Samhällsbyggande

Stadsdelen Kronoparken - Samhällsplaneringens vedermödor

Boken Stadsdelen Kronoparken i Karlstad är skriven av Bengt Dahlgren, fil. lic. i kulturgeografi och tidigare planeringsdirektör vid Länsstyrelsen i Värmlands län, och Gerhard Gustafsson, professor emeritus i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Dahlgren och Gustafsson, Stadsdelen Kronoparken


Texten i korthet

2015 var det 50 år sedan det så kallade miljonprogrammet sjösattes. Miljonprogrammet innebar att en miljon lägenheter skulle byggas i Sverige under tidsperioden 1965-1975. Stadsdelen Kronoparken är Värmlands och Karlstads tydligaste exempel på hur rekordår, urbanisering och miljonprogram tog sig uttryck i samhällsplanering och bostadsbyggande.

Denna rapport handlar om exploateringen av det från början skogsdominerade området öster om Karlstad som blev stadsdelen Kronoparken. Planeringen av Kronoparken ligger i fokus och hur detta speglar tidsandor och samhällsförändringar i stora drag samt övergripande tankar om samhällsplaneringens förutsättningar och uttryck. I rapporten redovisas förändringar av olika planeringsförutsättningar och hur dessa kan beskrivas i form av olika planeringsfaser.

Kronoparken delar sin historia och sin situation med många andra miljonprogramsområden i Sverige. Kronoparken har dock något som nästan alla andra saknar, nämligen ett universitet in på knutarna eller nästan mitt i sig. Uppmärksamhet ägnas därför åt satsningarna på och utvecklingen av Karlstads universitet och dess samspel med och betydelse för stadsdelen. Det har genom åren funnits olika idéer kring universitetets roll i området i form av att utveckla ett mera slutet campusområde eller ett öppnare universitet.

Bilden av Kronoparken formas också av den höga andelen invånare med utländsk bakgrund. Den mångkulturella prägeln är i delar av stadsdelen tydlig. Det hävdas att världen därmed finns på nära håll och att det ligger potential i detta.

Kronoparken är i många avseenden en uppdelad stadsdel. De olika delarna skiljer sig väsentligt åt vad gäller socioekonomisk struktur och situation. Universitet präglar dessutom stadsdelen i nordost. Det ligger en utmaning i att hantera detta inför framtiden. Den mångkulturella prägeln fanns inte på dagordningen när Kronoparken planerades, vilket också gäller lokaliseringen av högre utbildning till området.

I rapporten redovisas och analyseras många utvecklingsidéer och utvecklingsinsatser genomförda av olika aktörer. Det framgår med stor tydlighet att det genom åren funnits många goda utvecklingsidéer som dock lett till konkreta utvecklingsinsatser i begränsad omfattning.

Rapporten avslutas med en skiss till vision på temat integration inom stadsdelen och med staden i övrigt. Mycket talar för att planeringsperspektiven på Kronoparken allt mer handlar om att stadsdelen ska finna sin roll i de östra delarna av Karlstad.

Uppdaterad den