Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Olovlig användning av mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Ansvaret för dessa frågor ligger på kundenheten på avdelningen för offentlig utemiljö. Har du frågor kan du vända dig dit via Kontaktcenter.

Olovlig användning av mark

Olovlig användning av mark, eller nyttjande som det också kallas, kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.

Det är lätt att få intrycket att ytor där det står privata anläggningar eller ägodelar är enskild mark, särskilt om det rör sig om byggnader eller inhägnader. Även en uppställd husbil, studsmatta eller sandlåda kan förvilla och är inte tillåtet att placera utanför privat tomt.

Exempel på olovliga anläggningar

 • Gräsmattor
 • Staket
 • Planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex.
 • Byggnader
 • Pool
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Otillåten dumpning

Att köra ut sitt trädgårdsavfall i skogen är inte tillåtet. Inte heller att sätta upp en kompost utanför din tomtgräns. Du får ha en kompost i din egen trädgård. En annan möjlighet är att köra avfallet till sopstationen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går och att du håller dig innanför den. Visar det sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka det du ställt dit snarast. Du kan kontakta Lantmäteriet om du är osäker på din tomtgräns.

Om du använder kommunens mark

Om kommunen upptäcker att du använder kommunens mark olovligt kontaktar vi dig. Vi ber dig att ta bort alla anläggningar som ligger utanför din egen tomtgräns och att du återställer marken i ursprungligt skick. Om du motsätter dig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns på allmän plats, t.ex. i samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd via Polisen. Är det kommunalägd mark utanför allmän plats är det kommunen (teknik- och fastighetsförvaltningen) som ger tillstånd.

Lagen reglerar markanvändning

Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark vilket är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Det är alltså förbjudet med olovliga åtgärder som vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark.

Det är detaljplanen som styr hur mark ska användas. Detaljplaner regleras i Plan och bygglagen (PBL) och i enlighet med PBL kan allmän platsmark ges skydd i detaljplanen. Allmän platsmark i en detaljplan är gator, vägar, torg parker och andra områden som ska vara tillgängliga för allmänhetens gemensamma behov. Allmän platsmark är inte avsedd för bebyggelse och får inte heller stängas av samt får bara tillfälligt upplåtas.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida