftsfri och kompenseras för minskade statsbidrag.
 • Vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden får anslag för att ge arbetsskor till kommunal personal som behöver det.

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar på 3,2 miljarder kronor för perioden 2023-2027. Några av de större projekten är infrastruktur kring resecentrum och Tåg-i-tid samt nybyggnation av förskola i Zakrisdal.

Stabila förutsättningar trots utmaningar

Sveriges kommuner går mot ett ekonomiskt utmanande läge, både på kort- och lång sikt. På kort sikt drabbas kommunerna, precis som alla andra i samhället, av kraftigt stigande priser. Det innebär att skatteintäkterna inte räcker till lika mycket verksamhet som tidigare. Långsiktigt påverkas kommunerna främst av en förändrad demografi. Det är fler unga och äldre som tar del av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket. Det innebär att färre ska försörja fler. Det gäller även Karlstads kommun.

I Karlstads kommun planerar vi verksamheten långsiktigt, utifrån den strategiska planen. I den strategiska planen har kommunfullmäktige pekat ut 20 övergripande mål. Verksamheterna ska arbeta med dessa under budgetperioden. Alla verksamheter ska var och en på sitt sätt medverka till att de övergripande målen nås.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning. Det görs utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå från. Nämndernas goda arbete bidrar starkt till att kommunen har bra förutsättningar att utgå ifrån i budgetarbetet 2023-2025. Samtidigt väntas många nämnder behöva ta tuffa beslut, för att ekonomin ska gå ihop. För att även långsiktigt ha en ekonomi i balans kommer kommunen att behöva göra anpassningar. Samtidigt ska vi fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?