Kultur, idrott, fritid och utbildning

Tingvallagymnasiet – en lång och brokig historia

Tingvallagymnasiet
Foto: Johannes Jaeger

Artikeln Tingvallagymnasiets historia är skriven av Karl-Åke Mossberg, tidigare lektor på Tingvallagymnasiet. Artikel är skriven runt 1990 och en del beskrivningar av nuläget är därför inte aktuella idag.

Texten i sin helhet

Mossberg, Tingvallagymnasiets historia

Texten i korthet

Redan ett par år efter stadsgrundandet 1584 såg hertig Karl till att det byggdes en skola i sin nya stad. Denna var belägen vid kyrkan på nuvarande Stadshotellets tomt. Undervisningen var också tätt knuten till kyrkan och den syftade till att förbereda eleverna för vidare studier på gymnasium på annan ort, och därefter kyrklig tjänst.

En tid efter att Karlstad 1647 blev stiftsstad inrättades ett gymnasium även i Karlstad, och en ny gymnasiebyggnad uppfördes mot slutet av 1600-talet. Denna förstördes dock vid stadsbranden 1719, återuppfördes och förstördes igen vid den stora branden 1752. En ny gymnasiebyggnad uppfördes då uppe på Lagberget, dit kyrkan redan hade flyttat sedan den brunnit ned 1719. Denna byggnad, med det ståtliga namnet Gymnasium Adolpho-Fredericianum (efter dåvarande kung Adolf Fredrik), invigdes 1759 och går idag under namnet ”Gamla gymnasiet”.

1849 utfärdades ett kungligt cirkulär som moderniserade undervisningen och ledde till att gymnasierna slogs samman med andra skolformer och bildade ”högre allmänna läroverk”. Sammanslagningen skedde 1853 i Karlstad, men benämningen ”Karlstads högre allmänna läroverk” tillämpas första gången först 1879.

Elevantalet steg oavbrutet under 1800-talet, och trots att Gamla gymnasiet som en av mycket få byggnader överlevde 1865 års stadsbrand blev man tvungen att bygga en ny skola. Det nya läroverket (idag Tingvallagymnasiet), avsett för 400 lärjungar, stod klart 1869 och invigdes den 2 april 1870.

Antalet elever fortsatte att stiga under 1900-talet, och 1960 hade skolan 1339 elever, varför ännu ett läroverk fick byggas på Sundsta. Vid den tiden hade läroverket som skolform förstatligats och delats upp i realskola och gymnasium, och när huvudmannaskapet övergick till kommunen 1966 upphörde helt benämningen ”högre allmänna läroverk”. I stället bildades två separata gymnasier, Sundstagymnasiet och Tingvallagymnasiet.

Uppdaterad den