Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Förslag
Översiktsbild över planområdet

Alster – ny skola på Vallargärdet

Detaljplaneförslaget möjliggör att Vallargärdets skola byggs om till en ny skolbyggnad med ny idrottshall som bemöter det framtida behovet av för- och grundskoleplatser i området.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget i Vallargärdet och omfattar skoltomten med närområde, det vill säga bostadsbebyggelse öster om skoltomten, skogsområdet norr om den, angränsade lokalgator, samt ytan mellan skoltomten och riksväg 63.

Syftet med detaljplanen är att utöka skolans byggrätt och justera dess fastighet. Skolans verksamhet kan inte utökas utifrån gällande detaljplaner för området. Gällande detaljplaner stämmer inte heller överens med befintlig markanvändning inom närområdet.

Syftet är därmed även att bekräfta befintlig markanvändning i denna detaljplan samt säkerställa skogsområdet norr om skoltomten, som är av vikt för skolelevernas och närboendes lek- och rekreationsmöjligheter.

Huvuddrag

Detaljplanen ska möjliggöra ombyggnation av Vallargärdets skola. Planen ska även skapa byggrätt för befintlig småhusbebyggelse intill skoltomten, säkerställa framtida tillgång till skogen, säkerställa parkering utifrån skolverksamhetens behov samt bekräfta övrig markanvändning inom området.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina boende/hyresgäster.

Tidplan

  • Planförslaget var på samråd 16 oktober till 6 november 2023.
  • Planförslaget var utställt för granskning 22 januari till 12 februari 2024.
  • Planförslaget antogs av stadsbyggnadsnämnden den 20 mars 2024.

Synpunkter på planförslaget?

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Inkomna synpunkter under samrådet, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i samrådsredogörelsen.

Inkomna synpunkter från granskningen, kommentarer till dessa samt stadsbyggnadsförvaltningens ställningstagande till dessa redovisas i granskningsutlåtandet.

Tryck på plustecknet för att se framtagna utredningar

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Vallargärdets skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Daniel Carlsson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

Hittade du det du sökte på sidan?