Budget

Strategisk plan och budget 2022-2024

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni om strategisk plan och budget för 2022-2024. Budgeten bygger på det blågröna styrets förslag och innehåller en rad satsningar inom såväl driftbudget som investeringar.

Karlstad har stabila förutsättningar

Sveriges kommuner går mot ett långsiktigt mer utmanande läge, främst med anledning av en förändrad demografi med fler unga och äldre som tar del av kommunernas tjänster i form av skola, vård och omsorg. Samtidigt ökar inte andelen personer i arbetsför ålder lika mycket vilket innebär att färre ska försörja fler. Det gäller Karlstads kommun också.

I Karlstads kommun har vi god ordning på ekonomin och använder skattepengarna på ett klokt sätt, både i det korta och långa perspektivet. Coronapandemin har under 2020 och inledningen av 2021 påverkat oss alla med omfattande konsekvenser för många Karlstadsbor. I pandemins spår finns många problem som behöver hanteras här och nu, samtidigt som vi också har andra utmaningar de kommande åren. Karlstads kommun har en bra stabil grund att stå på och vi ska fortsätta att ge Karlstadsborna en god service av hög kvalitet.

I Karlstads kommun planerar vi verksamheten långsiktigt utifrån den strategiska planen. I den strategiska planen har kommunfullmäktige pekat ut 21 övergripande mål som verksamheterna arbetar med under budgetperioden. Alla verksamheter ska var och en på sitt sätt medverka till att de övergripande målen nås.

Kommunens nämnder arbetar ständigt med utveckling och anpassning utifrån de ekonomiska förutsättningar vi har att utgå från. Nämndernas goda arbete bidrar i hög utsträckning till att kommunen har bra förutsättningar att utgå ifrån i budgetarbetet 2022-2024. För att fortsatt ha en ekonomi i balans kommer kommunen att behöva göra anpassningar framöver, samtidigt som vi ska fortsätta att driva utvecklingen och hålla så hög kvalitet som möjligt.

Satsningar 2022-2024

Totalt omfattar budgeten för 2022 5,6 miljarder kronor som fördelas mellan de olika nämnderna. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg. Om budgeten var uppdelad i en hundralapp skulle 43,4 kronor gå till skola, 39 kronor till vård, 5,4 till kultur och 12,2 kronor till övrigt. Karlstads kommun budgeterar normalt med ett överskott på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket för år 2022 motsvarar ett resultat på cirka 113 miljoner kronor.

  • Barn och unga prioriteras. Barn- och ungdomsnämnden får 30 miljoner kronor, bland annat för förbättrad personaltäthet, grundbemanning och ökad måluppfyllelse, och gymnasienämnden får 16 miljoner kronor till bland annat ökad måluppfyllelse och fler platser i vuxenutbildningen.
  • Psykisk hälsa och välmående. Arbetsmarknads- och socialnämnden får tio miljoner kronor bland annat för arbete med unga och vuxna i samsjuklighet samt för individ- och familjeomsorgen. Barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får anslag för förbättrad elevhälsa.
  • Kultur- och fritidsnämnden får fyra miljoner kronor som bland annat ska gå till driftskostnader för arenorna och bibehållna öppettider på bibliotek, öppen fritidsverksamhet och Kronoteket.
  • Satsningar görs även kring miljön och utvecklingen i ett växande Karlstad, trygghets- och säkerhetsarbete och för att locka evenemang till Karlstad.
  • För att ge nämnderna goda förutsättningar att hantera de utmaningar som finns dubbleras den generella uppräkningen, en satsning på 53 miljoner kronor.

Den beslutade budgeten innehåller även investeringar på 3,7 miljarder kronor för perioden 2022-2026. Några av de större projekten är sporthall i Vålberg, nybyggnation av förskola Färjestad infrastruktur kring resecentrum och södra förbindelsen.

Blågröna styrets förtext och beslutspunkter Strategisk plan och budget 2022-2024.pdf

Bilaga 1 driftbudget 2022-2024 Beslutad KF.pdf

Bilaga 2 Investeringsbudget 2022-2024 Beslutad KF.pdf

Bilaga 3 Kassaflödesbudget 2022-2024 Beslutad KF.pdf

Bilaga 4 Resultatbudget 2022-2024 Beslutad KF.pdf

Bilaga 5 Kassaflödesbudget 2022-2024 Beslutad KF.pdf

Strategisk plan och budget_2022-2024.pdf

Uppdaterad den