Hjälp med omvårdnad, trygghet och uppfostran

Vårdnadshavare och god man

Människor sitter på en bänk
Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar

Karlstads kommun tar emot barn som kommer till Sverige utan föräldrar. När ensamkommande barn har fått eller anländer med redan beviljat uppehållstillstånd, ska barnet ha en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. De flesta som kommer är kvotflyktingar och har uppehållstillstånd när de kommer till Sverige och behöver ha en särskilt förordnad vårdnadshavare fram till 18 årsdagen eller fram tills att deras föräldrar kommer till Sverige.

Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen, familjerättsenheten som ansvarar för att en särskilt förordnad vårdnadshavare blir tillsatt.

Vad gör en vårdnadshavare?

De flesta ensamkommande barn vi tar emot bor på familjehem. Det är familjehemmet som har ansvar för det praktiska och den dagliga omsorgen om barnet.

En särskilt förordnad vårdnadshavare har ansvar för att se till att barnet får sina behov tillgodosedda i familjehemmet. Vårdnadshavaren ska tillsammans med familjehemmet hjälpa och stötta ungdomen i olika frågor och kontakter.

Vårdnadshavaren ansvarar för bland annat kontakter med skolan, Skatteverket och socialtjänsten samt att se till att barnet får de ersättningar och bidrag den har rätt till, till exempel studiestöd från CSN. Vårdnadshavaren har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Många barn kan även behöva stöd och hjälp i att kontakta sin släkt samt stöd vid familjeåterförening.

Hur går det till?

  • Den person som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn bör ha goda kunskaper om samhället och kunna hjälpa till med olika myndighetskontakter. Man bör ha tid att träffa barnet vid åtminstone ett tillfälle per vecka. Man kan även bli vårdnadshavare som par, om man är gift eller sambo.
  • Är man intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare till en ensamkommande anmäler man sitt intresse till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
  • Handläggare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen avgör om personen är lämplig att utredas som vårdnadshavare. Handläggaren träffar då den eventuellt blivande vårdnadshavaren för att prata om vilka möjligheter personen har att tillgodose barnets behov.
  • En kontroll av polis-, kronofogde- och socialregister görs. Utredd vårdnadshavare och ungdomen träffas på Familjerättsenheten för ett matchningsmöte, då de får presentera sig för varandra. Barnet får skriva under ett accepterande av vårdnadshavaren och vårdnadshavaren får skriva under ett åtagande av uppdraget.
  • Det är tingsrätten som fattar beslutet om att tillsätta en särskilt förordnad vårdnadshavare, på förslag av arbetsmarknads- och socialnämnden.
  • Det händer också att barn vars föräldrar avlider eller av andra orsaker behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Arvode

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren får ersättning för sitt uppdrag via överförmyndarnämnden.

Grundarvode – 14 % av prisbasbelopp avser förmyndardelen. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor.

För ensamkommande barn får förutom arvode för förmyndardelen vårdnadshavare också 14 % av prisbasbeloppet.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller skicka e-post: ring oss eller maila så berättar vi mer.

  • Pernilla Björklund. Telefon: 054-540 50 90. E-post: pernilla.bjorklund@karlstad.se

Intresseanmälan

Länk till e- tjänst och blankett för Intresseanmälan särskild förordnad vårdnadshavare

Skicka din intresseanmälan till: Familjeavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.

God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn som inte har uppehållstillstånd ska ha en god man som företrädare. Gode mannen företräder barnet både som vårdnadshavare och förmyndare men ersätter inte en förälder. Socialnämnden har underhållsskyldigheten och den dagliga omvårdnaden.

Vad gör en god man?

Gode mannen ska se till att barnet får det stöd som hen behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige. Exempelvis ska en god man hjälpa till i kontakten med Migrationsverket och ansöka om uppehållstillstånd (om inte det offentliga biträdet gjort det). Som god man  förväntas du delta i asylutredningssamtal, som normalt sker i Göteborg.

Gode mannen ska även ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd) samt se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när hen behöver det. Den gode mannen ska även besöka barnet i boendet och se till att hen har det bra där.

Hur blir jag god man?

Du som vill bli god man skickar in din intresseanmälan till överförmyndarenheten. När vi fått in din intresseanmälan kontrollerar vi om du förekommer i socialtjänstens register, har några betalningsanmärkningar eller finns med i belastningsregistret. Inom någon/några veckor bjuder vi sedan in till en personlig träff på cirka trettio minuter med en av våra handläggare.

Därefter måste du genomgå Migrationsverkets och SKL:s webbaserade utbildning för goda män. Du kommer sedan att bli kallad till ett informationssamtal med handläggare på överförmyndarnämnden. Efter det får du veta om du får uppdraget som god man eller inte.

Skicka in din intresseanmälan via e-tjänst eller via en blankett.

E-tjänst

Intresseanmälan god man.

 

Skicka din intresseanmälan till Karlstads - Hammarö överförmyndarnämnd, 651 84 Karlstad.

Välkommen att höra av dig!

Uppdaterad den