Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Rösta i val

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet och du kan förtidsrösta från den 22 maj. Här kan du läsa om vem som får rösta och hur du gör för att rösta.

Vem får rösta?

Röstlängden innehåller de personer som har rösträtt vid ett aktuellt val. Om du har rösträtt finns du upptagen i röstlängden.

Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du är

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det betyder att du inte behöver anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör.

Men det finns undantag. Det gäller för dig som är utlandssvensk och du som är medborgare i ett annat EU-land, men bosatt i Sverige.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Om du finns upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan du anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

I början av 2024 kommer Valmyndigheten att skicka ett brev till alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige. I brevet får du information om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden. Brevet innehåller en blankett som du skickar in till Länsstyrelsen där du bor.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige kan du lämna den svenska röstlängden.

Om du lämnar den svenska röstlängden kommer du vid nästa EU-val att tas med i ditt hemlands röstlängd. Det innebär att du kan rösta i det landet och att du inte kan rösta i det svenska valet. Kontakta myndigheten i ditt hemland om du har frågor om rösträtten i ditt hemland.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför valet till Europaparlamentet kan du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En utlandssvensk är en svensk medborgare som har utvandrat från Sverige och någon gång varit folkbokförd i Sverige. Som utlandssvensk har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Det gäller oavsett om du röstat i något val tidigare. För att anmäla dig till röstlängden behöver du fylla i en blankett och skicka den till Skatteverket.

Skatteverket: Här hittar du blanketten Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten: Läs mer om rösträtt och röstlängd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtidsrösta

Du kan förtidsrösta från den 22 maj till och med valdagen den 9 juni. Det kan du göra i alla förtidsröstningslokaler i hela Sverige.

För att kunna förtidsrösta behöver ha med dig id-handling och röstkort.

Om du inte har fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du beställa ett nytt hos kommunens Kontaktcenter. Besök oss i Bibliotekshuset eller ring 054–540 20 70 under röstningsperioden 22 maj–9 juni.

I de flesta röstningslokalerna kan du också få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort.

Om du inte har någon id-handling kan en annan person som är över 18 år intyga din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort kan du få ett nytt i röstningslokalen.

Om du befinner dig utomlands när det är val kan du rösta på två sätt:

 • brevrösta, eller
 • förtidsrösta i en förtidsröstningslokal, oftast på en ambassad eller ett konsulat.

Du som är folkbokförd utomlands får ett så kallat utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar och det skickas ut cirka två månader före valdagen. Utlandsröstkortet kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsultat.

Brevrösta från utlandet

Att brevrösta innebär att din röst skickas med post.

 • Brevrösten får inte skickas från Sverige.
 • Brevrösten måste skickas i god tid så att den hinner fram i tid till rösträkningen men den får inte skickas tidigare än 45 dagar före valdagen.
 • För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen för att räknas i valet.

Du behöver särskilt material för att brevrösta och två vittnen som har fyllt 18 år. Vittnena behöver inte vara svenska medborgare. Det är viktigt att du gör i ordning brevrösten på rätt sätt och att du och dina vittnen fyller i alla uppgifter.

När det är val kan du beställa material för brevröstning på Valmyndighetens webbplats. Många svenska ambassader och konsulat har också brevröstningsmaterial.

Valmyndigheten: Läs mer om att rösta från utlandet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rösta på valdagen

Du kan rösta i en vallokal på valdagen den 9 juni. Alla vallokaler har öppet 8-21. På ditt röstkort står det i vilken vallokal du ska rösta. Du som har rösträtt får ditt röstkort hem i din brevlåda cirka tre veckor innan valdagen.

För att kunna rösta på valdagen behöver du ha med dig id-handling.

Om du inte har någon id-handling kan en annan person som är över 18 år intyga din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar på valdagen, men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Lokaler där du kan rösta

Det är valnämnden som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. I varje vallokal jobbar röstmottagare som är anställda av Karlstads kommun.

Exempel på lokaler där du kan rösta är idrottshallar, skolmatsal och bibliotek. Alla röstningslokaler och vallokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i vilken röstningslokal du vill i hela landet. Du kan förtidsrösta från den 22 maj till och med den 9 juni.

Om du vill rösta på valdagen den 9 juni ska du gå till din vallokal. Vallokalen är bara öppen på valdagen och är den lokal som du tillhör beroende på var du är folkbokförd och vilket valdistrikt du tillhör.

På valdagen den 9 juni är vallokalerna öppna 8-21. På ditt röstkort står det i vilken vallokal du ska rösta.

Särskilda vallokaler i Karlstads kommuns 54 valdistrikt

I varje valdistrikt finns det en särskild vallokal. Dit går väljare som röstar på valdagen.

Ett valdistrikt är ett geografiskt område med röstberättigade. Valdistrikten är olika stora och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.

På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om valdistriktsindelningen. Inför varje val gör valnämnderna en översyn av alla valdistrikt och finns det anledning kan antalet och gränserna ändras. Under valet till Europaparlamentet 2024 är Karlstads kommun indelat i 54 valdistrikt.

Valmyndigheten: Läs mer om valdistrikt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så går det till i lokalen där du röstar

Här nedanför kan du läsa om hur det går till att rösta - steg för steg.

Fria och hemliga val

I Sverige är valen fria och hemliga. Det betyder att du inte behöver berätta för någon hur du röstar och ingen får bestämma vad du ska rösta på. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Valsedlar

Valsedlar finns på samtliga platser där du kan rösta och hos partierna. I alla röstningslokaler ska det enligt lag finnas

 • blanka valsedlar, och
 • namnvalsedlar för de partier som fått minst 1 procent av rösterna i något av de två senaste valen till Europaparlamentet och som bara har en valsedel.

Det är röstmottagarna som lägger ut dessa valsedlar.

Du röstar först och främst på ett parti. Partiets namn står på namnvalsedeln. Om du inte hittar ditt partis namnvalsedel kan du skriva partiets namn på en blank valsedel. Tänk på att skriva tydligt.

Om du vill att någon särskild av partiets kandidater ska bli vald, kan du sätta ett kryss i rutan framför kandidatens namn på valsedeln. Du kan bara kryssa för en kandidat. Om du vill personrösta på den person som står överst på listan behöver du också kryssa för den kandidaten.

Du kan också personrösta genom att skriva partinamn och namn på en blank valsedel.

För valet till Europaparlamentet har följande partier begärt att få sina valsedlar utlagda

 • Arbetarpartiet - Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna (före detta Folkpartiet)
 • Miljöpartiet de gröna
 • Moderaterna
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet
 • Värdigt Liv (före detta Feministiskt initiativ)

Hjälp med att rösta

Det finns hjälp att få om du inte själv kan göra i ordning din röst i när du är i röstningslokalen eller om du inte kan ta dig till röstningslokalen.

Om du har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan göra i ordning din röst kan du be en röstmottagare om hjälp.

Röstmottagaren följer då med dig bakom skärmen och kan till exempel hjälpa dig med att stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller att kryssa i en kandidat. Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta, till exempel en ledsagare eller personlig assistent.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till röstningslokalen så kan du rösta med hjälp av ett bud. Det betyder att någon annan tar med din röst till vallokalen eller en lokal för förtidsröstning. Även de väljare som sitter i häkte eller på kriminalvårdsanstalt kan rösta med bud.

Personer som kan vara bud

Bara vissa personer kan vara bud. Budet ska vara minst 18 år gammal och kunna visa upp en id-handling när hen lämnar in budrösten.

Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger dig vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

När du gör i ordning din röst måste detta bevittnas. Vem som helst kan vara vittne. Personen måste dock vara över 18 år. Vittne och bud får inte vara samma person.

Valmyndigheten: Läs mer om att rösta med bud. Länk till annan webbplats.

Hjälp av en ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till röstningslokalen och inte känner någon som kan vara bud åt dig kan du få hjälp av en ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller en annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Valmyndigheten: Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver en ambulerande röstmottagare kan du ta kontakt med Kontaktcenter. Besök oss i Bibliotekshuset eller ring på 054 - 540 20 70 under röstningsperioden den 22 maj till den 9 juni.

Röstkortet i brevlådan

Du som har rösträtt får ditt röstkort hem i brevlådan cirka tre veckor innan valdagen. På röstkortet står det bland annat

 • vilka val du har rösträtt i
 • vilken vallokal du kan rösta i under valdagen
 • exempel på förtidsröstningslokaler och öppettider.

När du ska förtidsrösta ska du ha med ditt röstkort. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till. Det är där rösten räknas och du prickas av i röstlängden. Innan valkuvertet läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuvertet så att valhemligheten bevaras.

Röstkort som sitter på en kylskåpsdörr.
Foto: Fialotta Bratt

Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar på valdagen, men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Du kan beställa ett nytt röstkort

Om du inte har fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du beställa ett nytt hos kommunens Kontaktcenter. Besök oss i Bibliotekshuset eller ring 054–540 20 70 under röstningsperioden 22 maj–9 juni.

I de flesta röstningslokalerna kan du också få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort.

Du som är folkbokförd utomlands får ett så kallat utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar och det skickas ut cirka två månader före valdagen. Utlandsröstkortet kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsultat.

Valmyndigheten: Läs mer om röstkort för dig som bor utomlands Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-05-02

Hittade du det du sökte på sidan?