Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Valaffischering

Affischering i samband med val utgör ett specialfall som delvis följer andra principer än reklam i vanlig bemärkelse. Här ser du vad som gäller för valaffischering i Karlstads kommun.

Olika regler beroende på plats

Reglerna för valaffischering skiljer sig något om platsen du vill affischera på ligger inom ett område som är detaljplanelagt eller om området inte har en detaljplan. Är du osäker på om området har en detaljplan kan du kontrollera det via kartan över gällande detaljplaner.

Om tillstånd

 • Tillstånd ska sökas hos polismyndigheten i god tid, ansökan ska ha inkommit senast 1 vecka före valaffischering på offentlig plats.
 • Tillstånd från markägare krävs för uppsättning på privat mark.

Ansök om tillstånd på Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om utformning och montering

 • Valaffischering får inte ha sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärke eller trafikanordning.
 • Valaffischering får inte placeras på väg- eller trafikanordningar (exempelvis belysningsstolpar, vägmärken, trafiksignalstolpar, broräcken).
 • Tillsyn av valaffischerna ska ske så de inte vållar nedskräpning i området eller naturen.

Om tiden valaffischer får sitta uppe

 • Valaffischering får sättas upp tidigast 5 veckor före valdagen och ska tas ner senast 1 vecka efter valdagen.

Om placering

 • Valaffischer får inte sätts upp utmed motorväg, motortrafikled eller annan väg/gata av motsvarande standard.
 • Valaffischering är inte tillåtet i kommunens parker, i planteringar eller på träd.
 • Valaffischer får inte placeras i kurva, korsning, cirkulationsplats eller i övrigt så att de skymmer vägmärken eller att sikten för fordonsförare skyms.
 • Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Valaffischen ska placeras minst 15 meter från gatukorsning och minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning.
 • Valaffischer får inte placeras på flytande anordningar på sjöar eller vattendrag.

Länsstyrelsen i Värmland beslutar om regler för valaffischering utom detaljplanelagt område. De gäller 5 maj till 16 juni 2024. Här är Länsstyrelsens regler.

Tillstånd att inom Värmlands län sätta upp valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet

1. Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar problem för trafiksäkerheten eller vållar nedskräpning i naturen.
2. Valaffischer får inte sättas upp utmed eller på motorvägar, motortrafikleder, mötesfria landsvägar (2+1-vägar), andra vägar eller gator med motsvarande standard, på broar och broräcken över sådana vägar eller på belysningsstolpar.
3. Valaffischer får inte placeras i kurvor, korsningar, cirkulationsplatser eller inom vägområdet.
4. Valaffischer får inte placeras så att de blir siktskymmande för fordonsförare eller så att de skymmer vägmärken.
5. Valaffischer får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
6. Storleken på valaffischerna får inte överskrida 4 kvadratmeter.
7. Valaffischerna bör placeras
- minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser
- minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler
- minst 5 meter från motorfordons vägkant eller 2 meter från GC banas vägkant, dock inte i vägområdet (med vägområde avses vägbana (körbana + vägren), innerslänt, dike och bakslänt.)
8. I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Sidan uppdaterad: 2024-05-06

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida