Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
flygbild över planområdet för Vallargärdets skola
flygbild över planområdet för Vallargärdets skola

flygbild över planområdet för Vallargärdets skola

Alster - ny skola på Vallargärdet

På Vallargärdet finns behov av att utveckla skolan för att motsvara dagens krav. Den idag gällande detaljplanen stämmer dåligt överens med verkligheten och det finns också ett behov av att anpassa planen till den byggda verkligheten. Stadsbyggnadsförvaltningen har därför fått uppdrag att ta fram en ny detaljplan för området som ger möjlighet till en ny skola.

  1. Fördjupad översiktsplan
  2. Planprogram
  3. Planuppdrag
  4. Samråd om detaljplan
  5. Granskning av detaljplan
  6. Antagande av detaljplan
  7. Laga kraft
  8. Byggnation pågår
  9. Klart

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Detaljplan för Vallargärdets skola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Alexandru Panait, stadsbyggnadsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2023-08-29

Hittade du rätt information på sidan?