Romstad - Sommarro bryggor

Planerad

Kommunen har nu tagit fram ett planprogram med syfte att möjliggöra för nya samordnade brygganläggningar i Klarälven längs Romstad och Sommarro.

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

En fördjupning av översiktsplanen beskriver hur kommunen vill utveckla ett område i grova drag. Den utreder inte alla frågor utan ger en inriktning för framtiden.

Planprogram

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planuppdrag

Planuppdrag

Nu finns ett uppdrag att ta fram en ny detaljplan, det dokument som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Arbetet är inte färdigt än så det är inte säkert att idén blir verklighet.

Samråd om detaljplan

Samråd om detaljplan

Under samrådet får du lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Efter samrådet behandlar kommunen alla inkomna synpunkter.

Granskning av detaljplan

Granskning av detaljplan

Granskningen är andra och sista gången du kan lämna synpunkter på kommunens förslag till detaljplan. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.

Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Nu ska eller har politikerna antagit detaljplanen som reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen börjar gälla tre veckor efter antagandebeslutet om ingen överklagat.

Laga kraft

Laga kraft

Nu gäller detaljplanen som bestämmer hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Det går inte längre att överklaga.

Byggnation pågår

Byggnation pågår

Nu byggs det som detaljplanen har bestämt får byggas.

Klart

Klart

Nu är bygget färdigt.

Planprogram

Ett planprogram utreder förutsättningar och visioner för ett område på ett översiktligt sätt. Planprogram ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.
Planområdet ägs av Karlstads kommun och ligger ca 2 km väster om Karlstads centrum. Det sträcker sig från Klaraviksbron i norr till Kartbergsparken respektive parkstråket vid Timotejgatan i söder. På ömse sidor Klarälven ligger bebyggelse. Planprogrammet beskriver förutsättningar i området och visar på 14 olika möjliga brygglokaliseringar. Planprogrammet ska även fungera som underlag i det kommande detaljplaneskedet i området.

Huvuddrag

Inom programområdet föreslås 14 brygglägen för bryggor för de närboendes fritidsbehov samt allmänhetens möjlighet att komma till vattnet. På vissa av de föreslagna lägena finns bryggor idag, andra lägen är helt nya. En del av lägena som finns kan ev utvecklas till en båtplatsbrygga. Det föreslås bryggor att kunna vistas på, att göra tillfällig angöring vid och båtplatsbryggor. Där båtplatsbryggor föreslås bör även vistelsemöjligheter gå att kombinera. Bryggorna ska vara öppna för allmänheten.

Planprogrammet har varit på samråd, under sommaren 2020 (8 juli – 4 september). Det gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I bifogad samrådsredogörelse går det att ta del av de inkomna synpunkterna samt stadsbyggnadsförvaltningens svar och förslag till förändringar med anledning av synpunkterna. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Två informationsmöten har även hållit digitalt via länk. Minnesanteckningar från mötena finns bifogade i samrådsredogörelsen. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.
Planprogrammet kommer att följas upp av en detaljplan som startar i och med godkänt planprogram. Under detaljplaneprocessen ges ytterligare möjlighet till insyn och påverkan av förslaget.

Tidplan

  • Programförslaget var på på samråd mellan 8 juli och 4 september 2020.
  • Planprogrammet godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 9 december 2020.

Handlingarna

Handlingarna finns att läsa längst ner på denna sida.

Frågor

Vid frågor kontakta stadsbyggnadsplanerare Karolina Norlin, karolina.norlin@karlstad.se, tel 054-540 45 40.
Ni kan även komma i kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen via kommunens växel 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

För frågor om båtplatskö, skötsel och drift av bryggor, hänvisas till Teknik- och fastighetsförvaltningens avdelning för båt och bad. Kontakta samordnare Marianne Fröding, marianne.froding@karlstad.se, tel 054-540 68 90.

Välkommen att kontakta Karlstads kommun

Har du frågor eller synpunkter om projektet? Ring, mejla eller besök vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig.

Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
Besöksadress: Kontaktcenter i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26

Du kan också kontakta oss via vårt webbformulär på karlstad.se.

Fakta om projektet

Typ av projekt

Planprogram för brygganläggningar i Klarälven långs Romstad och Sommarro

Markägare
Vem byggger?
Kommunens kontaktpersoner

Karolina Norlin, stadsbyggnadsförvaltningen
Marianne Fröding, teknik- och fastighetsförvaltningen