Lokalpolitik

Storkommunsamman-
slagningen 1952

Uppsatsen Storkommunsammanslagningen i nuvarande Karlstads kommun 1952 är skriven av Roger Johansson, i Historia B vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Johansson, Storkommunsammanslagningen i nuvarande Karlstads kommun 1952


Texten i korthet

Sveriges kommuner bildades 1863 genom att de gamla socknarna delades i en kyrklig församling och en borgerlig kommun. De cirka 2 500 kommuner som bildades då slogs vid storkommunreformen 1952 samman till cirka 1 000. Dessa slogs sin tur samman genom kommunblocksreformen 1967-1974 till ungefär dagens antal, 290 stycken.

Forskningen runt de olika kommunsammanslagningarna har under senare tid varit intensiv. Vilka var stridsfrågorna, hur såg man på sina grannar, vad var man orolig för? Dessa och liknande frågor har studerats.

Den här uppsatsen handlar om hur politikerna i nuvarande Karlstads kommun hanterade frågan om kommunsammanläggningar under åren 1946-1952.

Resultatet av sammanslagningen 1952 blev att Nor och Segerstad slogs samman till Nors kommun, Väse och Ölme blev till Väse kommun och Nyed, Älvsbacka och Alster slogs ihop och blev Nyeds kommun.

Det stora stridsämnet var framförallt att Nyeds kommun inte ville slås samman med Alster. Man var rädd för att Alsterborna skulle sköta sina affärer i Karlstad snarare än i Molkom.

Även de andra kommunerna ville egentligen kvarstå som egna kommuner, men de accepterade ändå till slut sammanslagningarna.

I uppsatsen kan man läsa de argument som de olika kommunerna framförde för att få förbli egna kommuner.

De flesta fokuserar på relationen till Karlstad. Anmärkningsvärt är att ingen av politikerna i de rena jordbrukskommunerna Segerstad och Alster var oroliga över närheten till Karlstad. Snarare sökte de sig mot en sammanslagning med Karlstad än med de andra kommunerna.

Bland de större landskommunerna, Nor och Nyed, var avogheten mot Karlstad tydligare. Man trodde sig fortfarande kunna konkurrera med Karlstad genom sina egna centralorter.

Detta kan tydligt ses i uttalandet från kommunalnämndens ordförande i Nor: ”Bonden behöver bara stan för att åka till när mjölklikviden ska tas ut och motboken likaså.”

Uppdaterad den