Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Ekonomiska läget 2023-2025

Sveriges kommuner går mot ett mer utmanade läge på både kort och lång sikt. Det gäller Karlstads kommun också. Kortsiktigt beror det främst på den höga inflationen och långsiktigt hänger det ihop med demografiska förändringar.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2022 om strategisk plan och budget för 2023-2025. Budgeten bygger på det grönröda styrets förslag och innehåller en rad satsningar inom såväl driftbudget som investeringar.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå från. Nämndernas goda arbete bidrar i hög utsträckning till att kommunen har bra förutsättningar att utgå ifrån i budgetarbetet 2023-2025. Samtidigt behöver många nämnder ta tuffa beslut för att ekonomin ska gå ihop.

Osäkert läge i omvärlden påverkar oss

Just nu har vi ett osäkert läge i omvärlden. Efter en stark inledning på 2022 med hög sysselsättning ser vi att vi nu går in i en lågkonjunktur. Priserna stiger och vi har den högsta inflationen på 30 år. Räntorna höjs för att kyla av ekonomin. Kommunens kostnader ökar mer än skatteintäkterna så skatteintäkterna kommer inte räcka till lika mycket verksamhet som tidigare. Det innebär stora förändringar på kort tid.

Eftersom läget är osäkert är det svårt att veta hur stora konsekvenserna blir för oss som kommun. Vi förbereder oss på olika sätt. Exakt hur och vad som behöver göras ser olika ut i olika nämnder och bolag. Bokslutet visar på ett resultat i kommunen på 392 miljoner kronor för 2022. 2023 har vi ett budgeterat resultat på drygt 120 miljoner kronor. För att vi ska nå detta krävs anpassningar i våra verksamheter.

Detta är beräknade siffror och hur det till slut blir påverkas av utvecklingen i omvärlden.

Färre händer behöver ta hand om fler

I ett långsiktigt perspektiv står vi inför en stor demografisk förändring. Idag bor det 96 400 personer i Karlstads kommun. År 2030 kommer vi troligen att vara 105 000. Andelen som är barn, unga och äldre kommer att öka mer än de som är i arbetsför ålder.

Det betyder att skatteintäkterna ska räcka till betydligt mycket mer skola, vård och omsorg och att färre personer behöver ta hand om fler i till exempel skolan eller vården. Därför försöker vi att använda teknik där teknik är möjligt och händer där händer behövs.

Vi behöver ta ansvar för ett utmanande ekonomiskt läge

Kostnaderna ökar alltså mer än intäkterna både på kort och lång sikt så sammantaget kommer vi och Sveriges andra kommuner ha mindre pengar att röra oss med. Karlstads kommun har en i grunden god ekonomi och vi gör alltid löpande anpassningar i vår verksamhet i god tid så att vi fortsätter ha en stabilitet.

Det är extra viktigt i svårare ekonomiska tider att ha en stabil ekonomisk grund att stå på och det har vi i Karlstads kommun. Ökad sysselsättning är absolut viktigast, att fler kommer i arbete och kan jobba längre. Det ger skatteintäkter. Men vi behöver också göra förändringar i vår vardag.

Karlstad ska fortsätta vara en tillväxtkommun och motor i regionen

Vi vill fortsätta vara en attraktiv stad som är bra att bo i för alla. Därför behöver vi fortsätta göra stora investeringar i nya bostadsområden, infrastruktur och skolor samtidigt som vi erbjuder rika natur- och kulturupplevelser.

Vi vill underlätta för de som närmar sig pension att arbeta lite längre och för nya svenskar och ungdomar att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan en trygghetskamera skapa mer rofylld sömn och samtidigt frigöra tid för vårdpersonal.

En sensor som säger till när blommorna behöver vattnas gör att våra parkarbetare kan prioritera sin arbetstid bättre.

Vi behöver alltså gasa och bromsa samtidigt.

Tillfälliga extrapengar löser inte långsiktiga utmaningar

Under de senaste tre åren har vi fått stora överskott. Detta beror främst på högre skatteintäkter än väntat samt att elpriserna ökat kraftigt, något som gynnar Karlstads kommun som äger andelar i två elproducerande bolag.

Inflationen väntas slå igenom i kommunens verksamhet på allvar under 2023. Men tillfälliga extra pengar och goda resultat kan inte användas för att lösa framtida kortsiktiga och långsiktiga utmaningar. Man kan alltså inte låna till löpande kostnader.

Det sparkapital som kommunen har byggt upp ska användas till större investeringar. Den löpande driften behöver vi klara med årliga skatteintäkter och statsbidrag Det är därför som vi gör anpassningar.

Den förändrade demografin är långsiktig och kommer att vara utmanande för oss under många år.

Vill du veta mer

Lär dig mer om kommunens ekonomi

Sidan uppdaterad: 2024-01-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida