Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Två elever och en lärare vid en bänk i ett klassrum

Välkommen till barn- och ungdomsförvaltningen!

Välkommen till förvaltningen som rustar barn för framtiden. Det här är en sida till för dig som är nyanställd inom barn- och ungdomsförvaltningen. Här hittar du nyttig information du kan tänkas behöva innan du börjar din anställning. Vi ser fram emot att du blir en del av vår verksamhet!

En trygg arbetsplats

På barn- och ungdomsförvaltningen gör vi det tillsammans!

Vi har alla ett ansvar för arbetsplatsernas aktiva och medvetna arbete med jämställdhet, jämlikhet och mångfald så att alla människor inkluderas och välkomnas. Chefer ansvarar för att skapa förutsättningar för arbetsplatsernas aktiva och medvetna arbete med jämställdhet, mångfald, inkludering och värdegrund. Medarbetare är delaktiga och bidrar till en inkluderande arbetsmiljö och att våra arbetsplatser kännetecknas av ett öppet och respektfullt klimat.

Fyra yngre barn som leker utomhus
Elev som öppnar locket på sin skolbänk

Nolltolerans mot diskriminering

Alla människor ska behandlas likvärdigt och har samma rättigheter och skyldigheter. Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. I koncernen Karlstads kommun innebär detta bland annat att:

 • Vi har nolltolerans mot rasism, diskriminering och trakasserier
 • Vi agerar om vi ser beteenden som strider mot vår värdegrund och policy
 • Vi arbetar för att skapa jämlika organisatoriska förutsättningar och arbetsvillkor inom koncernen
 • Vi förebygger kränkande särbehandling och diskriminering
 • Vi följer kontinuerligt, minst en gång per år, upp vårt arbete för att förbättra och utveckla vårt arbetssätt framåt

Arbetsmiljö

Barn- och ungdomsförvaltning strävar efter ett arbetssätt med nolltolerans till ohälsa och olycksfall på grund av arbetet. Vi ska ha en öppenhet och en arbetsorganisation som ger möjligheter till utveckling, kommunikation och sociala kontakter.

Arbetsgivaren och medarbetarna har ett gemensamt ansvar för den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska alltid samverka aktivt med medarbetare och skyddsombud för att utveckla verksamheten och skapa verktyg för att uppfylla lagens intentioner om en god arbetsmiljö.

Vid förändringar ska kommunen informera medarbetarna i god tid och öppna för diskussioner om hur arbetsmiljön kan påverkas. De medarbetare som berörs ska alltid vara delaktiga i riskbedömningen av/diskussioner om eventuella konsekvenser.

Varje enskild verksamhet ska arbeta systematiskt med en arbetsmiljöplan som bygger på verksamhetsplan, budgetramar och beslutade prioriteringar.

Din anställning

Här hittar du bland annat information om löner och förmåner, vilka möjligheter till vidareutveckling som finns för dig som anställd på barn- och ungdomsförvaltningen och annat som rör din anställning.

När kommer lönen?

Lönen betalas ut den 27:e varje månad. I samband med jul betalas lönen ut den sista vardagen före julafton.

Anmäla eller byta konto för löneutbetalning

För dig som är nyanställd ska du anmäla ditt bankkonto till Nordea så att lönen kan sättas in på ditt konto. Det gör du digitalt eller via ett webbformulär.

Anmälan av bankkonto till Nordea gör du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har registrerat ditt bankkonto till Nordea kommer din lön eller ditt arvode att betalas ut via en utbetalningsavi som skickas hem i brevlådan och behöver lösas in manuellt. Det kan vara förenat med en kostnad.

E-lönespecifikation

Som medarbetare, förtroendevald eller uppdragstagare i koncernen Karlstads kommun kommer du att få din lönespecifikation elektroniskt. Löneuppgifter hittar du via Heroma som du når via vårt intranät Solsidan och i “Min lön” i Heroma appen.

Har du frågor om din lönespecifikation ska du i första hand vända dig till löneadministratören på förvaltningen.

Andra Förmåner

Här hittar du alla förmåner för dig som är anställd hos Karlstad kommun.

Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för dig som är heltidsanställd är i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Du som arbetar både vardagar och sön- och helgdagar eller på natten arbetar färre antal timmar. Lärare med undervisning förlagd till läsår har i genomsnitt 45,5 timmar per arbetad vecka, varav 10,5 timmar är så kallad förtroendearbetstid.

Allmän övertid

Allmän övertid får tas ut när det finns särskilt behov. Övertiden ska vara tillfällig och får inte vara en utökning av den ordinarie arbetstiden. Du får arbeta högst 48 timmar övertid under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad men inte mer än 200 timmar under ett kalenderår.

Flextid

I vissa av våra verksamheter tillämpas flexibel arbetstid (flextid). Med flextid kan du som medarbetare själv förlägga din arbetstid utifrån vad arbetet kräver eller efter personliga önskemål.

Flextid innebär ett ökat eget ansvar. Förutsättningen för att det ska fungera är att det finns ett förtroende mellan arbetsgivaren och dig som medarbetare. Kvalitet och service gentemot kommuninvånarna får inte påverkas på grund av att man flexar.

För dig som jobbar klockan 08.00-17.00 måndag till fredag, med en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan gäller följande:

 • Normal arbetstid: 08.00-17.00
 • Flextid: 06.00-21.00
 • Totalram: 06.00-21.00
 • Lunch enligt schema: minimum 30 minuter vid flex

För heltidsanställd får plussaldot vara max 40 timmar och minussaldot max 16 timmar. Om du arbetar deltid så fråga din chef vad som gäller för dig.

Flexledighet

Du kan ta ut flextid som ledighet, som del av dag eller helt ledig dag. När du tar ut flexledighet får inte ditt flexsaldo bli större än det tillåtna minussaldot. För flexledighet mer än 4 timmar ska en ansökan om ledighet göras.

Vidareutbildning av lärare

Vidareutbildning av lärare, VAL är för dig som arbetar som lärare men saknar examen. För dig som inte är behörig till VAL kan Fler vägar in vara ett alternativ.

Läs mer om VAL och fler vägar in här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tech for Sweden

Tech for Sweden rekryterar talanger som under vårt tvååriga ledarskapsprogram läser in en lärarexamen samtidigt som de arbetar på högstadieskolor där behovet är som störst. Du får full lön, läser in en lärarexamen på distans, får löpande personlig ledarutveckling samt mentorskapsutbyte med andra ledare.

Läs mer om Teach for Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet för intern ledarförsörjning (PIL)

Programmet för intern ledarförsörjning (PIL) handlar om att ta tillvara på och utveckla personer som är intresserade av att arbeta som chef och ledare i framtiden.

Att delta i programmet innebär inte att personen automatiskt får en chefsposition, men det innebär att personen anses särskilt lämplig att söka lediga enhetschefstjänster.

Ledarskap i Karlstad kommun (LKK) - Program för nya chefer i koncernen

Är du ny som chef hos oss i Karlstads kommun ska du gå ett program som heter LKK (Ledarskap i Karlstads kommun). Programmet är obligatoriskt och pågår under ett års tid med start på hösten.

Programmet ger dig verktyg och kunskap som du kan använda för att få en så bra start som möjligt i din ledarroll. Verktygen ska skapa förståelse och underlätta ditt uppdrag. Programmet är uppdelat på 14 dagar och möjlighet till individuell coaching finns.

Du som har månadslön får ta ut semester samma år som du tjänar in semesterdagarna. Hur många dagars semester du får beror på din ålder och om du varit anställd hela året. Antalet semesterdagar påverkas också av viss frånvaro.

Om du har varit anställd från årets början får du:

 • 25 semesterdagar till och med det år du fyller 39 år.
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år.
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år.

Om du anställs efter 31 augusti tjänar du in semesterdagar med semesterlön i proportion till din anställningstid under intjänandeåret, dock alltid minst fem semesterdagar (dessa kan vara betalda eller obetalda)

Föräldraledighet

Föräldrar kan med stöd av föräldraledighetslagen vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Rätten till ledighet gäller oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Därefter har du rätt till ledighet i samband med att du tar ut föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för att ta hand om sjukt barn.

Enligt föräldraledighetslagen har du även rätt att förkorta din arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess barnet har fyllt åtta år, eller till dess barnet har avslutat det första skolåret.

Anmälan om föräldraledighet

Vill du vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare minst tre månader före ledighetens början.

För de medarbetare inom koncernen som är anställda på de centrala kollektivavtalen PAN eller BEA gäller Föräldraledighetslagen, vilket innebär att anmälan måste ske minst två månader före ledighetens början.

I samband med anmälan ska du ange hur länge du planerar att vara borta. Du ska även samråda med arbetsgivaren om hur ledigheten ska förläggas och andra frågor som rör ledigheten.

Vid sjukdom, arbetsskada eller dödsfall har du som anställd i Karlstads kommun ett kollektivavtalat försäkringsskydd som kompletterar det grundskydd som du har genom socialförsäkringarna.

Mer information om din försäkring

Kontakta oss

När du påbörjat din tjänst på Karlstads kommun kommer du att få tillgång till vårt intranät som heter Solsidan. Där kommer du att hitta all information som du kan tänkas behöva.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Barn- och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10
Telefon: 054-540 00 00
E-post: hrbuf@karlstad.se

Så hanterar vi dina personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?