Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hur du bildar en förening

Funderar du på att starta en förening? Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på i samband med bildandet av en förening, men också hur och med vad kommunen kan stötta.

Bilda förening

 • Samla flera personer med ett gemensamt intresse.
 • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
 • Håll ett möte där ni bildar föreningen, så kallat konstituerande möte.
 • Skriv ett protokoll som innehåller beslut om:
 1. Att bilda föreningen
 2. Anta förslag om stadgar
 3. Utse styrelsens medlemmar – ordförande, sekreterare och kassör.
 4. Medlemsavgift
 5. Namnunderskrifter från ordföranden, sekreterare och justeringsmän.

Stadgar

En ideell förening ska ha stadgar som reglerar föreningens verksamhet. Dessa är viktiga både för medlemmarna som behöver veta vilka förutsättningar som gäller i föreningen och för styrelsen eftersom stadgarna reglerar vad styrelsen har rätt att bestämma. Speciellt viktiga blir de om det uppstår en konflikt. Se därför alltid till att hålla stadgarna aktuella och att alla i föreningen känner till dem.

För de flesta föreningar är det vanligt med tre grundläggande funktioner

 • den beslutande funktionen (årsmötet)
 • den verkställande funktionen (styrelsen)
 • den kontrollerande funktionen (revisorerna).

Stadgarna bör därför innehålla regler för dessa funktioner.

 • Föreningens namn
 • Föreningens ändamål (vad är den till för?)
 • Styrelsens sammansättning
 • Verksamhetsåret, när börjar och slutar det? (Det brukar vara enklast med1/1-31/12)
 • Hur blir man medlem, hur går man ur och regler för uteslutning av en medlem?
 • Medlemsavgiften, när och hur beslutas den?
 • När ska årsmötet genomföras, hur ser dagordningen ut och hur ska kallelse ske?
  • Rättigheter på styrelsemötet och beslutsfattande, hur lämnas yttranden och förslag och vem har rösträtt?
  • Eventuellt extra årsmöte, hur sammankallas det?
  • Hur stor ska styrelsen vara och för hur lång tid ledamöterna ska väljas ? (udda antal ledamöter rekommenderas).
  • Vilken roll är ansvarig för firmateckningen, kan firman tecknas av en eller två i föreningen?
  • Utse en valberedning
  • Hur många revisorer ska föreningen ha och ska någon vara auktoriserad?
 • Hur kan stadgarna ändras?
 • Hur lägger man ner föreningen och vem tar hand om eventuella tillgångar?(vanligtvis brukar man betala av eventuella skulder och resterande skänks till förbund eller välgörande ändamål).

Ta gärna hjälp av andra föreningar, studieförbund, riksidrottsförbundet, riksorganisationer inom din förenings område eller andra organisationer när ni ska skriva era stadgar.

Här kan du också hitta mer inspiration och kunskap om att skriva stadgar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Juridiska krav på föreningar

De juridiska krav som allmänt gäller för en förening är bland annat att den ska

 1. Ha stadgar som talar om vad föreningen vill och hur den är organiserad
 2. Ha en styrelse
 3. Hålla årsmöte som granskar styrelsens verksamhet, väljer ny styrelse och fastställer eventuell medlemsavgift
 4. Ha revisorer som granskar verksamheten inför varje årsmöte
 5. Protokollföra alla beslut som fattas i styrelsen och på årsmötet
 6. Ha medlemmar.
 7. Ska föreningen ingå avtal, skaffa bankkonton eller organisationsnummer kommer föreningen även behöva ha en firmatecknare, läs mer om firmatecknare nedan.

Ekonomiskt ansvar för styrelsen

Styrelsens medlemmar har det yttersta ansvaret, vilket kan leda till personligt ekonomiskt ansvar. Se till att ni har pengar att betala med eller vet hur ni ska täcka eventuellt underskott innan ni beslutar om ett större arrangemang, inköp eller annat. Därför är det viktigt att ha ordning och reda på föreningens ekonomi.

Föreningens firmatecknare

Normalt brukar ordföranden och kassören vara de som tecknar föreningen, det vill säga företräder föreningen utåt och som ansvarar för de åtaganden som föreningen gör. Ett exempel är att skriva hyreskontrakt och ta ut pengar från föreningens konto. Vilka som är firmatecknare beslutas vid första konstituerande mötet efter årsmötet.

Krav från Karlstads kommun – ekonomiskt stöd

En förening som vill söka ekonomiskt stöd av Karlstads kommun behöver uppfylla vissa krav. Dessa krav skiljer sig beroende på inriktningen av föreningens verksamhet.

Sidan uppdaterad: 2024-02-16

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida