Budget

Budget 2021-2023

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december om strategisk plan och budget för 2021-2023. Budget bygger på det blågröna styrets förslag och innehåller en rad satsningar. Årets budgetprocess har i stor utsträckning påverkats av coronapandemin.

Karlstad har stabila förutsättningar

Sveriges kommuner går mot ett långsiktigt mer utmanande läge, främst med anledning av en förändrad demografi med fler unga och äldre som tar del av kommunernas tjänster i form av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler. Det gäller Karlstads kommun också.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning till de förändrade ekonomiska förutsättningar vi ser framåt. Nämnderna har gjort en stor insats vilket bidragit till att kommunen har bra förutsättningar att utgå ifrån i budgetarbetet 2021-2023. För att fortsatt ha en ekonomi i balans kommer kommunen att behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Satsningar 2021-2023

Totalt omfattar budgeten för 2021 5,3 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Om budgeten var uppdelad i en hundralapp skulle 43,3 kronor gå till skola, 39,5 kronor till vård, 5,2 till kultur och 12 kronor till övrigt. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för år 2021 motsvarar ett resultat på cirka 108 miljoner kronor.

  • Barn och unga prioriteras. Barn- och ungdomsnämnden får 18 miljoner kronor som ska gå till personaltäthet. Ytterligare åtta miljoner kronor går till förskolan och gymnasienämnden får nästan 10 miljoner kronor till ökad måluppfyllelse.
  • Kultur- och fritidsnämnden får 6,6 miljoner kronor som bland annat ska gå till sommarlovsaktiviteter. Åtta miljoner kronor går till arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med utsatta barn och unga.
  • 14 miljoner kronor läggs på att stärka upp LSS.
  • 50 miljoner kronor avsätts för klimatarbete.
  • Prognosen visar på ett bra resultat i år för Karlstads kommun, trots en stormig omvärld med pandemi. Men situationen kan komma att försämras och därför har 20 miljoner kronor avsatts för det.
  • Trygghetsarbetet med satsningar på förebyggande åtgärder får extra uppmärksamhet. Det blågröna styret lägger 5 miljoner kronor på olika satsningar.

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar på knappt 4 miljarder kronor för perioden 2021-2025. Några av de större projekten är Tåg i tid som arbetar för punktligare och tätare tågtrafik och ett nytt resecentrum. Vi genomför även renoveringar och tillbyggnationer av till exempel Fredricelundsskolan, Skattkärrsskolan, Stockfallets skola, Orrholmsskolan, samt Arenautbyggnaden.

Goda resultat

I Karlstads kommun planerar vi verksamheten långsiktigt utifrån den strategiska planen. I den strategiska planen har kommunfullmäktige pekat ut 22 övergripande mål som verksamheterna arbetar med under budgetperioden. Alla verksamheter ska var och en på sitt sätt medverka till att de övergripande målen nås.

I Karlstads kommun har vi god ordning på ekonomin och använder skattepengarna på ett klokt sätt, både i det korta och långa perspektivet. Coronapandemin har under 2020 påverkat oss alla med omfattande konsekvenser för många Karlstadsbor. I pandemins spår finns många problem som behöver hanteras här och nu, samtidigt som vi också har andra utmaningar som behöver hanteras de kommande åren. Karlstads kommun har en bra stabil grund att stå på och vi ska fortsätta att ge Karlstadsborna en god service av hög kvalitet.

Försättstext budget 2021-2023 .pdf

Bilaga 1 Driftbudget 2021-2023 KF beslut.pdf

Bilaga 2 Investeringsbudget 2021-2023 KF beslut.pdf

Bilaga 3 Exploateringsbudget 2021-2023 KF beslut.pdf

Bilaga 4 Resultatbudget 2021-2023 KF beslut.pdf

Bilaga 5 Kassaflödesbudget 2021-2023 KF beslut.pdf

Bilaga 6 Strategisk plan.pdf

Uppdaterad den