Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Bostadsarrende

Bostadsarrende heter den upplåtelseform där kommunen arrenderar ut sin mark till privatperson med fritidshus. I dag tecknar kommunen inga nya arrendeavtal, men de som finns sedan tidigare löper vidare tills området detaljplaneläggs. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har ett bostadsarrende och hur man gör en överlåtelse.

Ansök om att förändra något på ditt arrende

De flesta förändringar kräver markägarens, det vill säga teknik- och fastighetsförvaltningens, tillstånd. Med vår e-tjänst kan du ansöka om ett sådant tillstånd. Observera att ett tillstånd från teknik- och fastighetsförvaltningen inte ersätter eventuellt bygglov, strandskyddsdispens eller andra tillstånd som kan krävas enligt lag.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Vad gäller för bostadsarrenden

Som markägare har teknik- och fastighetsförvaltningen riktlinjer för vad som får göras på ett bostadsarrende.

För att få bygga på arrendemarken krävs alltid skriftligt tillstånd från teknik- och fastighetsförvaltningen som är markägare. Du måste lämna in en ritning och situationsplan för att vi som markägare ska kunna göra en bedömning om tillstånd för om- och tillbyggnad.

Efter att du fått tillstånd av teknik- och fastighetsförvaltningen ska du ansöka om bygglov, strandskyddsdispens och andra tillstånd om så krävs från stadsbyggnadsförvaltningen.

Maxgräns för sammanlagd byggnation som kan tillåtas inom respektive bostadsarrende efter om- till- eller nybyggnad är:

Huvudbyggnad om totalt 70 kvm

Komplementbyggnad(er) om sammanlagt 40 kvm.

Totalhöjd vid nock får ej överstiga 4,5 m för huvudbyggnad och 4 m för komplementbyggnad.

Rivning och hel nybyggnad av huvudbyggnad på bostadsarrende är inte tillåtet.

Kommunen arrenderar bara ut mark för fritidshus. Arrendatorn med familj får inte nyttja arrendestället för permanent boende. Det är inte heller tillåtet att upplåta stugan i andra hand.

Om du vill ha el i fritidshuset och ledningar för sommarvatten, så måste det godkännas av teknik- och fastighetsförvaltningen först. Vid ansökan ska det framgå hur ledningarna ska dras. Vill du ha mulltoa, så måste du först få ett skriftligt godkännande av miljöförvaltningen. Finns det kommunala vatten- och avloppsledningar så ska de nyttjas.

Du som arrendator har ansvar för invasiva främmande arter inom arrendet. Det innebär bland annat att:

Det inte är tillåtet att låta de invasiva främmande arterna reproducera sig, växa, eller odlas inom arrendestället.

Det är heller inte tillåtet att föra in invasiva främmande arter till arrendestället.

Om arrendatorn ska tillföra jordmassor till arrendestället ska denne säkerställa att massorna är rena och fria från invasiva främmande arter.

Du får inte ta ner träd, röja vass, muddra, göra utfyllnad på arrendetomten eller bygga bryggor utan godkännande från teknik- och fastighetsförvaltningen.

Kommunen står inte för underhåll av vägar fram till det arrenderade området. Ingen ny väg tillåts heller till arrendestället.

Om du vill sälja huset som finns på arrendetomten och överlåta arrendet till en ny ägare måste teknik- och fastighetsförvaltningen ge sitt godkännande innan köpet. Ett tilläggsavtal ska tecknas mellan ny arrendator och teknik- och fastighetsförvaltningen. Vi behöver då fullständiga kontaktuppgifter till båda parter samt en överlåtelsehandling som är undertecknad av båda parter. Innehavaren av arrendestället (säljaren) kan göra en ansökan digitalt via vår e-tjänst genom att ladda upp en kopia av överlåtelsehandlingen.

Ska en köpare eller mäklare ansöka om överlåtelse måste originalhandlingar skickas till kommunen via brev.

Om överlåtelsen handlar om en gåva behöver du även skicka in en kopia på gåvobeviset.

Om överlåtelsen handlar om ett arv så behöver du bifoga utdrag ur bouppteckningen som styrker att du är arvinge till nuvarande arrendator samt medgivande från övriga eventuella dödsbodelägare.

Ifall du är osäker på vad en överlåtelsehandling eller andra handlingar ska innehålla är du välkommen att kontakta oss.

Väljer du istället att säga upp ditt arrende är du ansvarig för att ta bort alla anläggningar på arrendetomten. Detta görs på egen bekostnad. Det är sedan upp till dig som arrendator att kalla till en gemensam översyn innan kommunen kan lämna ett godkännande. Även om kommunen som markägare säger upp arrendet så ska en gemensam översyn göras.

Som markägare har teknik- och fastighetsförvaltningen riktlinjer för vad som får göras på ett bostadsarrende.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida