Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fastighetsgränser

Vi kan hjälpa dig att ta reda på var en fastighetsgräns går.

Vad är en fastighetsgräns?

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Det är inte ovanligt att gränserna som finns idag är skapade för mer än 100 år sedan. Gränspunkter kan vara markerade med gränsstenar, rör, järndubbar och liknande.

Olika sätt att ta reda på var en fastighetsgräns går

Om du vill få hjälp med att ta reda på var en fastighetsgräns går finns det olika sätt att göra det på: gränsutvisning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutmärkning.

Om du som fastighetsägare vill få hjälp med att staka ut en gräns på ett enklare sätt så kan vi göra en gränsutvisning. Det innebär att lantmäterimyndighetens personal hjälper till med att söka reda på gränsmärken och tidigare stakningar. Vid en gränsutvisning görs inga fasta gränsmarkeringar, utan gränsen markeras med träläkt.

Om du vill ha hjälp med att göra en gränsutvisning så ska du kontakta oss med din begäran skriftligen via mail eller post.

En fastighetsbestämning är en lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten utreder vid en fastighetsbestämning gränsens läge och fattar ett beslut om var den ska gå. Beslutet markeras på marken och redovisas på karta i en beskrivning. Beslutet blir juridiskt bindande för framtiden. Myndigheten beslutar också hur kostnaderna för åtgärden skall fördelas mellan berörda fastighetsägare.

Särskild gränsutmärkning är en lantmäteriåtgärd. Då återställer vi gränsmärken som försvunnit. Vi kan dessutom sätta ut nya markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

Det går inte att göra en särskild gränsutmärkning om det finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Finns det tveksamheter blir det nödvändigt att avgöra frågan genom en fastighetsbestämning.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida