Båt och hamn

Bryggor på kommunal mark

Brygga i älven i solsken
Tillfällig brygga vid Sommarro.

Det är inte tillåtet att ha privata bryggor på kommunal mark. Utredning pågår för att se över markförhållanden och slutligen ta fram en detaljplan som reglerar om och i så fall var kommunala bryggor kan anläggas i Klarälven i framtiden. I väntan på en permanent lösning har kommunen lagt i tillfälliga bryggor vid Romstad och Sommarro.

Ej tillåtna bryggor har tagits bort

Ett stort antal privata enskilda bryggor har byggts utefter Klarälvens stränder. De allra flesta har byggts utan tillstånd från fastighetsägaren, utan strandskyddsdispens och på platser där det enligt detaljplan är "öppet vatten" och där sådana anläggningar inte får byggas. Därför har Karlstads kommun tagit bort de otillåtna bryggorna och i några fall tagit över några bryggor som nu är öppna för alla.

Nya bryggor vid Romstad och Sommarro 2021-2024

Eftersom behovet av båtplatser är stort i Karlstad jobbar kommunen med att hitta en permanent lösning för att kunna ha bryggor i Klarälven som är till för alla. Arbete pågår nu med att ta fram geotekniska undersökningar för att kontrollera markförhållanden och med att ta fram en detaljplan som ska reglera om och var det ska finnas permanenta bryggor i Klarälven. Eftersom det här arbetet har dragit ut på tiden har vi lagt i bryggor som en tillfällig åtgärd för att tillgodose de akuta behoven av båtplatser. Som det ser ut nu ska bryggorna ligga kvar i tre år och sedan får vi se vad de geotekniska undersökningarna och detaljplanen ger för möjligheter till en långsiktig lösning.

Vill du ha en båtplats vid Romstad eller Sommarro?

Båtplatserna vid bryggorna på Romstad och Sommarro förmedlas via två privata bryggföreningar. Kommunen har ställt krav på att föreningarna måste vara öppna för alla för att säkerställa att alla ska ha chans att ta del av båtplatserna. Det är sedan upp till föreningarna att sätta upp regler och priser för hur deras kösystem ska fungera. Kontaktuppgifter till föreningarna:

Romstad bryggförening: Christoffer Bramfeldt, tfn 070-605 41 02, e-post: chbr@telia.com

Sommarro bryggförening: Magnus Hallén, tfn 0705-73 89 85, e-post: magnus.hallen@yahoo.se

Har en plan för hantering av bryggor

Kommunen har tagit fram en policy som syftar till att tydliggöra hur vi ska hantera frågor som rör enskilda bryggor på kommunal mark och hur vi kan tillgodose behovet av båtplatser och bryggor samt utveckla båtliv och öka allmänhetens tillgänglighet till stränder. Till policyn är det knutet en handlingsplan och riktlinjer för kommunens hantering av frågor som rör bryggor på kommunal mark.

Bryggpolicy 2013-12-11

Riktlinjer för hantering av nya bryggor på kommunal mark 2013-12-11

Handlingsplan för båtplatser, bryggor mm. 2017-2018

Planprogram för bryggor vid Romstad och Sommarro

Uppdaterad den